RAPORT Z EWALUACJI

WEWNĘTRZNEJ

 

 

Przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019 ewaluacja wewnętrzna ma na celu zebranie informacji na temat tego, czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Dokładnie:

 • Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane                         i doskonalone?
 • Czy procesy edukacyjne przebiegają głównie podczas lekcji?
 • W jaki sposób nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania

i przebieg procesu ucznia się ?

 

            Zgodnie z przedmiotem ewaluacji pytania ankietowe, które zostały skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców, a także wywiad z dyrektorem szkoły, miały wyjaśnić kwestie dotyczące tego, czy:

 • Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie,
 • Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się,
 • Uczniowie uczą się od siebie nawzajem,
 • Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój,
 • W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów,
 • Koreluje się działania edukacyjne celem lepszego zdobywania wiedzy, rozumienia świata,
 • Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się,
 • Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy, klasy.

 

ORGANIZACJA EWALUACJI

Niniejszy raport powstał w wyniku prowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 ewaluacji wewnętrznej. Skład zespołu:

Ewa Kulas

Jacek Chorzępa

Renata Bencar

Aurelia Fert

Monika Świokło

 

Badanie miało na celu sprawdzenie, czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Zespół za pomocą ankiet poszukiwał odpowiedzi na pytania:

 1. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone?
 1. Procesy edukacyjne przebiegają głównie podczas lekcji- czy zatem jej organizacja sprzyja uczeniu się?
 2. W jaki sposób nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób zorganizowania i przebiegu procesu uczenia się?
 3. Czy uczniowie znają cele lekcji?
 4. W jaki sposób nauczyciel odnosi się do tych celów podczas zajęć oraz ich podsumowania?
 5. Czy nauczyciel tworzy sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań?
 6. W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji?
 7. Czy nauczyciel uzyskuje od uczniów informacje zwrotną w jaki sposób osiągnęli cel?
 8. W jaki sposób nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów?
 9. Jakie formy oceny występują na lekcji? W jakim stopniu mają one walor informacyjny dla ucznia?
 10. W jaki sposób nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebiegu procesu uczenia się?
 11. Jak wielu uczniom nauczyciel stwarza sytuacje, w których mogą podejmować indywidualne decyzje dotyczące ich uczenia się?
 12. Czy nauczyciel zachęca uczniów do świadomego planowania własnego rozwoju? Jakie formy pomocy im proponuje?
 13. Czy uczniowie odnoszą się do siebie życzliwie?
 14. Czy wzajemna relacja miedzy nauczycielem i uczniem jest życzliwa?
 15. Jak często nauczyciel tworzy uczniom sytuacje, w których mogą wyrażać swoje opinie?
 16. Jakimi słowami uczniowie opisują atmosferę na lekcji?

 

Analizie poddano:

ü  Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. (Zał. nr 1)

ü  Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców. (Zał. nr 2)

ü  Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. (Zał. nr 3)

ü  Wywiad z dyrektorem szkoły. (Zał. nr 4)

ü  Dzienniki zajęć.

ü  Dokumentację zespołów przedmiotowych.

ü  Protokoły RP, SU.

ü  Obserwację pracy szkoły.

WYNIKI EWALUACJI

Analiza zebranych w wyniku badania informacji pozwoliła na sformułowanie następujących odpowiedzi na kluczowe pytania ewaluacji.

                                                                                                           

ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI I WYWIADU Z DYREKTOREM

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole zdaniem nauczycieli są planowane, monitorowane i doskonalone. Z analizy dokumentacji szkolnej i wywiadu z Dyrektorem Szkoły wynika, iż w szkole prowadzony jest monitoring procesów edukacyjnych i osiągnięć uczniów. Jednak tylko znaczna większość nauczycieli planuje procesy edukacyjne i robi to na podstawie analizy wcześniej zaplanowanych działań, są jednak nauczyciele, którzy nie planują procesów, opierając się tylko                 i wyłącznie na gotowych planach, które nie uwzględniają specyfiki pracy w konkretnej klasie,                      z konkretnymi uczniami. ( wywiad z Dyrektorem).

Dyrektor dokonuje obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Analizuje się wyniki konkursów i zawodów organizowanych na terenie szkoły i na wyższych szczeblach. Prowadzone są badania wyników nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych. Zespoły nauczycieli uczących w danej klasie kilka razy w roku analizują wyniki osiągane przez poszczególnych uczniów. Systematycznie dokonuje się statystycznych analiz wyników nauczania w szkole, klasie oraz indywidualnych wyników uzyskiwanych przez uczniów. Monitoring uwzględnia przedmioty, z których uczniowie uzyskują dużą liczbę ocen dopuszczających. Monitoruje się frekwencję i związaną z nią absencję uczniów, a także obserwuje się jej wpływ na wyniki edukacyjne osiągane przez uczniów.

Wnioski z monitoringu są wykorzystywane w planowaniu procesów edukacyjnych zarówno przez nauczycieli podczas planowana pracy w zespołach, jak i przez dyrektora w planie pracy szkoły i w planie nadzoru pedagogicznego.

Nauczyciele (100%) deklarują systematyczny monitoring stopnia realizacji podstawy programowej, również dyrektor w wywiadzie potwierdza w miarę systematyczną realizację przez nauczycieli treści kształcenia zawartych w podstawie programowej.

Na pytanie W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji? padły odpowiedzi : sprawdziany 100% , kartkówki 100%, odpowiedzi ustne 80% , aktywność uczniów 100 %, prace domowe 100%, konkursy 50%, prezentacje 20%

Kolejne pytanie Co uwzględnia Pan(i) w planowaniu procesów edukacyjnych                           w odniesieniu do przedmiotu, którego Pan(i) naucza? Uzyskano odpowiedzi:

 • potrzeby uczniów – 90 % (27 nauczycieli)
 • możliwości uczniów - 100% (30nauczycieli)
 • liczebność klas - 90 % (27 nauczycieli)
 • czas potrzebny do realizowania poszczególnych treści - 96 % ( 29 osób)
 • nie planuję procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu - 0%

Nauczyciele modyfikują ofertę zajęć w zależności od potrzeb i zainteresowania uczniów, umożliwiając przy tym uczniom sposób zorganizowania lekcji:

 • tematyka lekcji – 66% (20 nauczycieli)
 • metody pracy na lekcji – 76% (23 nauczycieli)
 • sposób oceniania – 60% (18 nauczycieli)
 • terminów testów, sprawdzianów – 100% ( 30 nauczycieli)
 • zajęć pozalekcyjnych – 83% (25 nauczycieli)

Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Szkoła podejmuje działania uwzględniając propozycje i opinie uczniów. Dotyczy to min. zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania. Działająca w szkole organizacja uczniowska – SU – tworzy plany pracy  z uwzględnieniem propozycji uczniów. Uczniowie mają wpływ na organizację życia klasy i szkoły (wycieczki, wyjazdy do kina i uroczystości wewnątrzklasowe, dyskoteki itp.)

 

Uczniowie mogą w szkole rozwijać swoje zainteresowania. Szkoła stwarza możliwość realizacji pomysłów i inicjatyw uczniów.

 

Nauczyciele informują uczniów o zasadach oceniania. Takie zdanie wyraża 100% badanych nauczycieli. Uczniowie otrzymują również informacje o tym, czego i jak się uczyć (tak odpowiedziało 97 % nauczycieli ).

Ocena i towarzysząca jej informacja zwrotna jest wskazówką dla uczniów jak mają dalej się uczyć (100%). Informacje zwrotne przekazywane przez nauczycieli zawierają: wskazanie błędów, sposób ich poprawy, punktację, kryteria oceniania, mocne i słabe strony pracy.

         Nauczyciele informują również uczniów o celach lekcji. 100 % ankietowanych nauczycieli na pytanie, czy Każda lekcja rozpoczyna się podaniem celów i kończy refleksją o stopniu ich osiągnięcia? Odpowiedziało TAK.

Na pytanie : Jakie formy oceny występują na lekcji? padły odpowiedzi :

Pochwały indywidualne i na forum klasy 100% , oceny słowne i pisemne 80 %, stosowanie systemów plusów za aktywność 80% , nagrody w postacie naklejek, stempelków 80%

Kolejne pytanie zadane nauczycielom w ankiecie to : Czy nauczyciel zachęca uczniów do świadomego planowania własnego rozwoju? Jakie formy pomocy im proponuje?

-dostarczanie ciekawej literatury i stron internetowych wzbudzających zainteresowania  przedmiotem 20%

- stwarzanie możliwości samodzielnego wykonywania doświadczeń 30%

- pochwały i nagrody 60%

- omawianie sposobów przyswajania wiedzy (uczenia się) 50%

- referaty, prezentacje 30%

- organizację zajęć dodatkowych 40%

- stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych 90%

- możliwość poprawy ocen 100%

- motywację w oparciu o postępy. 90%

W prawidłowym przebiegu procesów edukacyjnych ważna jest również relacja między nauczycielem a uczniem oraz wzajemna relacja między uczniami.

Na pytanie : Czy uczniowie odnoszą się do siebie życzliwie? 70 % ankietowanych nauczycieli odpowiedziało TAK, 30 % - NIE

Czy wzajemna relacja miedzy nauczycielem i uczniem jest życzliwa? 100% nauczycieli odpowiedziało TAK.

W szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy min.: gry dydaktyczne, prezentacje, e- podręcznik, TIK, projekty, gry symulacyjne. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest niezbędny sprzęt elektroniczny (odtwarzacze CD, komputery, projektory), pracownia komputerowa i sale lekcyjne z dostępem do Internetu oraz biblioteka szkolna i gminna. Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy nauczycieli, mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań i przedmiotowych oraz zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Nauczyciele stosują zróżnicowane formy wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się, poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod nauczania oraz pozytywne wzmacnianie uczniów. Z wywiadu z dyrektorem wynika, że w dalszym ciągle jeszcze są nauczyciele, którzy nie motywują i nie wspierają uczniów.

W szkole można zauważyć stosowanie przez nauczycieli nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów, jednak robi to niewielu nauczycieli. Większość woli nauczać tradycyjnie, bo to nie wymaga samorozwoju i doskonalenia swojego warsztatu pracy, co niestety nie sprzyja rozwojowi uczniów.

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW

 

     Z punktu widzenia rodziców ich dzieci są zazwyczaj zmotywowane do nauki przez nauczycieli, a informacja o wynikach dziecka, pomaga mu się uczyć.

Na pytanie: W szkole sukcesy mojego dziecka są doceniane. Na 100 ankietowanych rodziców, 60 % odpowiedziało tak, 20 % raczej tak, 15% odpowiedziało trudno powiedzieć, 5 % , że dziecko nie jest doceniane.

Kolejne pytanie: Działania podejmowane w szkole przyczyniają się do postępów mojego dziecka, dało odpowiedzi : 75 % tak, 30 % raczej tak, 5 % trudno powiedzieć.

Czy nauczyciele Państwa zdaniem motywują Wasze dziecko do nauki wykorzystując różne metody i formy zajęć? Na to pytanie aż 90 % rodziców odpowiedziało tak, 10 % raczej tak.

Większość rodziców twierdzi, że ich dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli                               w sytuacjach trudnych:

80 % odpowiedziało tak, 15 % raczej tak, a zaledwie 5 % twierdzi, że dziecko nie otrzymuje wsparcia.

Rodzice zauważają, że szkoła zapewnia różnorodne środki dydaktyczne, które pomagają                   w uczeniu się. Aż 90 % ankietowanych stwierdziło, że tak. 10 % raczej tak.

Uczniowie, zdaniem rodziców rozwijają swoje zdolności biorąc udział w konkursach                               i zawodach. Na pytanie to padły odpowiedzi : 70 % tak, 25 % raczej tak, 5 % nie.

Na pytanie : Moje dziecko traktowane jest w szkole indywidualnie.

60 % ankietowanych rodziców odpowiedziało tak, 35 % raczej tak, 5 % nie.

Działania podejmowane w szkole, zdaniem rodziców są adekwatne do potrzeb uczniów ( 80%), zaledwie 20 % osób odpowiedziało, że trudno powiedzieć.

Nauczyciele informują uczniów o ich postępach, trudnościach i uzdolnieniach. Rodzice na pytanie odpowiedzieli : 75 % tak. 25 % raczej tak.

Ocenianie uczniów daje rodzicom i uczniom informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.    

Rodzice są informowani, jakie postępy edukacyjne osiągają ich dzieci podczas spotkań                        z wychowawcą i rozmów indywidualnych. Mają też wgląd do klasówek i sprawdzianów swoich dzieci. W ten sposób mają możliwość zwrócenia uwagi, jakie sukcesy i jakie trudności w procesie nauczania spotyka uczeń. Rodzice uczestniczą w konsultacjach dotyczących postępów i trudności ucznia, a szkoła wspiera ich w tym zakresie, poprzez rozmowy z pedagogiem, psychologiem szkolnym, współpracę z poradnią.

 

ANALIZA ANKIET DLA UCZNIÓW

1. Jak często w tym roku szkolnym w szkole zdarzyły się Tobie opisane poniżej sytuacje:

 

na  

wszystkich zajęciach

 

na większości zajęć

na

połowie zajęć

na mniej niż

połowie zajęć

 

na żadnych zajęciach

pracowałam/em w grupach lub parach 12 23 11 10 0
wiem, co było dzisiaj celem lekcji 23 25 7 1 1
byłem zaangażowana/ny 19 19 14 2 0
ucząc się dzisiaj czułam/em się zaciekawiona/y 17 23 9 5 2
prezentowałem efekty swojej pracy 12 26 10 8 1

większość czasu na lekcjach

wykorzystałem/łam na uczenie się

17 23 13 1 1
nauczyciel zachęcał mnie do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach 14 23 11 7 1
Czy wzajemna relacja między nauczycielem i uczniem jest życzliwa? 17 23 15 0 0
Czy uczniowie odnoszą się do siebie życzliwie? 12 26 10 5 3
Jakimi słowami uczniowie opisują atmosferę na lekcji?

Czasami jest nudno, głośno,

Miło, przyjemnie, wesoło, ciekawie

 

 

 

 1. 2.Do jakiej części Twoich nauczycieli pasują poniższe opisy?

 

do wszystkich do większości do połowy do mniej niż połowy do żadnego
Dostałam/em dzisiaj od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć 13 20 11 10 3
Moi nauczyciele potrafią zainteresować mnie tematem lekcji 12 30 10 4 1
Sposób , w jaki nauczyciele uczą , powoduje , że chcę się uczyć 15 17 17 6 1
Zachęcają mnie do wymyślania i realizowania własnych pomysłów 22 23 8 3 2
Dbają o klimat pracy na lekcjach 23 18 8 3 2

 

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów stwierdzić można, że :

 • Uczniowie znają cele lekcji
 • Mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem poprzez pracę w parach i grupach
 • W czasie zajęć istnieje korelacja między przedmiotowa, a uczniowie mają możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce
 • Na lekcjach panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się, uczniowie mają możliwość zaprezentowania efektów własnej pracy, swojego zdania
 • Czują się motywowani do pracy
 • Uczniowie uważają, że ich wyniki w nauce zależą od nich samych czyli od ich zaangażowania i czasu poświęconego na naukę
 • Zdarza się, że na lekcjach jest zbyt głośno, co przeszkadza w prowadzeniu lekcji i zdobywaniu przez ucznia nowych umiejętności,
 • Nie zawsze uczniowie odnoszą się do siebie życzliwie, zdarzają się kłótnie, wyzwiska.

 

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej badającej wymaganie procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, można stwierdzić, że procesy edukacyjne przebiegające w szkole są zazwyczaj planowane, są monitorowane                        i doskonalone z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej, potrzeb uczniów                                     i możliwości szkoły.

Wszyscy nauczyciele przedstawili uczniom planowane do uzyskania efekty (wymagania) wynikające z realizacji przyjętych programów nauczania uwzględniających podstawę programową.

Realizacja tych procesów jest monitorowana, a wnioski z monitoringu są wdrażane i sprzyjają doskonaleniu procesów edukacyjnych. Organizacja procesów edukacyjnych i stosowane metody pracy sprzyjają uczeniu się oraz spełniają rolę wspierającą i motywującą dla uczniów. Poprzez realizację różnych projektów edukacyjnych szkoła stwarza warunki do funkcjonowania wzajemnego uczenia się.  

Ważnym elementem procesów edukacyjnych jest ocenianie, dające uczniom informację o ich postępach w nauce i pomagające uczyć się. Szkolny system oceniania daje uczniowi i rodzicowi pełną informację zwrotną o uzyskanych przez niego efektach z uwzględnieniem jego możliwości. Każdy zespół przedmiotowy opracował system oceniania, z którym dokładnie zapoznał uczniów na pierwszych lekcjach we wrześniu oraz rodziców na pierwszych zebraniach z rodzicami. Każdy uczeń i jego rodzic, w każdym czasie ma możliwość przeanalizowania przedmiotowych systemów oceniania. W przedmiotowych systemach oceniania są szczegółowe wymagania na poszczególne oceny szkolne oraz wskazane możliwości ich poprawy.

Doskonaleniu procesów edukacyjnych służą ugruntowane zasady i oferta szkoły: ocenianie zgodnie z przedmiotowym ocenianiem, prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizacja wycieczek, organizacja różnych konkursów                       i zawodów zarówno wewnątrzszkolnych, jak i tych na wyższym szczeblu, nagradzanie uczniów za osiągnięcia, działania wychowawców klas.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane, wdrażane                                                 i modyfikowane z udziałem uczniów i adekwatne do ich potrzeb.

 

Mocne strony:

 

 1. Procesy edukacyjne w szkole są zazwyczaj planowane, są monitorowane i doskonalone.
 2. Uczniowie znają cele uczenia się oraz formułowane wobec nich oczekiwania (wymagania)
 3. W szkole stworzone są warunki do funkcjonowania wzajemnego uczenia się przez uczniów
 4. Nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się – odpowiednio zorganizowany proces lekcyjny, zaplanowane zajęcia wspierające rozwój ucznia: kola zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz inne.
 5. W szkole nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego: uczniowie znają cele, wymagania i otrzymują od nauczycieli informację zwrotną.
 6. Nauczyciele zazwyczaj dostosowują metody pracy z uczniami do założonych celów oraz możliwości intelektualnych uczniów i bazowych szkoły.
 7. Nauczyciele w procesie edukacyjnym wykorzystują różnorodne środki przekazu, pomoce dydaktyczne znajdujące się w posiadaniu szkoły.

 

                                                                                                                                            

Wnioski do realizacji:

 

 1. 1.Kontynuacja planowania, monitorowania i doskonalenia przebiegających w szkole procesów edukacyjnych służących rozwojowi uczniów.
 2. 2.Dokonywanie ewaluacji prowadzonych działań i wdrażanie wniosków do planów pracy                      w przyszłości.
 3. 3.Doskonalenie i poszerzanie stosowanych metod nauczania oraz sposobów wspierania                          i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
 4. 4.Organizowanie procesów edukacyjnych umożliwiających uczniom uczenie się we współpracy oraz powiązanie i wykorzystywanie wiedzy z różnych dziedzin.
 5. 5.Zwrócenie uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania. Szukanie sposobów motywacji uczniów obojętnych lub niezadowolonych ze swoich wyników                  w nauce.
 6. 6.Zaplanowanie doskonalenia nauczycieli na temat rozpoznawania indywidualnych predyspozycji uczniów w zakresie umiejętności (stylów) uczenia się i wykorzystywania ich w procesie dydaktycznym.
 7. 7.Zwiększenie wpływu uczniów na organizację i przebieg procesu uczenia się - planowanie                      i podejmowanie działań z udziałem uczniów i adekwatnie do ich potrzeb.

Analizowanie na bieżąco potrzeb i zainteresowań młodzieży, aby stwarzać jej jak najlepsze warunki rozwoju.

 1. 8.Kontynuacja współpracy nauczycieli w planowaniu, organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych.
 2. 9.Zwracanie uwagi uczniom na to, że właściwa atmosfera w czasie zajęć, sprzyja procesowi uczenia się, uczniowie powinni odnosić się do siebie życzliwie, pomagać sobie nawzajem. Należy eliminować przypadki wyśmiewania w czasie zajęć z uczniów popełniających błędy.
 3. 10.Doskonalenie działań w zakresie informacji zwrotnej dotyczącej oceniania, aby uczniowie wiedzieli co już umieją, a nad czym muszą pracować.
 4. 11.Zachęcanie rodziców do aktywniejszego udziału w życiu szkoły.
 5. 12.Zwiększenie zainteresowania problemami uczniów oraz rozwiązywanie ich na bieżąco
 6. 13.Dalsze indywidualizowanie procesów nauczania,
 7. 14. Stosowanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów.

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW

1. Jak często w tym roku szkolnym w szkole zdarzyły się Tobie opisane poniżej sytuacje:

 

na  

wszystkich zajęciach

 

na większości zajęć

na

połowie zajęć

na mniej niż

połowie zajęć

 

na żadnych zajęciach

Pracowałam/em w grupach lub parach
Wiem, co było dzisiaj celem lekcji
Byłem zaangażowana/ny
Ucząc się dzisiaj czułam/em się zaciekawiona/y
Prezentowałem efekty swojej pracy

Większość czasu na lekcjach

wykorzystałem/łam na uczenie się

Nauczyciel zachęcał mnie do wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na zajęciach
Czy wzajemna relacja miedzy nauczycielem i uczniem jest życzliwa?

 

 

Czy uczniowie odnoszą się do siebie życzliwie?
Jakimi słowami uczniowie opisują atmosferę na lekcji?

 

 

 

 1. 1.Do jakiej części Twoich nauczycieli pasują poniższe opisy?

 

do wszystkich do większości do połowy do mniej niż połowy do żadnego
Dostałam/em dzisiaj od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć
Moi nauczyciele potrafią zainteresować mnie tematem lekcji
Sposób , w jaki nauczyciele uczą , powoduje , że chcę się uczyć
Zachęcają mnie do wymyślania i realizowania własnych pomysłów
Dbają o klimat pracy na lekcjach

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Proszę określić na ile każde twierdzenie da się odnieść do szkoły, w której uczy się Pani/Pana dziecko: (tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, nie)

 1. Moje dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli w sytuacjach dla niego trudnych.

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Każdy uczeń może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania.

tak           raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Szkoła zapewnia środki dydaktyczne, które pomagają w uczeniu się.

tak           raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Moje dziecko uczestniczy w konkursach, zawodach, zajęciach rozwijających jego zdolności.

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Moje dziecko traktowane jest w szkole indywidualnie.

tak           raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. W szkole sukcesy mojego dziecka są doceniane.

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Działania wychowawcze w szkole są adekwatne do potrzeb mojego dziecka.

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Szkoła tworzy możliwości realizacji pomysłów i inicjatyw mojego dziecka.

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Działania podejmowane w szkole przyczyniają się do postępów mojego dziecka.

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Czy jesteście Państwo informowani przez nauczycieli o postępach, trudnościach lub uzdolnieniach Waszego dziecka?

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Czy informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczyciela, pomaga mu się uczyć?

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

 1. Czy nauczyciele Państwa zdaniem motywują Wasze dziecko do nauki wykorzystując różne metody i formy zajęć?

tak            raczej tak        trudno powiedzieć                 raczej nie                    nie

Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta dla nauczycieli

1.Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone?

                                                   TAK                                 NIE

2. Co uwzględnia Pan(i) w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu, którego Pan(i) naucza?

 • potrzeby uczniów
 • możliwości uczniów
 • liczebność klas
 • czas potrzebny do realizowania poszczególnych treści
 • nie planuję procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu

3.Procesy edukacyjne przebiegają głównie podczas lekcji- czy zatem jej organizacja sprzyja uczeniu się?                                                 TAK                                 NIE

4. W jaki sposób nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób zorganizowania i przebiegu procesu uczenia się?Poprzez wybór:

- tematyki lekcji

- metod pracy na lekcji

- sposobu oceniania

- terminów testów, sprawdzianów

- zajęć pozalekcyjnych

 1. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania?

TAK                                                      NIE

 1. Wymagania przedmiotowe są podawane na początku roku szkolnego i systematycznie przypominane?

TAK                                                      NIE

 1. Każda lekcja rozpoczyna się podaniem celów i kończy refleksją o stopniu ich osiągnięcia?

                                               TAK                                         NIE

 1. Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój?

TAK                                                      NIE

 1. Informacja zwrotna zawarta w komentarzu do oceny zawiera wskazówki, jak poprawić błędy lub udoskonalić pracę?

TAK                                                      NIE

 1. Które elementy lekcji sprzyjają aktywnemu uczeniu się uczniów?

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy nauczyciel tworzy sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań?

TAK                                                      NIE

 1. W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji?
 2. Czy nauczyciel uzyskuje od uczniów informacje zwrotną w jaki sposób osiągnęli cel?

TAK                                                      NIE

 1. W jaki sposób nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów?

Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, praca domowa ,aktywność na lekcji , projekty, prezentacje, konkursy, Inne (jakie?)……

 1. Jakie formy oceny występują na lekcji?

Pochwały indywidualne i na forum klasy, oceny słowne i pisemne, stosowanie systemów plusów za aktywność, nagrody w postacie naklejek, stempelków.

-dostarczanie ciekawej literatury i stron internetowych wzbudzających zainteresowania przedmiotem

- stwarzanie możliwości samodzielnego wykonywania doświadczeń

- pochwały i nagrody

- omawianie sposobów przyswajania wiedzy (uczenia się)

- referaty, prezentacje

- organizację zajęć dodatkowych

- stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych

- możliwość poprawy ocen

- motywację w oparciu o postępy.

17.Czy uczniowie odnoszą się do siebie życzliwie?

TAK                                                      NIE

18.Czy wzajemna relacja miedzy nauczycielem i uczniem jest życzliwa?

TAK                                                      NIE

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Pytania do wywiadu z Dyrektorem

1.       Czy procesy edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej?

2.       Czy procesy przebiegające w szkole są planowane?

3.       Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone? Czy wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów?

4.       Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się? Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się?

5.       Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów?

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Opis przedmiotu ewaluacji: UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI.

Wprowadzenie:

Przeprowadzona w roku szkolnym 2017/2018 ewaluacja wewnętrzna ma na celu zebranie informacji na temat aktywności uczniów podczas prowadzonych w szkole zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także ich zaangażowania w inicjowanie różnorodnych działań                    na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.

Opis ewaluacji

Zgodnie z przedmiotem ewaluacji pytania ankietowe, które zostały skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców, a także wywiad z dyrektorem szkoły, miały wyjaśnić kwestie dotyczące:

 • W jaki sposób nauczyciele zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności?
 • Jakie działania nauczycieli uwzględniają w procesie edukacyjnym potrzebę aktywności uczniów?
 • W jaki sposób szkoła zapewnia warunki do rozwijania aktywności uczniów?
 • Jakie formy aktywności mogą rozwijać uczniowie w szkole?
 • Jakie działania nauczycieli stwarzają sytuacje , które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności?
 • Jak wielu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole?

Opis danych i sposób ich zbierania:

W  badaniach posłużono się następującymi metodami:

 • ilościową – metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla rodziców, uczniów    i nauczycieli oraz
 • jakościową – rozmowa z nauczycielami, obserwacja zajęć

Dobór próby badawczej miał charakter losowy.

Zbieranie danych odbywało się podczas:

 • zebrania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami,
 • spotkań z nauczycielami,
 • zajęć z uczniami.