Ważnym elementem nowego systemu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli i dyrektorów z różnych placówek. Dzięki pracy w sieci następuje integracja środowiska oświatowego wokół zagadnień istotnych z punktu widzenia kształcenia uczniów i zarządzania szkołą. Sieci mogą mieć charakter tematyczny, czyli skupiać nauczycieli z różnych poziomów kształcenia wokół jednego zagadnienia, lub przedmiotowy.
Zgodnie z nowym modelem, istotna jest komplementarność działań podejmowanych w ramach sieci z działaniami wnikającymi ze wspomagania szkół. Dzięki diagnozie prowadzonej w placówkach można poznać potrzeby nauczycieli, a tym samym wyznaczyć obszar do pracy międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia.
Sieci służą nauczycielom pomocą przedmiotowo-metodyczną, pomagają rozwijać ich warsztat pracy, są okazją do współpracy z innymi nauczycielami z rejonu.
W ramach Programu Wspomagania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują międzyszkolne sieci:TIK - sieć
poświęcona tematyce wykorzystania TIK w pracy nauczyciela na każdej lekcji.

TEMAT SIECI W PIERWSZYM ROKU REALIZACJI :

PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK
W ramach Programu Wspomagania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie funkcjonują międzyszkolne sieci:TIK - sieć
poświęcona tematyce wykorzystania TIK w pracy nauczyciela na każdej lekcji.

 

Cele ogólne:
 1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych: zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
 2.  Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

Działania podejmowane w ramach sieci


1. Spotkanie organizacyjne :
 • Integracja uczestników sieci Rozpoznanie potrzeb i zasobów Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań

2. Spotkanie robocze :

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
 • Tworzenie nowych rozwiązań

3. Spotkanie podsumowujące:

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci
 • Ewaluacja

Uczestnicy sieci

"Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK" powstała w związku realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". 
Uczestnikami sieci są:
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim - koordynator ANNA BOŻĘCKA
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim  -koordynator LESZEK JAGIEŁŁO
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim - koordynator TOMASZ STEPEK
 • Zespół Edukacyjny w Osiecznicy- koordynator EWA PRZEŹDZIĘK
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach - koordynator AGNIESZKA PLICHTA
 • Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy - koordynator ANNA SENK

HARMONOGRAM LEKCJI POKAZOWYCH Z WYKORZYSTNIEM TIK W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY

L.P. PLACÓWKA TERMIN/ MIESIĄC NAZWISKA NAUCZYCIELI PRZEDMIOT TERMIN
1 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY

kwiecień 2018

Anna Bożęcka

przyroda

5 kwietnia 2018

1240 - 1325

maj 2018

Jolanta Pietrenko język polski

   8 maja 2018

   1045 - 1130

2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. J. KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM marzec 2018 Jolanta Skowrońska Miske historia

20marca 2018

 1230 - 1315

Izabela Timoszyk edukacja wczesnoszkolna

19marca 2018

 1130 - 1215

3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

IM. I.ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

maj 2018

Iwona Jasek

chemia

6 kwietnia 2018

850- 935

 Wioletta Jezierska

 przyroda

 10 maja 2018

    945 - 1030

4 ZESPÓŁ EDUKACYJNY IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W OSIECZNICY

kwiecień 2018

Ewa Przeździęk

j. angielski

19 kwietnia 2018

950- 1035

Małgorzata Potocka

przyroda

27 kwietnia

1150- 1235

5 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS.J.POPIEŁUSZKI W RADNICY

kwiecień 2018

Karolina Forbes

język angielski

12 marca 2018

745-830

Ilona Alf język polski

13 marca 2018

745-830

6 SZKOŁA POSTAWOWA IM. ŚW.J.ŚLĄSKIEJ W WĘŻYSKACH

marzec 2018

Mariusz Karbowiak

historia

8 marca 2018

935-1020

Wojciech Komorowski geografia

26 marca 2018

1030-1115