Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR”

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Granty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy popegeerowskie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez rodzica/prawnego opiekuna lub przez pełnoletniego ucznia szkoły średniej, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Krosno Odrzańskie. Komputery zostaną zakupione w ilości uzależnionej od liczby złożonych przez mieszkańców oświadczeń.

Oświadczenia mogą składać:

- rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które w linii prostej są potomkami pracowników dawnych PGR (rodziców, dziadków, pradziadków),

- pełnoletni uczniowie, którzy w linii prostej są potomkami pracowników dawnych PGR (rodziców, dziadków, pradziadków).

W związku z powyższym, prosimy o składanie oświadczeń wraz z podpisanymi klauzulami informacyjnymi i zgodami na przetwarzanie danych osobowych (druki dostępne w załączniku)

do dnia 25 października 2021r. (włącznie)

Wypełnione dokumenty rodzice/opiekunowie prawni składają do szkoły, do których uczęszcza dziecko lub do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w przypadku uczniów szkół średnich.

Oświadczenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

- oświadczenie rodzica

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W wyniku wyborów opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/22 zostały Panie:

 • Marta Wawryniuk
 • Katarzyna Nolbrzak

natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia została Pani Agata Sorokulska.

 

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Szkoła włącza się w akcję Fundacji ,,Gdy liczy się czas", aby wesprzeć dzieci na oddziałach onkologicznych. Dnia 24 września 2021 r. załóżmy do szkoły piżamy i wrzućmy symboliczną kwotę do puszki. Tego dnia odbędzie się również zbiórka przyborów szkolnych( kredki, farby, bloki, plastelina i wszystko co można wykorzystać do prac plastycznych) Zebrane pieniążki przekażemy na konto fundacji a przybory wyślemy paczką. Niech dzieci pomogą dzieciom.

Dlaczego w piżamach?
Dla dzieci na oddziałach onkologicznych piżama stała się nieodłączną częścią codzienności. To co dla nas jest związane z odpoczynkiem i spokojem dla innych jest symbolem walki o zdrowie i życie. Chcemy okazać wsparcie wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom poprzez zmianę sportowych ciuchów w piżamy.
Zachęcamy do włączenia się do akcji!

1631947432556

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

  1. język polski - 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00

  2. matematyka - 25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00

  3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00

  W terminie dodatkowym

   1. język polski - 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00

   2. matematyka - 14 czerwca 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

   3. język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

    

    

   CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

    

    

   Czas trwania (min.)

   arkusz

   standar­dowy

   przedłużenie czasu,
   o którym mowa w pkt. 17.

   Komunikatu CKE

   język polski

   120

   do 180

   matematyka

   100

   do 150

   język obcy nowożytny

   90

   do 135

    

    1. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM, CO OZNACZA, ŻE KAŻDY UCZEŃ MUSI DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ, ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ. NIE JEST OKREŚLONY MINIMALNY WYNIK, JAKI UCZEŃ POWINIEN UZYSKAĆ, DLATEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.

    2. ZASTĘPUJE EGZAMIN WSTĘPNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW JAKO KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI, JEŻELI LICZBA KANDYDATÓW JEST WIĘKSZA NIŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC W DANEJ SZKOLE.

    3. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM - W KWIETNIU I DODATKOWYM - W CZERWCU. DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM PRZYSTĘPUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU W TERMINIE GŁÓWNYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH.

    4. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W FORMIE PISEMNEJ.

    5. W LATACH 2019–2023 ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z TRZECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.: JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO.

    6. OD ROKU 2024 ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z CZTERECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.:

     A. JĘZYKA POLSKIEGO

     B. MATEMATYKI

     C. JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

     D. JEDNEGO PRZEDMIOTU DO WYBORU SPOŚRÓD PRZEDMIOTÓW: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA LUB HISTORIA.

     1. ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH: ANGIELSKIEGO, FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO LUB WŁOSKIEGO. UCZEŃ MOŻE WYBRAĆ TYLKO TEN JĘZYK, KTÓREGO UCZY SIĘ W SZKOLE W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

     2. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY PRZEZ TRZY KOLEJNE DNI:

      A. PIERWSZEGO DNIA - EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO, KTÓRY TRWA 120 MINUT
      B. DRUGIEGO DNIA - EGZAMIN Z MATEMATYKI, KTÓRY TRWA 100 MINUT

      C. TRZECIEGO DNIA - EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, A OD ROKU 2023 RÓWNIEŻ EGZAMIN Z PRZEDMIOTU DO WYBORU, Z KTÓRYCH KAŻDY TRWA PO 90 MINUT.

      1. CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.

      2. PODCZAS EGZAMINU Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU KAŻDY ZDAJĄCY SIEDZI PRZY OSOBNYM STOLIKU. NA STOLIKU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE, MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE WSKAZANE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE ORAZ - W PRZYPADKU UCZNIÓW CHORYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LEKI I INNE POMOCE KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

      3. DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.

      4. W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY MOGĄ OPUSZCZAĆ SALĘ EGZAMINACYJNĄ W UZASADNIONEJ SYTUACJI, PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO I PO ZAPEWNIENIU WARUNKÓW WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI, POZA OSOBAMI UDZIELAJĄCYMI POMOCY MEDYCZNEJ.

      5. CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO NIE MOGĄ UDZIELAĆ ZDAJĄCYM WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. NIE MOGĄ RÓWNIEŻ W ŻADEN SPOSÓB KOMENTOWAĆ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.

      6. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJE SIĘ W „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY”, PUBLIKOWANEJ COROCZNIE (DO 10 WRZEŚNIA) W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ CKE. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OKREŚLA KAŻDORAZOWO INFORMACJA ZAWARTA NA STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO.
        

      7. RODZICE UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIA LUB OPINIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ZGŁASZAJĄ DO DYREKTORA SZKOŁY KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DLA DANEGO DZIECKA – NALEŻY WÓWCZAS DOSTARCZYĆ STOSOWNE DOKUMENTY Z PORADNI – DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2021R.

      8. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTOSOWAŃ SĄ DOSTĘPNE NA STRONACH OKE I CKE:

      www.oke.poznan.pl

      www.cke.gov.pl