PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

HASŁO PRZEWODNIE: „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”

 

Zespół ds. promocji zdrowia:

Agata Sorokulska - koordynator

 

Priorytety:

 • Promowanie zdrowego stylu życia

 • Wyrabianie zdrowych nawyków w walce z przeciwdziałaniem chorobom

Cele ogólne:

 • podejmowanie działań do harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów naszej szkoły

 • tworzenie warunków do odpoczynku po pracy

 • wprowadzanie uczniów do profilaktyki chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem , brakiem ruchu, brakiem higieny

Cele szczegółowe:

 • szerzenie założenia Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej

 • dbanie o ciało poprzez aktywność fizyczną i higienę osobistą, prawidłowe odżywianie

 • zapobieganie chorobom poprzez aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, dobrostan psychiczny

 • budowanie pozytywnej atmosfery w szkole poprzez wsparcie emocjonalne, rozmowy, humor

 • podnoszenie świadomości uczniów, rodziców o potrzebie zdrowego odżywiania, higienie osobistej, aktywności ruchowej

 • wprowadzanie do tematów informujących o konieczności udzielania pierwszej pomocy

 

 

 

Zadanie

 

 

 

 

Forma realizacji

 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację

 

 

Termin

 

 

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

1. Dokonanie diagnozy potrzeb w kierunku zdrowego stylu życia wśród uczniów, rodziców, kadry

- ankiety i rozmowy z dziećmi

- w trakcie zebrania z rodzicami rozmowa na temat potrzeb

- burza mózgów zespole ds. promocji zdrowia

zespół ds promocji zdrowia

 

koordynator

 

 

 

 

 

wrzesień

-odnotowanie zebranych informacji w dzienniku

- zebranie propozycji dzieci i rodziców

- analiza wyników

- ustalenie z zespołem odpowiednich działań względem potrzeb uczniów

2. Przygotowanie plany pracy „Szkoły Promującej Zdrowie „na rok szkolny 2021/2022

- opracowanie z zespołem szkicu plany

- przedstawienie planu wszystkim nauczycielom

- konsultacja i przyjęcie planu

zespół ds. szkoły promującej zdrowie”

 

koordynator

 

 

 

 

październik

 

przygotowanie planu pracy szkoły promującej zdrowie

3. Zaangażowanie uczniów i rodziców w działania zdrowego stylu życia

- przekazanie informacji uczniom i rodzicom o programie „Szkoła Promująca Zdrowie”

- podanie uczniom i rodzicom podejmowane działania przez cały rok szkolny

-angażowanie rodziców w życie klasy, szkoły

Nauczyciele swoich klas

 

 

koordynator

 

Informacja na szkolnej stronie www

4. Przygotowanie wydarzeń związanych z promocją zdrowia. Przygotowanie harmonogramu związanego z tematyką zdrowotną

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z z 12 zasadami zdrowego odżywiania opracowany przez Instytut Matki i Dziecka”

 

Zdrowie na talerzu – propagowanie dobrych nawyków żywieniowych”

 

Odkrywanie zalet zdrowego stylu życia, poprzez książki, wiersze, czasopisma czytane w ramach zajęć świetlicowych oraz bibliotece szkolnej”

 

 

Bieg po zdrowie- program antytytoniowej edukacji zdrowotnej”

 

 

udział uczniów w fluoryzacji zębów”

 

 

promowanie aktywności fizycznej poprzez zajęcia pozalekcyjne dla uczniów koszykówki, lekkoatletyki w ramach programu SKS”

 

 

zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej poprzez zawody sportowe”

 

Światowy Dzień Walki z Otyłością” – pogadanki

 

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień” – losowanie karteczek przez uczniów

 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją” – pogadanki, tworzenie plakatów

 

 

Międzynarodowy Dzień bez przemocy”

 

Światowy Dzień uśmiechu”-szkolne żarty, poczęstunek

 

Klasowe ogródki” – uprawianie warzyw i owoców w ogródku szkolnym

 

Konkurs plastyczny- mój zdrowy posiłek”

 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy”

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

nauczyciele świetlicowi, bibliotekarka

 

 

 

 

 

pielęgniarka szkolna

wychowawcy IV klas

 

 

pielęgniarka szkolna

 

 

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

pielęgniarka szkolna

wychowawcy klas

 

 

pedagog szkolny

psycholog szkolny

 

 

 

pedagog szkolny

psycholog szkolny

 

 

 

pedagog szkolny, psycholog szkolny

 

koordynator

 

 

wychowawcy klas I-III

 

 

nauczyciel plastyki

 

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

październik

 

 

 

 

październik

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

listopad-czerwiec

 

 

 

listopad

 

 

 

wrzesień-czerwiec

 

 

 

 

 

 

wrzesień-czerwiec

 

październik

 

 

 

listopad

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

październik

 

 

październik

 

 

kwiecień

 

 

 

 

luty

 

wrzesień

 

 

 

 

Informacja na szkolnej stronie www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wystawa prac

 

 

 

 

 

 

 

 

informacja dla rodziców dotycząca roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego

 

 

 

Informacja na szkolnej stronie www

2. Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa

 

Stop Cyberprzemocy” – zajęcia profilaktyczne

 

Spotkania z policjantem” – omawianie bezpieczeństwa w szkole, poza szkoła, internecie.

 

Pierwsza Pomoc” – zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 

Zdobywamy kartę rowerową”

 

Bezpieczna przerwa”

 

Przeciwdziałanie przypadkom stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wśród uczniów

 

 

 

psychoterapeuta

 

policjant

wychowawcy

 

 

 

nauczyciele wychowania fizycznego

pielęgniarka szkolna

 

nauczyciel techniki

 

 

nauczyciele dyżurujący

 

 

pedagog szkolny

psycholog szkolny

dyrekcja

 

 

marzec

 

listopad

 

 

 

 

 

listopad – marzec

 

 

 

kwiecień

 

 

wrzesień- czerwiec

 

 

styczeń

 

 

Informacja na szkolnej stronie www

3. Podejmowanie działań na rzecz higieny osobistej, dbanie o czystość wokół nas

 

udział w sprzątaniu Świata

 

udział uczniów w fluoryzacji jamy ustnej

 

higiena osobista w okresie dojrzewania – jak zadbać o siebie

 

Dbam o czystość przez cały rok”

 

 

wychowawcy klas

 

pielęgniarka szkolna

 

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

wrzesień

 

październik

 

 

styczeń

 

 

 

maj

 

Informacja na szkolnej stronie www

4. Podejmowanie działań na rzecz aktywności fizycznej

 

uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w ramach programu SKS

 

uczestnictwo uczniów w szkolnych, pozaszkolnych zawodach sportowych

 

organizowanie wycieczek pieszych

 

organizowanie wycieczek edukacyjnych

 

Światowy Dzień Zdrowia

 

 

 

Dzień Otwarty Szkoły – gry i zabawy ruchowe

 

 

Dzień z wychowawcą – piknik klasowy

 

Dzień Dziecka – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

 

Aktywny powrót do szkoły” – program

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

wychowawcy klas

 

 

wychowawcy klas

 

 

nauczyciel wychowania fizycznego

 

nauczyciel wychowania fizycznego

 

wychowawcy klas

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

wrzesień- czerwiec

 

 

wrzesień- czerwiec

 

 

kwiecień

 

 

kwiecień

 

 

kwiecień

 

 

 

marzec

 

 

 

czerwiec

 

 

czerwiec

 

 

 

wrzesień

 

Informacja na szkolnej stronie www

5. Ewaluacja końcowa

 

obserwacje nauczycieli

 

przedstawienie rezultatów podjętych działań na podstawie materiałów i sprawozdań

 

 

opracowanie wniosku z realizacji planu

 

zespół do spraw promocji zdrowia

 

zespół do spraw promocji zdrowia

 

 

 

zespół do spraw promocji zdrowia

 

czerwiec

 

 

czerwiec

 

 

 

 

czerwiec

 

Informacja na szkolnej stronie www

 

Raport końcowy

 

 

 

koordynator: Agata Sorokulska