SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
 3. Dbałość o honor i tradycje szkoły.
 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.
 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
 7. Okazywanie szacunku innym osobom.
 • 1

 

Celem oceniania zachowania ucznia jest:

 1. Dostarczania uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu w rozwijanie  swojej osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak również nie
  stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących
  funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym.
 2. Motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności za siebie
  i swoje decyzje.
 3. Uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły.

 

 • 2

 

Zachowanie ucznia oceniane jest w następujących kategoriach

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, szczególnie dbałość
  o bezpieczeństwo o zdrowie własne i innych.
 3. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, szczególnie okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej i wygląd zewnętrzny.
 4. Dbałość o honor i tradycje szkoły.
 5. Opinia nauczycieli uczących.
 • Opinia zespołu klasowego.

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu ustala się ocenę z zachowania
z pominięciem powyższych kategorii.

Na ocenę zachowania ucznia składają się:

 1. Informacje zapisane w dzienniku elektronicznym (uwagi pozytywne i negatywne).
 1. Frekwencja:
 2. Termin usprawiedliwiania godzin nieobecnych wynosi 7 dni od powrotu do szkoły.
 3. Rodzic (prawny opiekun) może usprawiedliwić nieobecności za pośrednictwem dziennika elektronicznego wyłącznie ze swojego konta rodzicielskiego.
 4. Uczeń bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna nie może przed zakończeniem zajęć opuścić szkoły.
 5. Uwagi pozytywne, które uczeń może zdobywać za:
 6. frekwencję:
 • brak spóźnień
 • 100% frekwencji
 • usprawiedliwienie wszystkich godzin opuszczonych
 1. pracę na rzecz szkoły:
 • pracę w Samorządzie Szkolnym, zespołach artystycznych, sportowych,
 • pomoc w przygotowaniu uroczystości, imprezy szkolnej,
 • udział w akademii,
 • reprezentację szkoły na zewnątrz (podczas uroczystości oraz zawodów sportowych – osiąga wyróżnienia i nagrody),
 • pracę na rzecz innych, działalność charytatywna,
 • wykonanie dekoracji szkoły.
 1. pracę na rzecz klasy:
 • efektywne pełnienie obowiązków przewodniczącego klasy, zastępcy, skarbnika,
 • pełnienie społecznie dodatkowych funkcji na rzecz klasy,
 • przygotowanie uroczystości, imprezy klasowej,
 • pomoc w zorganizowaniu wyjścia,
 • systematyczną pomoc kolegom w nauce potwierdzoną przez nauczyciela,
 1. prace dodatkowe:
 • wykonanie gazetki,
 • przygotowanie pomocy do lekcji,
 • prace społeczne,
 • wzbogacanie wyposażenia klasopracowni.
 1. Uwagi negatywne, które uczeń może uzyskać za:
 1. stosunek do obowiązków szkolnych:
 • spóźnianie się na lekcje,
 • niewypełnianie obowiązków dyżurnego,
 • niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły,
 • niewykonanie zobowiązania,
 • opuszczenie terenu szkoły w czasie zajęć szkolnych.
 1. kulturę osobistą:
 • wulgarne słownictwo,
 • aroganckie zachowanie,
 • ignorowanie nauczyciela i innych pracowników szkoły, niekulturalne odnoszenie się do nauczycieli i pracowników szkoły,
 • ubliżanie kolegom,
 • zaczepianie słowne,
 • okłamywanie nauczyciela,
 • żucie gumy, jedzenie, picie podczas lekcji,
 1. nieposzanowanie mienia:
 • niszczenie sprzętu, wyposażenia szkoły,
 • zaśmiecanie otoczenia.
 1. łamanie zasad statutu szkoły:
 • wyciąganie lub używanie telefonu komórkowego podczas lekcji,
 • niestosowny strój i wygląd.

 

Ad. 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Zachowanie wzorowe:

 1. Jest wzorem do naśladowania pod względem kultury osobistej. Zawsze jest taktowny, reprezentuje wysoką kulturę słowa w rozmowach, dyskusjach, sporach; zachowuje się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 2. Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego.
 3. Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków (np. dyżury w klasie, funkcje
  w samorządzie).
 4. Wykorzystuje w pełni czas przeznaczony na naukę (czas trwania lekcji), rzetelnie pracuje nad poszerzeniem swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności, systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych.
 5. Nie używa wulgaryzmów, przemocy, nie ulega nałogom.
 6. Dba o schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny:
 7. nie farbuje włosów, nie wkłada wyzywających strojów (m.in. odkryte ramiona, plecy, brzuch, uda), nie stosuje makijażu,
 8. nie nosi dredów, warkoczyków oraz innych ozdób niestosownych dla danej płci i wieku,
 9. nie nosi emblematów, symboli oraz strojów kojarzących się i świadczących o przynależności do subkultur młodzieżowych, grup nieformalnych.
 10. Szanuje mienie szkolne, własne i cudze.
 11. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły, współtworzy jej autorytet.
 12. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, dba o piękno mowy ojczystej.
 13. Okazuje szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły (także poza szkołą); podporządkuje się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu szkolnego lub klasowego.
 14. Przestrzega zasad życia w społeczności szkolnej:
 15. okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
 16. przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
 17. szanuje przekonania i poglądy innych osób,
 18. szanuje wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 19. szanuje tajemnicę korespondencji oraz informacji poufnych przekazywanych wychowy lub klasie, chyba że zaszkodziłoby to zdrowiu lub życiu osoby.
 20. Uczestniczy w imprezach i uroczystościach szkolnych.
 21. Pracuje na miarę swoich możliwości.
 22. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów. Uczeń:
 23. nie stosuje przemocy,
 24. nie zachowuje się wulgarnie, nie używa wulgarnego słownictwa,
 25. nie pali papierosów, e-papierosów i nie używa wyrobów tytoniowych,
 26. nie pije alkoholu,
 27. nie używa środków odurzających.
 28. Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. w terminie oddaje książki do biblioteki, prace – domowe, usprawiedliwienia, prace pisemne).
 29. Uczęszcza na wszystkie lekcje (wszystkie nieobecności usprawiedliwione), nie spóźnia się. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 30. Wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione zgodnie z regulaminem szkoły.
 31. Chętnie podejmuje nowe wyzwania społeczne i charytatywne w szkole i poza nią.

 Zachowanie bardzo dobre:

 1. Zdarzają się pojedyncze uchybienia w wymaganiach na ocenę wzorową.
 2. Nie ma godzin nieusprawiedliwionych i ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze

 Zachowanie dobre:

 1. Zachowuje się kulturalnie. Zawsze jest taktowny reprezentuje wysoką kulturę słowa w rozmowach, dyskusjach, sporach.
 2. Zdarzają mu się pojedyncze uchybienia w przestrzeganiu regulaminu.
 3. Nie używa wulgaryzmów, przemocy, nie ulega nałogom.
 4. Szanuje mienie szkolne.
 5. Wyraża chęć do uczestniczenia w życiu klasy i szkoły.
 6. Reaguje pozytywną zmianą na zwrócenie mu uwagi.
 7. Ma nie więcej niż 5 spóźnień i 2 godziny lekcyjne nieusprawiedliwione w semestrze

 Zachowanie poprawne:

 1. Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów.
 2. Uczeń otrzymał naganę wychowawcy.
 3. Niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków.
 4. Zdarzają się pojedyncze przejawy używania wulgaryzmów, braku kultury osobistej
    i udziału w konfliktach.
 5. Sporadycznie angażuje się w życie klasy i szkoły.
 6. Nie zawsze odpowiednio reaguje na zwrócenie mu uwagi.
 7. Zdarza mu się nie nosić zeszytu do korespondencji.
 8. Nie dba o czysty i schludny wygląd zewnętrzny.
 9. Ma nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych.

 

Zachowanie nieodpowiednie:

 1. Nie angażuje się w życie klasy i szkoły.
 2. Używa wulgaryzmów, ulega nałogom.
 3. Wywołuje konflikty z użyciem przemocy.
 4. Nie wykazuje chęci zmiany swojego zachowania.
 5. Przeszkadza innym w pracy na lekcji poprzez głośne komentarze, dyskusje nie związane z tematem lekcji.
 6. Jest nieuczciwy w stosunku do wychowawcy i nauczycieli (oszustwo, kłamstwo, plagiat).
 7. Nie wywiązuje się z dokonanych postanowień, nie dotrzymuje danego słowa
  i ustalonych terminów.
 8. Otrzymał więcej niż 1 naganę wychowawcy.
 9. Nie reaguje pozytywnie na zwrócenie mu uwagi.
 10. Korzysta na lekcji z telefonu komórkowego i innych urządzeń.
 11. Nie uczęszcza na zajęcia szkolne (wagaruje), ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

Zachowanie naganne:

 1. Notorycznie spóźnia się na lekcje.
 2. Nie dotrzymuje ustalonych terminów.
 3. Bierze udział w konfliktach lub je prowokuje.
 4. Używa przemocy fizycznej i psychicznej.
 5. Stosuje agresję słowną wobec nauczycieli.
 6. Zaburza proces lekcyjny.
 7. Otrzymał naganę dyrektora.
 8. Ulega nałogom.
 9. Dopuścił się czynu karalnego w szkole lub poza nią.
 10. Nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania.
 1. Posiada 20 i więcej nieusprawiedliwionych godzin.
 2. Negatywnie wpływa na społeczność szkolną.

Ad. 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej szczególnie dbałość
o bezpieczeństwo o zdrowie własne i innych.

Zachowanie wzorowe:

 1. Bierze aktywny udział w działalności na rzecz klasy i szkoły.
 2. Szanuje i dba o mienie społeczne, szkolne i prywatne.
 3. Zawsze przestrzega poleceń Dyrekcji szkoły, nauczycieli i jej pracowników.
 4. Zawsze okazuje szacunek innym osobom.
 5. Aktywnie angażuje się w  pomoc koleżeńską.
 6. Zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 7. Wzorowo wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych określonych statutem i regulaminem szkolnym.
 8. Inicjuje lub angażuje się w dodatkowe działania.
 9. Swoją postawą, odniesionymi sukcesami w konkursach, turniejach lub zawodach przynosi zaszczyt szkole.
 10. Pozytywnie modeluje zachowania w klasie.

 

 Zachowanie bardzo dobre:

 1. Włącza się w działalność na rzecz klasy i szkoły.
 2. Przestrzega poleceń Dyrekcji szkoły, nauczycieli i jej pracowników.
 3. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 4. Okazuje szacunek innym osobom.
 5. Nigdy nie rozwiązuje problemów z użyciem przemocy, nigdy nie reaguje agresywnie
  i wulgarnie, nie wywołuje konfliktów.

Zachowanie dobre:

 1. Rzadko przejawia inicjatywę w działaniach na rzecz klasy i szkoły.
 2. Wywiązuje się z powierzonych zadań.
 3. Na ogół stosuje się do poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i  jej pracowników.
 4. Szanuje cudzą własność.
 5. Sporadycznie nie potrafi opanować niewłaściwych reakcji.

 Zachowanie poprawne:

 1. Szanuje swoje mienie, wykazuje bierną postawę wobec negatywnego zachowania innych.
 2. Czasem nie potrafi opanować agresji, zdarzają mu się wypadki użycia wulgaryzmów.
 3. Na prośbę nauczyciela włącza się do prac na rzecz klasy, czasem śpieszy z pomocą innym uczniom. Potrzebuje motywacji i zachęty ze strony nauczyciela.

 

Zachowanie nieodpowiednie

 1. Uczeń często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych statutem
  i regulaminem szkoły.
 2. Niszczy bezmyślnie mienie społeczne.
 3. Nie przejawia dbałości o piękno mowy ojczystej, używa wulgaryzmów, w trudnych dla siebie sytuacjach reaguje agresją.
 4. Zdarzają mu się przypadki użycia przemocy, zachowania zagrażające zdrowiu
  i bezpieczeństwu.
 5. Dopuścił się niszczenia rzeczy należących do innych osób.
 6. Unika pracy na rzecz zespołu klasowego.
 7. Wykazuje postawę aspołeczną.
 8. Nie reaguje zmianą na uwagę zwróconą przez nauczyciela.

 Zachowanie naganne

 1. Uczeń mimo wsparcia pedagoga i wychowawcy nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych określonych w statucie i regulaminie szkolnym.
 2. W rażący sposób narusza zasady współżycia społecznego lub normy etyczne czy moralne.
 3. Nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
 4. Celowo niszczy mienie społeczne i namawia innych do podobnych zachowań.
 5. Odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz zespołu klasowego.
 6. Nagminnie używa wulgaryzmów, stosuje przemoc i reaguje agresywnie na zwracanie mu uwagi.
 7. Nie zachowuje się godnie ani w szkole, ani poza nią.
 8. Nie okazuje szacunku dorosłym ani kolegom.
 9. Zupełnie nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie innych uczniów, a często jego zachowanie stanowi zagrożenie dla kolegów.
 10. Ulega demoralizacji.
 11. Popada w konflikt z prawem.

Ad. 3. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, szczególnie okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej i wygląd zewnętrzny.

Zachowanie wzorowe

 1. Uczeń jest wzorem do naśladowania.
 2. Okazuje szacunek w kontaktach z innymi ludźmi na terenie szkoły i poza nią.
 3. Zachowuje obiektywizm i tolerancję w ocenie zachowania i poglądów innych osób.
 4. Cechuje go: rzetelność, prawdomówność, dotrzymywanie obietnic.
 5. Dba o zdrowie swoje i innych.
 6. Jest życzliwy, koleżeński w stosunku do społeczności szkolnej.
 7. Jest empatyczny, cechuje go życzliwość w stosunku do innych ludzi, chęć niesienia pomocy uczniom znajdującym się w potrzebie.
 8. Wzorowo zachowuje się podczas imprez i uroczystości w szkole i poza nią.
 9. Dba o piękno mowy ojczystej.
 10. Szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie do okoliczności ubrany.
 11. Nie wchodzi w konflikt z prawem.

 Zachowanie bardzo dobre

 1. Uczeń okazuje szacunek w kontaktach z innymi ludźmi na terenie szkoły i poza nią.
 2. Jest tolerancyjny w ocenie zachowania i poglądów innych ludzi.
 3. Jest rzetelny, prawdomówny, dotrzymuje obietnic.
 4. Jest życzliwy, koleżeński w stosunku do rówieśników.
 5. Kulturalnie zachowuje się podczas imprez i uroczystości w szkole i poza nią.
 6. Dba o czystość w swoim otoczeniu.

 Zachowanie dobre

 1. Uczeń wykazuje się kulturą osobistą i znajomością powszechnie obowiązujących norm współżycia społecznego.
 2. Okazuje szacunek w kontaktach z innymi ludźmi.
 3. Stara się być tolerancyjny w ocenie zachowania i poglądów innych ludzi.
 4. Jest rzetelny, prawdomówny, dotrzymuje obietnic.

 Zachowanie poprawne

 1. Uczeń zna powszechnie obowiązujące zasady kulturalnego zachowania.
 2. Zdarzają mu się drobne odstępstwa od norm.
 3. Przeważnie okazuje szacunek w kontaktach z innymi ludźmi.
 4. Stara się być tolerancyjny w ocenie zachowania i poglądów innych osób.
 5. Sporadycznie wykazuje się brakiem rzetelności, prawdomówności, dotrzymywania obietnic.
 6. Zdarza się, że uczeń nie zapanowawszy nad emocjami używa niekulturalnego słownictwa.

 Zachowanie nieodpowiednie

 1. Arogancko zachowuje się wobec pracowników szkoły.
 2. Jego zachowanie jest bezczelne, nonszalanckie i  ubliża innym uczniom.
 3. Kłamie, nie dotrzymuje obietnic. 
 4. Jest nietolerancyjny i gardzi osobami o innych przekonaniach, poglądach, wyglądzie.
 5. Często używa wulgaryzmów.

 Zachowanie naganne

 1. Arogancko zachowuje się wobec pracowników szkoły.
 2. Jest bezczelny, ubliża innym uczniom.
 3. Jest nietolerancyjny, gardzi osobami o innych przekonaniach, poglądach, wyglądzie.
 4. Kłamie, oszukuje, nie dotrzymuje obietnic wobec nauczyciela.
 5. Bierze udział w bójkach, chuligańskich wybrykach, używa przemocy.
 6. Niewłaściwie zachowuje się podczas imprez i uroczystości w szkole i poza nią.
 7. Wyłudza pieniądze, dopuszcza się kradzieży.
 8. Notorycznie używa wulgaryzmów.
 9. Niestosowny, prowokacyjny strój.
 10. Stosuje przemoc psychiczną i fizyczną wobec rówieśników (znęcanie się).
 11. Stosuje cyberprzemoc – obraźliwe wpisy na forach internetowych, umieszczanie,
     upublicznianie kompromitujących zdjęć i filmów.
 12. Używa telefonów komórkowych w celu wykonywania kompromitujących zdjęć, filmów bez zgody innej osoby.

 

Ad. 4. Dbałość o honor i tradycje szkoły

 1. Uczestniczy w uroczystościach szkolnych.
 2. Zna historię szkoły i jej patrona.
 3. Godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych i uroczystościach pozaszkolnych.
 4. Swoim strojem podkreśla wagę uroczystości; (strój galowy).

 

 • 3

 

Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 2. wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego,
 3. wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu,
 4. wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

 

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny,
 2. jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością

 

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

 

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który mimo złożenia deklaracji
  o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były  opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uchylał się od udziału w realizacji projektu edukacyjnego, nie brał udziału w pracach zespołu, nie wykonywał poleceń przyczyniając się do obniżenia efektów pracy zespołu.
 • 4

 

 1. W każdej kategorii uczeń oceniany jest w skali od 1 do 6.
 2. Wychowawca może podwyższyć ocenę z zachowania o jeden stopień od oceny przewidywanej na zakończenie roku szkolnego, gdy zachowanie ucznia miało charakter incydentalny, a uczeń wykazał się poprawą w zachowaniu.  Nie dotyczy sytuacji rażącego naruszenia regulaminu szkoły.
 3. W sytuacji, stwarzającej wątpliwości, co do oceny z zachowania wychowawca podejmuje ostateczną decyzję w oparciu o opinię zespołu klasowego (tworzą go nauczyciele uczący).
 4. Na ustalenie oceny z zachowania ma wpływ stan zdrowia, jego predyspozycje psychiczno-fizyczne, sytuacja rodzinna, zaburzenia rozwojowe, opinia bądź orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Dokumentacja oceny zachowania:
 1. dziennik elektroniczny,
 2. Naganę dyrektora otrzymuje uczeń po wystąpieniu wychowawcy lub nauczyciela
  z wnioskiem w przypadkach gdy uczeń rażąco narusza zasady współżycia szkolnego bądź w sposób ciągły występują u niego zachowania negatywne.
 1. Za notoryczne łamanie regulaminu, objawy niedostosowania społecznego
  i demoralizacji wychowawca udziela nagany, uzasadniając ją w dzienniku elektronicznym. Wychowawca o udzielonej naganie zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły.
 2. Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę do nagannej za:
 1. a) Ciężkie  pobicie koleżanki/ kolegi.
 2. b) Picie alkoholu w szkole (np. dyskoteki szkolne) .
 3. c) Używanie lub rozprowadzanie narkotyków .
 4. d) Dokonywanie kradzieży.
 5. e) Wyłudzanie pieniędzy lub szantaż.
 6. f) Świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów.
 7. g) Fałszowanie podpisów i dokumentów.
 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie zostaje zwołana Rada Pedagogiczna, która podejmuje decyzję dotyczącą poniesienia konsekwencji przez ucznia. W rażących przypadkach naruszenia zasad postępowania, ocena może zostać obniżona do oceny nagannej.
 2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może zdecydować o natychmiastowym przeniesieniu ucznia do równoległej klasy w przypadku braku poprawy zachowania lub zachowań sprzecznych z przyjętymi normami społecznymi.
 1. Ocenę zachowania obniża się bez względu na dotychczasowe osiągnięcia za jednorazowe wykroczenie powodujące zagrożenie życia lub inny czyn będący w kolizji z prawem karnym.
 2. Uczeń, który fotografuje, filmuje, nagrywa, przetwarza, rozpowszechnia zdjęcia, filmy lub wszelkie inne możliwe nagrania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów bez ich zgody otrzymuje naganę dyrektora szkoły.