SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII PROWADZONEJ Z WYKORZYSTANIEM TIK

Temat: „Tadeusz Kościuszko na czele powstania”. kl. 4 (45 min.)

Cele lekcji:

Uczeń:

 • poprawnie posługuje się terminami: rozbiory, konstytucja, kosynierzy
 • zna wydarzenia związane z datami: 1772, 3 maja 1791, 1794, 1795
 • wymienia państwa, które dokonały rozbiorów
 • charakteryzuje postać i dokonania Tadeusza Kościuszki
 • zna postać ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • przedstawia znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Metody:

 • praca z tablicą interaktywną
 • projekcja filmowa
 • elementy wykładu,
 • quiz multimedialny
 • praca z mapą,
 • karta pracy ucznia.

Formy pracy:

 • indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • prezentacja multimedialna,
 • fragmentu filmu pt. „ Kościuszko pod Racławicami „(film 1938),
 • karty „klucze”
 • mapa „Rozbiory Polski”,
 • quiz multimedialny „Tadeusz Kościuszko na czele powstania”.
 • karta pracy „Tadeusz Kościuszko na czele powstania”.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
 2. Nauczyciel przedstawia cel lekcji i planowany przebieg zajęć.

Faza realizacyjna

 1. W ramach krótkiego powtórzenia nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie pojęć: „złoty wiek XVI” oraz stulecie wojen w XVII wieku i ich skutki .
 2. W ramach krótkiej prezentacji na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia sytuację w Polsce w XVIII wieku, zagrożenia ze strony sąsiadów, na mapie pokazuje jakie ziemie odebrano Polsce w kolejnych rozbiorach.
 3. Uczniowie uważnie słuchają wykładu i oglądają prezentację.
 4. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 1 z Karty Pracy (Załącznik nr 1)
 5. Nauczyciel prosi trzech uczniów o wykonanie tego zadania na tablicy multimedialnej.
 6. W ramach prezentacji na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia rolę Konstytucji 3 maja, postać Tadeusza Kościuszki.
 7. Nauczyciel prezentuje uczniom fragment filmu „ Kościuszko pod Racławicami”
 8. Uczniowie uważnie słuchają wykładu i oglądają prezentację.
 9. Uczniowie wypowiadają swoje odczucia po obejrzeniu filmu.
 10. W ramach prezentacji na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia rolę kosynierów w powstaniu kościuszkowskim
 11. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 2 z Karty Pracy (Załącznik nr 1)
 12. W ramach prezentacji na tablicy interaktywnej nauczyciel przedstawia skutki powstania, zniknięcie Polski z map Europy na 123 lata.
 13. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczenia 3 z Karty Pracy (Załącznik nr 1)
 14. Nauczyciel prosi chętnego ucznia o wykonanie tego zadania na tablicy multimedialnej.

Faza podsumowująca

 1. W ramach podsumowania lekcji nauczyciel prezentuje na tablicy interaktywnej quiz „Tadeusz Kościuszko na czele powstania” i prosi chętnych uczniów o zaznaczenie poprawnych odpowiedzi.
 2. Uczniowie podchodzą do tablicy zaznaczają prawidłowe odpowiedzi.
 3. Na tablicy wyświetla się wynik klasy, prawidłowe i złe odpowiedzi.
 4. Nauczyciel dziękuje za udział w lekcji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1

Karta pracy do tematu: Tadeusz Kościuszko na

                                                       czele powstania

 1. 1.Podpisz na mapie w odpowiednich miejscach sąsiadów Polski: Prusy, Austrię i Rosję. Zaznacz na mapie:

 • Symbolem 1R ziemie zabrane przez Rosję w I rozbiorze
 • Symbolem 2R ziemie zabrane przez Rosję w II rozbiorze
 • Symbolem 3R ziemie zabrane przez Rosję w III rozbiorze
 • Symbolem 1P ziemie zabrane przez Prusy w I rozbiorze
 • Symbolem 2P ziemie zabrane przez Prusy w II rozbiorze
 • Symbolem 3P ziemie zabrane przez Prusy w III rozbiorze
 • Symbolem 1A ziemie zabrane przez Austrię w I rozbiorze
 • Symbolem 3A ziemie zabrane przez Austrię w III rozbiorze

mapka

 1. 2.Zaznacz właściwą odpowiedź. Przedstawiony powstaniec należał do:

 

 
   

 KOŚCIUSZKO

 

 

 1. Szlachty
 2. Chłopstwa
 3. Mieszczaństwa                                                            
 4. Duchowieństwa

       I nazywano go ……………………………………………

 1. 3.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej wpisując cyfry
 • Złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie
 • Uchwalenie Konstytucji 3 maja
 • Bitwa pod Maciejowicami
 • Trzeci rozbiór Polski
 • Bitwa pod Racławicami