Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

  1. język polski - 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00

  2. matematyka - 25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00

  3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00

  W terminie dodatkowym

   1. język polski - 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00

   2. matematyka - 14 czerwca 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

   3. język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

    

    

   CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

    

    

   Czas trwania (min.)

   arkusz

   standar­dowy

   przedłużenie czasu,
   o którym mowa w pkt. 17.

   Komunikatu CKE

   język polski

   120

   do 180

   matematyka

   100

   do 150

   język obcy nowożytny

   90

   do 135

    

    1. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM, CO OZNACZA, ŻE KAŻDY UCZEŃ MUSI DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ, ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ. NIE JEST OKREŚLONY MINIMALNY WYNIK, JAKI UCZEŃ POWINIEN UZYSKAĆ, DLATEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.

    2. ZASTĘPUJE EGZAMIN WSTĘPNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW JAKO KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI, JEŻELI LICZBA KANDYDATÓW JEST WIĘKSZA NIŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC W DANEJ SZKOLE.

    3. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM - W KWIETNIU I DODATKOWYM - W CZERWCU. DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM PRZYSTĘPUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU W TERMINIE GŁÓWNYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH.

    4. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W FORMIE PISEMNEJ.

    5. W LATACH 2019–2023 ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z TRZECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.: JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO.

    6. OD ROKU 2024 ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z CZTERECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.:

     A. JĘZYKA POLSKIEGO

     B. MATEMATYKI

     C. JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

     D. JEDNEGO PRZEDMIOTU DO WYBORU SPOŚRÓD PRZEDMIOTÓW: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA LUB HISTORIA.

     1. ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH: ANGIELSKIEGO, FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO LUB WŁOSKIEGO. UCZEŃ MOŻE WYBRAĆ TYLKO TEN JĘZYK, KTÓREGO UCZY SIĘ W SZKOLE W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

     2. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY PRZEZ TRZY KOLEJNE DNI:

      A. PIERWSZEGO DNIA - EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO, KTÓRY TRWA 120 MINUT
      B. DRUGIEGO DNIA - EGZAMIN Z MATEMATYKI, KTÓRY TRWA 100 MINUT

      C. TRZECIEGO DNIA - EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, A OD ROKU 2023 RÓWNIEŻ EGZAMIN Z PRZEDMIOTU DO WYBORU, Z KTÓRYCH KAŻDY TRWA PO 90 MINUT.

      1. CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.

      2. PODCZAS EGZAMINU Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU KAŻDY ZDAJĄCY SIEDZI PRZY OSOBNYM STOLIKU. NA STOLIKU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE, MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE WSKAZANE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE ORAZ - W PRZYPADKU UCZNIÓW CHORYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LEKI I INNE POMOCE KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

      3. DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.

      4. W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY MOGĄ OPUSZCZAĆ SALĘ EGZAMINACYJNĄ W UZASADNIONEJ SYTUACJI, PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO I PO ZAPEWNIENIU WARUNKÓW WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI, POZA OSOBAMI UDZIELAJĄCYMI POMOCY MEDYCZNEJ.

      5. CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO NIE MOGĄ UDZIELAĆ ZDAJĄCYM WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. NIE MOGĄ RÓWNIEŻ W ŻADEN SPOSÓB KOMENTOWAĆ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.

      6. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJE SIĘ W „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY”, PUBLIKOWANEJ COROCZNIE (DO 10 WRZEŚNIA) W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ CKE. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OKREŚLA KAŻDORAZOWO INFORMACJA ZAWARTA NA STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO.
        

      7. RODZICE UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIA LUB OPINIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ZGŁASZAJĄ DO DYREKTORA SZKOŁY KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DLA DANEGO DZIECKA – NALEŻY WÓWCZAS DOSTARCZYĆ STOSOWNE DOKUMENTY Z PORADNI – DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2021R.

      8. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTOSOWAŃ SĄ DOSTĘPNE NA STRONACH OKE I CKE:

      www.oke.poznan.pl

      www.cke.gov.pl

       

       

       

       

      TERMINARZ POSIEDZEŃ

      RADY PEDAGOGICZNEJ

      W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

       

      1. 7 WRZEŚNIA 2021

      2. 5 PAŹDZIERNIKA 2021

      3. 16 LISTOPADA 2021

      4. 7 GRUDNIA 2021

      5. 11 STYCZNIA 2022 RADA KLASYFIKACYJNA

      6. 22 LUTEGO 2022

      7. 15 MARCA 2022

      8. 5 KWIETNIA 2022

      9. 10 MAJA 2022

      10. 14 CZERWCA 2022 RADA KLASYFIKACYJNA

      PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI

      W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

       

      SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ

      WE WSZYSTKICH KLASACH

      I – III - POCZĄTEK SPOTKAŃ O GODZINIE 16.00

      IV – VIII – GODZ. 17.30

      1. 9 września 2021

      2. 7 października 2021

      3. 18 listopada 2021

      4. 9 grudnia 2021

      5. 4 stycznia 2022

      6. 24 lutego 2022

      7. 17 marca 2022

      8. 7 kwietnia 2022

      9. 12 maja 2022

      10. 7 czerwca 2022

      UWAGA!
       
      ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ TYLKO ZEBRANIA WE WRZEŚNIU, STYCZNIU
       
      I CZERWCU ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE DLA WSZYSTKICH KLAS, POZOSTAŁE TERMINY
       
      TO ZEBRANIA INDYWIDUALNE PO UMÓWIENIU Z NAUCZYCIELEM LUB DLA
       
      WYZNACZONYCH KLAS.

      ZSP w Krośnie Odrzańskim zaprasza uczniów klas 7 i 8 na "Noc naukowców",

      która odbędzie się 1 października 2021 r. od godziny 17.00 do 20.00.

      plakat noc naukowców

      LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

      DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

      1. ANUSZKIEWICZ MACIEJ
      2. BERGER JULIAN
      3. BETKA IGOR
      4. BETKA LENA
      5. BLAŻEJEWSKI FRANCISZEK
      6. BOGUCKA NIKOLA
      7. BOSKOWICZ TOMASZ
      8. BRODZIK MIŁOSZ
      9. CIERACHOWICZ LENA
      10. CZAPLIŃSKA ZUZANNA
      11. ĆWIECZKOWSKI RAFAŁ
      12. DECHNIK DAWID
      13. FECEK NADIA
      14. GRABOWSKA ZOFIA
      15. JAKRZEWSKI KAMIL
      16. JUREWICZ HUBERT
      17. KASOWSKA WERONIKA
      18. KONIECZNY ANTONI
      19. KOSOWICZ FILIP
      20. KOWAL BARBARA
      21. KRZEMIEŃ MALIKA
      22. KUŹMA HANNA
      23. ŁECHTAŃSKI DAWID
      24. ŁUCZAK AMELIA
      25. MAMRENKO VLADYSLAV
      26. MIKOŁAJEK HUBERT
      27. MUZIA ALEKSANDRA
      28. OLSZEWSKA ALEKSANDRA
      29. OWCZARCZAK SZYMON
      30. PAWEŁEK ANITA
      31. PĘDZIOCH MAJA
      32. PIEPKA IGA
      33. PIETROWICZ MIŁOSZ
      34. POSPIECH WERONIKA
      35. RASZEWSKI BRAJAN
      36. SAKOWICZ LENA
      37. SIENKIEWICZ MIKOŁAJ
      38. TOWPIK KAJETAN
      39. WANAT DOMINIK
      40. WOJCIECHOWSKA OLIWIA
      41. WOJCIECHOWSKI MICHAŁ
      42. ŻOŁOBOWSKI JAKUB

       

      LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

      DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

      1. PUZYREWSKI FELIKS
      2. MUL NATAN
      3. KASPROWIAK IGOR

      RODZICÓW DZIECI , KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIOWANE W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACYJNEJ, ZAPRASZAMY NA DRUGĄ TURĘ REKRUTACJI, KTÓRA TRWA OD 16 DO 20 SIERPNIA 2021r.

      W RAZIE POTRZEBY ZAPRASZAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO.

       

      Szanowni Państwo, dziś rano przekazałam Państwu informację dotyczącą organizacji nauczania hybrydowego w naszej szkole. Decyzja ta podyktowana była ustaleniami poczynionymi ze specjalistami pracującymi w szkole i znajomością specyfiki pracy w klasie pierwszej a także problemów, z jakimi borykają się nasi najmłodsi uczniowie.
      Niestety jestem zmuszona tę decyzje zmienić.


      Nauczanie hybrydowe zostanie więc zorganizowane następująco:
      od 15 marca do 19 marca w szkole mają lekcje klasy : 1a, 1b, 2a
      Sale:
      1a - sala nr 4
      1b - sala nr 9
      2a - sala nr 18
      w tym terminie na nauczaniu zdalnym pozostają klasy: 2b, 3a, 3b

      od dnia 22 marca do 26 marca w szkole mają lekcje klasy 2b, 3a, 3b
      Sale:
      2b - sala nr 5
      3a - sala nr 9
      3b - sala nr 18
      W tym terminie na nauczaniu zdalnym pozostają klasy: 1a,1b,2a
      KLASY IV - VIII POZOSTAJĄ NA NAUCZANIU ZDALNYM.


      Z wyrazami szacunku Izabela Sańko
      Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2021 roku.
      Zgłoszenia i Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie. lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
      Zasady i terminy rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego nr 8/21 z dnia 25 stycznia 2021 roku, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.
      Postępowanie rekrutacyjne trwa od 15 lutego 2021r. do 12 marca 2021r., do godziny 15.00
      W załączniku znajduje się również zgłoszenie i  wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim oraz potwierdzenie woli zapisania dziecka do ww placówki, które rodzice składają w placówce po zakwalifikowaniu dziecka przez komisję rekrutacyjną.
      Zgłoszenie składają rodzice ucznia, który jest zameldowany i mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 , wniosek składają rodzice ucznia spoza obwodu.
      Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły- tel. 683835243 lub 510375844
       
       
      DOKUMENTY DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ NA BIP - LINK PONIŻEJ