PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JEZYKA POLSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Test jednolity z 1999r. (Dz. U. nr 401, poz.413 ze zmianami), z 2001r. (Dz. U. nr 29, poz.323 ze zmianami), z 2004 r. (Dz. U. nr 199, poz.2046 ze zmianami), z 2007 r.(Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianami) i Rozporządzenie MEN z dn. 10.06.2015 oraz Ustawa z dn.14. 12. 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie aktualnie obowiązujących programów nauczania języka polskiego dla szkół podstawowych:

- Teraz polski! Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej autorstwa Anny Klimowicz i Krystyny Brząkalik,

-Jutro pójdę w świat, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,

I. UMOWA Z UCZNIAMI

 1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania.
 2. Każdy sprawdzian poprzedzony jest tygodniowa zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku.
 3. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 4. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Poprawianie odbywa się w terminie ustalonym z nauczycielem.
 6. Kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.
 7. Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel winien oddać w ciągu dwóch tygodni. Wszystkie prace pisemne uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego.
 8. Jeżeli uczeń opuścił ponad 50 % lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń nie jest klasyfikowany.
 9. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to wcześniej zapowiadanych sprawdzianów, prac klasowych).
 10. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela.
 11. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i podlega ocenie.
 12. Ocena semestralna/roczna ustalana jest na podstawie ocen bieżących, obliczanych według średniej ważonej.
 13. Oceny bieżące wyrażone są w stopniach (1-6) lub „plusach” i „minusach”, które uczeń może otrzymać:
  1. „plusy” – za aktywność, dodatkowe pomoce dydaktyczne przyniesione na lekcje, krótkie wypowiedzi;
  2. „minusy” – za brak pracy domowej lub niezbędnych materiałów.

Za pięć „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za trzy „minusy” – niedostateczną.

 1. Nauczyciel przekazuje informację o ocenie:
  1. uczniowi – jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy; ustnie – za wypowiedź ustną, sprawdzian itd. oraz pisemnie – za formę wypracowania;
  2. rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach, zachowaniu – w czasie spotkań z rodzicami (zbiorowych i indywidualnych).

                                                      

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA

Kontroli i ocenie podlegają:

 1. Stopień zrozumienia podstawowych pojęć z zakresu języka polskiego.
 2. Aktywność na lekcjach.
 3. Przygotowanie do lekcji.
 4. Praca domowa.
 5. Praca w grupie.
 6. Aktywność dodatkowa, pozalekcyjna (konkursy, warsztaty).
 7. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

III. PROPONOWANE NARZĘDZIA OCENIANIA

1.Wypowiedzi ustne:

 • kilkuzdaniowa wypowiedź,
 • dialog,
 • głos w dyskusji,
 • czytanie tekstów,
 • recytacja,

2. Prace pisemne

 • rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,
 • testy, sprawdziany, dyktanda,
 • redagowanie tekstu użytkowego (zaproszenia, ogłoszenia itp.),
 • redagowanie formy literackiej, wypracowania.

3. Prace praktyczne:

 • wytwór pracy (np. album, mapa mentalna i inne ),
 • praca plastyczna (ilustracja, plakat,)

4. Zeszyt przedmiotowy.

.

Przedmiotem oceny są:

 • wiadomości (wiedza),
 • umiejętności,
 • postawa – aktywność na lekcji.

IV. KRYTERIA OCENIANIA (umiejętności szczegółowe)

1.Stopien zrozumienia podstawowych pojęć z zakresu języka polskiego.

-rzeczowość wypowiedzi,

-odwoływanie się do wiedzy przedmiotowej,

-rozumienie dosłownego i przenośnego znaczenia słow,

-poprawne stosowanie podstawowych pojęć.

2. Aktywność na lekcjach

· udział w rozmowach i dyskusjach,

· współpraca z zespołem,

· udzielanie pomocy kolegom,                           

· inicjatywa (własne propozycje, pytania),

· samodyscyplina,

· zainteresowanie tematem, przebiegiem lekcji,

· inwencja twórcza.

3. Przygotowanie do lekcji

· orientacja w bieżącym materiale,

· posiadanie podstawowego wyposażenia ucznia (podręcznika, zeszytu),

· odrabianie zadań domowych,

· posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych.

4. Praca domowa

· prawidłowe wykonanie,

· samodzielność w wykonaniu zadania,

· stopień zrozumienia zadania,

· zastosowanie wiedzy przedmiotowej.

5. Praca w grupie

· aktywne uczestnictwo w pracy zespołu,

· aktywne słuchanie innych,

· pomoc innym,

· korzystanie z pomocy innych osób,

· podporządkowywanie się poleceniom,

· umiejętność dyskutowania,

· przestrzeganie kultury języka i dyskusji,

· twórczy wkład (argumenty, pomysły),

· współodpowiedzialność.

6.Recytacja

-stopień opanowania tekstu,

-odpowiednia intonacja i modulacja głosu,

-właściwe tempo.

7.Wypracowanie

- zgodność pracy z tematem,

- odpowiednia kompozycja pracy,

- poprawny język i styl wypowiedzi,

- bogactwo słownictwa,

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

- estetyka zapisu.

8. Aktywność pozalekcyjna

· udział w konkursach przedmiotowych,

· wykonanie dodatkowych prac,

· pomoc koleżeńska.

9. Zeszyt przedmiotowy

· kompletność, systematyczność prowadzenia notatek,

· czytelność i estetyka pisma,

· poprawność zapisu.

V. WYMAGANIA PROGRAMOWE

Stosuje się dwa poziomy wymagań:

 • Podstawowy (P) - wiadomości i umiejętności niezbędne w uczeniu się języka polskiego; proste, uniwersalne umiejętności potrzebne w życiu, wynikające z umiejętności ponadprzedmiotowych zapisanych w podstawie programowej. Najważniejsze w uczeniu się języka polskiego; najbardziej przystępne; często powtarzające się w programie nauczania; użyteczne w codziennych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, niezbędne na wyższych etapach kształcenia.
 • Ponadpodstawowe (PP) –wiadomości i umiejętności istotne, ważne w strukturze

przedmiotu język polski; trudniejsze; przydatne, ale nie niezbędne na wyższych etapach kształcenia; użyteczne w codziennej szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości. Trudne do opanowania przez ucznia średniozdolnego; wymagające korzystania z różnych źródeł informacji; umożliwiające rozwiązywanie problemów; pozwalające zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w sytuacjach nowych, nietypowych.

Założone osiągnięcia ucznia kończącego klasę VI

POZIOM WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH (P)

SŁUCHA-

NIE

MÓWIENIE

PISANIE CZYTANIE

ODBIÓR

TEKSTÓW

UCZEŃ:

-słucha uważnie:

informacji,

instrukcji, poleceń

-słucha uważnie

wypowiedzi osób-

stosownie do

sytuacji reaguje na

usłyszaną

wypowiedź

-dostrzega

trudniejsze

słownictwo

-próbuje określić

tematykę

usłyszanego tekstu

-słucha

wzorcowych

interpretacji

utworów literackich

w wykonaniu

aktorów

UCZEŃ:

- komunikuje innym informację,

instrukcję,

polecenia

-skutecznie otoczenia komunikuje się w

zespole

-rozumie sens

wypowiadanych

słów

-uczestniczy w

dialogu

-skutecznie

porozumiewa się w sytuacjach

szkolnych i

pozaszkolnych

-mówi płynnie z

wyrazistą

artykulacją

-podejmuje próby

mówienia na bliskie mu tematy, np.

własne

zainteresowania,

życie klasy,

-formułuje pytania i

odpowiedzi w

związku z różnymi

sytuacjami

komunikacyjnymi

-przekazuje relacje

z wydarzenia

-wygłasza teksty z pamięci

UCZEŃ:

- pisze czytelnie,

wyraźnie

-pisze poprawnie

pod względem

ortograficznym

najczęściej

używane wyrazy z

zakresu czynnego

słownictwa

-pisze do

wskazanego

adresata

-redaguje proste formy użytkowe:

życzenia,

zaproszenie,

ogłoszenie,

telegram

-zna cechy form wypowiedzi

przewidzianych

programem

-pisze w różnych prostych formach:

dialog, list, opis, opowiadanie

-tworzy tekst

spójny pod

względem treści

-rozumie sens

tytułu, akapitu w tekście pisanym

UCZEŃ:

- czyta głośno tekst w sposób

ułatwiający jego zrozumienie

-czyta łatwe teksty literackie ze

zrozumieniem ich sensu i opisanych

uczuć

- czyta w celu

wyszukania

informacji

-wyszukuje

określoną

informację ze

słownika,

encyklopedii,

przewodnika

-wyszukuje

potrzebne

informacje z kilku tekstów o

charakterze

informacyjnym i używa ich zgodnie

z potrzebami

-odnajduje w

tekście wskazany

fragment

UCZEŃ:

-rozpoznaje

podstawowe,

zasadnicze cechy

dotyczące treści i

formy tekstów należących do

różnych gatunków

-odróżnia teksty

fabularne od

informacyjnych

-rozróżnia

fantastykę od tego,

co realistyczne

-rozumie pojęcie

fikcji artystycznej i

odróżnia ją od

rzeczywistości

-rozumie

podstawowe

struktury tekstu

literackiego, np.

sytuacja mówienia

w tekście, osoba

opowiadająca

-wskazuje elementy świata

przedstawionego w

utworze

-podejmuje próby

porównania

różnych form

przekazu treści

-dokonuje

przekładu

intersemiotycznego

-różnorodnie

przetwarza tekst

(ustnie i pisemnie)

-wie, gdzie i

jak szukać informacji o

autorach tekstów

kultury

-odróżnia specyfikę

różnych tekstów

kultury

POZIOM WYMAGAŃ PONADPODSTAWOWYCH (PP)

SŁUCHANIE

MÓWIENIE

PISANIE

CZYTANIE

ODBIÓR

TEKSTÓW

UCZEŃ:

-koncentruje uwagę

podczas słuchania

cudzej odpowiedzi

-rozpoznaje

intencję mówiącego

na podstawie

barwy, siły głosu i

intonacji

-rozróżnia mowę i tło akustyczne w przekazach

audiowizualnych

-reaguje na

niezrozumiałe

wyrazy, wyrażenia i

zwroty

-wyróżnia

najważniejsze

informacje

-określa tematykę

usłyszanego tekstu

-rozpoznaje

funkcję tekstu

UCZEŃ:

-daje dowody

logicznego toku

myślowego w

swoich

wypowiedziach

-podejmuje

polemikę

-mówi z przejrzystą

intencją do

rzeczywistych i

wyobrażonych

słuchaczy

-ma świadomość adresata

-wygłasza z

pamięci wiersze i

fragmenty prozy

dbając o

poprawność dykcji,

akcentowania i

intonacji

-przekazuje relacje

z wydarzenia z

komentarzem

-dba o estetykę

wypowiedzi

-nawiązuje

bezpośredni kontakt

z drugim

człowiekiem w

sposób życzliwy,

kulturalny i

językowo

poprawny

-wypowiada się

płynnie i p

oprawnie

na różne tematy

-planuje własną

wypowiedź ustną w

związku z

prezentacją

-dokonuje

prezentacji efektów

swojej pracy

UCZEŃ:

-pisze wyraźnie,

starannie

-dba o estetykę

tekstu pisanego

-przestrzega norm:

gramatycznych,

ortograficznych,

interpunkcyjnyc

h

-formułuje

wypowiedź zgodnie

z cechami danej

formy

-tworzy tekst

niezrozumiałe

wyrazy, wyrażenia i

zwroty

-wyróżnia

najważniejsze

informacje

-określa tematykę

usłyszanego tekstu

-rozpoznaje

funkcję tekstu

adresata

-wygłasza z

pamięci wiersze i fragmenty prozy

dbając o

poprawność dykcji,

akcentowania i

intonacji

-przekazuje relacje

z wydarzenia z

komentarzem

-dba o estetykę

wypowiedzi

-nawiązuje

bezpośredni kontakt

z drugim

człowiekiem w

sposób życzliwy,

kulturalny i

językowo

poprawny

-wypowiada się

płynnie i p

oprawnie

na różne tematy

-planuje własną

wypowiedź ustną w

związku z

prezentacją

-dokonuje

prezentacji efektów

swojej pracy

jednoznaczny,

precyzyjny i spójny

pod względem

treści i formy

-dba o kompozycję

tekstów pisanych

(plan, tytuł, akapit)

-w tworzeniu

własnych tekstów

wykorzystuje

wiedzę o języku

-odróżnia

specyfikę

tekstu pisanego od tekstu mówionego

UCZEŃ:

-czyta dla

przyjemności różne

teksty

(opowiadania,

wiersze, teksty

informacyjne)

-dzieli się z innymi

opiniami na temat

przeczytanych

tekstów

-wyszukuje,

porównuje,

porządkuje,

selekcjonuje i

zestawia in

formacje

z kilku źródeł

-porównuje różne

formy przekazu

treści

-odnajduje w

tekście fragment

potrzebny do

argumentacji

UCZEŃ:

-wskazuje

charakterystyczne

cechy dotyczące

treści i formy

tekstów należących

do różnych

gatunków

-rozróżnia rodzaje

literackie

-określa funkcję

(cel) tekstu

-charakteryzuje

elementy świata

przedstawionego

-wyciąga własne

wnioski z

przeczytanego

tekstu

-komentuje krótko,

np. opinie i

stanowisko autora,

proste aspekty

warsztatu

pisarskiego

-posługuje się

argumentami z

tekstu

-dostrzega

kompozycyjną i

stylistyczną

specyfikę różnych

tekstów

Klasy VII–VIII

 

KLASA VII
Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV–VI, a ponadto

I. Kształcenie literackie i kulturowe

1. Czytanie utworów literackich

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

utwory prozatorskie, poetyckie i dramatyczne

(w tym lektura obowiązkowa

i uzupełniająca)

  rodzaj literacki

  epika

  liryka

  dramat

  gatunek

  fraszka

  tren

                    rozpoznaje rodzaje literackie: epikę, lirykę, dramat I.1.1)

                    określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów I.1.1)

                    przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju I.1.1)

                    rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu I.1.2)

                    ballada

                    komedia

                    tragedia

                    akt

                    scena

                    tekst główny

                    didaskalia

                    komizm

                    symbol

                    alegoria

                    wartość estetyczna

                    wartość uniwersalna

                    kontekst

 

                    podaje wyróżniki gatunkowe: komedii, fraszki, trenu, ballady, tragedii I.1.2)

                    wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich I.1.2)

                    rozróżnia gatunki dramatu: komedię, tragedię

I.1.2)

                    rozumie pojęcia związane z dramatem: akt, scena, tekst główny, didaskalia I.1.3)

                    wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia I.1.3)

                    zna pojęcie komizmu I.1.5)

                    rozróżnia rodzaje komizmu I.1.5)

                    określa funkcje komizmu w tekście I.1.5)

                    rozumie pojęcia: symbol, alegoria I.1.4) – rozpoznaje w tekście literackim symbol i alegorię I.1.4)

                    określa funkcje symbolu i alegorii w tekstach

I.1.4)

                    podaje przykłady symboli, alegorii I.1.4)

                    wyjaśnia, czym jest wartość estetyczna I.1.8)

                    określa wartości estetyczne tekstów literackich

I.1.8)

                    wyjaśnia, czym jest wartość uniwersalna I.1.9)

                    wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi I.1.9)

                    dokonuje hierarchizacji wartości uniwersalnych I.1.9)

                    wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze

I.1.10)

                    wyjaśnia, czym jest kontekst I.1.11)

                    rozróżnia konteksty: biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny I.1.11)

                    wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty I.1.11)

                    recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem I.1.12)

I. Kształcenie literackie i kulturowe

2. Odbiór tekstów kultury

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

teksty informacyjne, publicystyczne, reklamowe,

dzieła teatralne, muzyczne, plastyczne, przekazy audiowizualne, programy radiowe

 

                    tekst publicystyczny

                    tekst

popularnonaukowy – tekst naukowy

                    literatura piękna

                    artykuł

 

                    rozróżnia tekst publicystyczny, popularnonaukowy, naukowy I.2.1)

                    wyszukuje w tekście publicystycznym, popularnonaukowym, naukowym potrzebne informacje I.2.1)

                    cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego i naukowego I.2.1)

                    wie, czym jest literatura piękna I.2.4)

                    dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką I.2.4)

                    określa funkcje literatury naukowej, popularnonaukowej, publicystyki I.2.4)

                    porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie I.2.2)

                    podaje wyróżniki obrazu, grafiki I.2.3)

                    interpretuje dzieła sztuki: obraz, grafikę I.2.3)

                rozpoznaje artykuł I.2.5)

                określa podstawowe cechy artykułu I.2.5)

                określa wartości estetyczne tekstów kultury

I.2.6)

                wskazuje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych I.2.7)

II. Kształcenie językowe 1. Gramatyka języka polskiego
Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

czasownik

 

                imiesłów

                imiesłów przymiotnikowy

                imiesłów przymiotnikowy czynny

                imiesłów przymiotnikowy bierny

                imiesłów przysłówkowy – imiesłów przysłówkowy współczesny

                imiesłów przysłówkowy uprzedni

  rozpoznaje imiesłowy jako formy czasownika II.1.4)

  wskazuje imiesłów przymiotnikowy II.1.4)

  rozróżnia imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny II.1.4)

  poprawnie tworzy i stosuje imiesłów przymiotnikowy II.1.4)

  poprawnie odmienia imiesłów przymiotnikowy II.1.4)

  określa funkcję imiesłowu przymiotnikowego II.1.4)

  wskazuje imiesłów przysłówkowy II.1.4)

  rozróżnia imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni

II.1.4)

  poprawnie tworzy i stosuje imiesłów przysłówkowy II.1.4)

  określa funkcję imiesłowu przysłówkowego II.1.4)

 

 

wypowiedzenie

 

                    rodzaje zdań złożonych współrzędnie

                    rodzaje zdań złożonych podrzędnie

                    imiesłowowy równoważnik zdania

                    wypowiedzenie wielokrotnie złożone

 

 

                    rozpoznaje rodzaje zdań złożonych współrzędnie (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe) II.1.4), II.1.5)

                    rozpoznaje rodzaje zdań złożonych podrzędnie (z podrzędnym podmiotowym, orzecznikowym,

przydawkowym, okolicznikowym, dopełnieniowym) II.1.4),

II.1.5)

                    określa funkcję różnych typów zdań II.1.4), II.1.5)

                    poprawnie stosuje interpunkcję w zdaniach złożonych II.1.4), II.1.5)

                    definiuje pojęcie imiesłowowy równoważnik zdania II.1.4) – rozpoznaje wypowiedzenia zawierające imiesłowowe równoważniki zdań II.1.4)

                    tworzy poprawnie wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania II.1.4)

                    określa funkcję imiesłowowego równoważnika zdania

II.1.4)

                    przekształca imiesłowowy równoważnik zdania w zdanie złożone II.1.4)

                    przekształca zdanie złożone w imiesłowowy równoważnik zdania II.1.4)

                    wskazuje wypowiedzenia wielokrotnie złożone II.1.5)

                    tworzy wypowiedzenia wielokrotnie złożone II.1.5)

                    analizuje budowę wypowiedzeń wielokrotnie złożonych

II.1.5)

                    poprawnie stosuje interpunkcję w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych II.1.5)

słowotwórstwo

 

  wyraz podstawowy

  wyraz pochodny

  podstawa słowotwórcza

                    rozumie pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza / temat słowotwórczy, formant, rodzina wyrazów, rdzeń, wyrazy pokrewne, parafraza słowotwórcza II.1.2)

                    rozpoznaje wyraz podstawowy II.1.2)

  temat słowotwórczy

  formant

  rodzina wyrazów

  rdzeń

  wyrazy pokrewne

  parafraza słowotwórcza

  wyrazy złożone

 

                    rozpoznaje wyraz pochodny II.1.2)

                    tworzy wyraz pochodny II.1.2)

                    wskazuje w wyrazie pochodnym podstawę słowotwórczą / temat słowotwórczy i formant II.1.2)

                    rozróżnia rodzaje formantów: przedrostek, przyrostek, wrostek, formant zerowy II.1.2)

                    wskazuje wyrazy należące do tej samej rodziny II.1.2)

                    tworzy rodziny wyrazów II.1.2)

                    wskazuje rdzeń i rdzeń oboczny II.1.2)

                    nazywa rodzaj oboczności II.1.2)

                    odróżnia wyrazy pokrewne od wyrazów bliskoznacznych

II.1.2)

                    wskazuje wyrazy złożone II.1.3)

                    tworzy wyrazy złożone II.1.3)

                    analizuje budowę wyrazów złożonych II.1.3)

                    rozróżnia: zestawienia, zrosty, złożenia II.1.3)

                    zna i stosuje w praktyce zasadę dotyczącą pisowni złożeń z łącznikiem lub bez niego II.1.3)

  mowa zależna

  mowa niezależna

                    odróżnia mowę zależną od niezależnej II.1.6)

                    przekształca mowę zależną w niezależną II.1.6) – przekształca mowę niezależną w zależną II.1.6)

                    określa funkcje mowy zależnej i niezależnej II.1.6) – zna i stosuje w praktyce zasady interpunkcyjno-

ortograficzne obowiązujące w mowie zależnej i niezależnej

II.1.6)

II. Kształcenie językowe

2. Zróżnicowanie języka

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

teksty kultury:

– utwory

  skróty

  skrótowce

  wskazuje skróty i skrótowce II.2.1)

  tworzy skróty i skrótowce II.2.1)

       

poetyckie, prozatorskie, dramatyczne

(w tym lektura obowiązkowa

i uzupełniająca)

– teksty informacyjne, publicystyczne, reklamowe

 

                    homonim

                    środowiskowe odmiany języka

                    dialekt

                    gwara

 

 

 

 

 

 

                    określa funkcje skrótów i skrótowców w tekście II.2.1)

                    odmienia skrótowce II.2.1)

                    poprawnie wymawia skrótowce

II.2.1)

                    prawidłowo używa skrótowców w zdaniu

II.2.1)

                    przestrzega zasad dotyczących pisowni skrótowców II.2.1)

                    rozróżnia: literowce, głoskowce, sylabowce, skrótowce mieszane II.2.1)

                    zna i stosuje w praktyce zasady dotyczące stawiania kropki po skrótach II.2.1) – rozumie pojęcie homonim II.2.4)

                    wskazuje homonimy w tekście II.2.4)

                    określa rolę homonimów w wypowiedzi

II.2.4)

                    zna i stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni homonimów II.2.4)

                    dostrzega zróżnicowanie słownictwa

II.2.1)

                    rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe

II.2.1)

                    wyróżnia środowiskowe odmiany języka

II.2.5)

                    wyróżnia regionalne (terytorialne) odmiany języka: dialekt, gwarę II.2.5)

                    wskazuje przyczyny zróżnicowania języka

II.2.5)

                    dostrzega ograniczony zasięg języka środowiskowego II.2.5)

II. Kształcenie językowe

3. Komunikacja językowa i kultura języka

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:
– teksty kultury – wypowiedzi ustne  

                    grzeczność językowa

                    norma językowa

                    błąd językowy

                    rozumie, na czym polega grzeczność językowa

II.3.1)

                    stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach II.3.1)

                    rozumie, czym jest norma językowa II.3.2)

                    rozróżnia rodzaje norm językowych: wzorcową, użytkową II.3.2)

                    stosuje normę językową stosownie do sytuacji komunikacyjnej II.3.2)

                    rozumie, na czym polega błąd językowy II.3.3)

                    unika błędów językowych w wypowiedziach

II.3.3)

II. Kształcenie językowe 4. Ortografia i interpunkcja

Zagadnienia

ortograficzne i interpunkcyjne

Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

                    rozdzielna pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy

                    łączna pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy

 

 

 

                    zna i stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni partykuły nie z różnymi częściami mowy II.4.4)

                    pisze rozdzielnie partykułę nie z osobowymi formami czasownika, z bezokolicznikami, z bezosobowymi formami czasowników zakończonymi na -no, -to II.4.4)

                    pisze rozdzielnie partykułę nie z wyrazami o znaczeniu czasownikowym: nie brak, nie można, nie wolno, nie wiadomo, nie warto, nie trzeba, nie należy, nie potrzeba

II.4.4)

       

 

 

 

 

 

                    pisze rozdzielnie partykułę nie z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym II.4.4)

                    pisze rozdzielnie partykułę nie z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników II.4.4)

                    pisze rozdzielnie partykułę nie z liczebnikami, zaimkami II.4.4)

                    pisze rozdzielnie partykułę nie z imiesłowami przysłówkowymi II.4.4)

                    pisze łącznie partykułę nie z rzeczownikami II.4.4) – pisze łącznie partykułę nie z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym II.4.4)

                    pisze łącznie partykułę nie z przysłówkami utworzonymi od przymiotników II.4.4)

                    pisze łącznie partykułę nie z imiesłowami przymiotnikowymi II.4.4)

– pisownia wyrazów nieodmiennych – zna i stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów nieodmiennych II.4.4)
– wymiana głosek

– wykorzystuje przy zapisie wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych II.4.1)

 

znaki interpunkcyjne

– cudzysłów

– poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując cudzysłów

II.4.2)

III. Tworzenie wypowiedzi

1. Elementy retoryki

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:
– teksty pisane – wypowiedzi ustne

  środki retoryczne

  akapit

  teza

  hipoteza

  argument

                    zna podstawowe środki retoryczne III.1.1)

                    funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne III.1.1)

                    rozumie oddziaływanie środków retorycznych na odbiorcę III.1.1)

       

– kontrargument

 

 

                    gromadzi materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi III.1.2) – porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi III.1.2)

                    redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi III.1.2)

                    tworzy wypowiedź, stosując kompozycję odpowiednią do danej formy gatunkowej

III.1.3)

                    tworzy wypowiedź, stosując zasady spójności językowej między akapitami III.1.3)

                    rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych

III.1.3)

                    stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych) III.1.3)

                    zna zasady dotyczące tworzenia tezy, hipotezy oraz argumentów III.1.4)

                    wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych III.1.4)

                    formułuje tezy i hipotezy III.1.4)

                    gromadzi argumenty i kontrargumenty

III.1.4)

                    odróżnia przykład od argumentu III.1.5) – przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego III.1.6)

                    zgadza się z cudzymi poglądami III.1.7) – polemizuje z cudzymi poglądami, rzeczowo uzasadniając własne zdanie III.1.7)

III. Tworzenie wypowiedzi

2. Mówienie i pisanie

Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

  recenzja

  rozprawka

  streszczenie

                    tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych:

                    recenzja książki III.2.1)

                    recenzja filmu III.2.1)

                    recenzja spektaklu teatralnego III.2.1)

                    rozprawka III.2.1)

                    podaje cechy gatunkowe rozprawki III.2.1)

                    formułuje tezy i hipotezy III.2.1)

                    gromadzi argumenty i kontrargumenty III.2.1)

                    określa rolę poszczególnych elementów w rozprawce

III.2.1)

                    posługuje się słownictwem i stylem charakterystycznym dla rozprawki III.2.1)

                    podejmuje próbę głosowej interpretacji recytowanych / wygłaszanych tekstów III.2.4)

                    formułuje pytania do tekstu III.2.3)

                    skraca teksty III.2.2)

                    rozbudowuje teksty III.2.2)

                    streszcza teksty III.2.2)

IV. Samokształcenie Uczeń:

                    bierze udział w życiu kulturalnym swojego regionu IV.3)

                    rzetelnie korzysta z informacji IV.1)

                    rozwija swoje uzdolnienia IV.2)

                    rozwija swoje zainteresowania IV.2)

                    uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych) IV.4)

        pogłębia swoją wiedzę przedmiotową IV.5)

        uczestniczy w konkursach / olimpiadach przedmiotowych IV.5)

        prezentuje wyniki swojej samodzielnej pracy IV.6)

        uczy się systematycznie IV.7)

 

KLASA VIII
Uczeń spełnia wymagania określone dla klas IV–VII, a ponadto

I. Kształcenie literackie i kulturowe

1. Czytanie utworów literackich

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

utwory prozatorskie, poetyckie i dramatyczne

(w tym lektura obowiązkowa

i uzupełniająca)

jak w klasie VII, a ponadto

                    pamiętnik

                    sonet

                    pieśń

                    epopeja

                    neologizm

                    eufemizm  

                    porównanie homeryckie – inwokacja

                    ironia

                    problematyka egzystencjonalna

 

jak w klasie VII, a ponadto

                    podaje wyróżniki gatunkowe: pamiętnika, sonetu, pieśni, epopei I.1.2)

                    rozumie pojęcia: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokacja I.1.4) – rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację

I.1.4)

                    określa funkcje neologizmu, eufemizmu, porównania, inwokacji w tekstach I.1.4)

                    podaje przykłady neologizmów, eufemizmów

I.1.4)

                    zna pojęcie ironii I.1.6)

                    rozpoznaje ironię w tekstach I.1.6)

                    określa funkcje ironii w tekstach I.1.6)

                    określa problematykę egzystencjalną w tekstach I.1.7)

                    prezentuje swoje przemyślenia (refleksje) na temat problematyki egzystencjonalnej zawartej w utworach I.1.7)

I. Kształcenie literackie i kulturowe

2. Odbiór tekstów kultury

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

teksty informacyjne, publicystyczne, reklamowe,

dzieła teatralne, muzyczne, plastyczne, przekazy audiowizualne programy radiowe

jak w klasie VII, a ponadto

  fotografia

  rzeźba

  reportaż

  wywiad

  felieton

jak w klasie VII, a ponadto

                    podaje wyróżniki rzeźby, fotografii I.2.3)

                    interpretuje dzieła sztuki: rzeźbę, fotografię

I.2.3)

                    rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, wywiad, felieton I.2.5)

                    określa podstawowe cechy reportażu, wywiadu, felietonu I.2.5)

 

II. Kształcenie językowe 1. Gramatyka języka polskiego
Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

fonetyka

jak w klasie VII, a ponadto

                    narządy mowy

                    głoski ustne i nosowe – głoski dźwięczne i bezdźwięczne

                    głoski twarde i miękkie

                    upodobnienia fonetyczne – uproszczenia grup spółgłoskowych – wyjątki akcentowe

                    zestrój akcentowy

                    akcent zdaniowy

jak w klasie VII, a ponadto

                    zna narządy mowy II.1.1)

                    wie, jak dochodzi do powstawania głosek ustnych i nosowych, dźwięcznych i bezdźwięcznych, twardych i miękkich II.1.1)

                    wyjaśnia mechanizm upodobnień fonetycznych II.1.1) – wyróżnia rodzaje upodobnień pod względem dźwięczności: udźwięcznienia, ubezdźwięcznienia II.1.1)

                    wyróżnia rodzaje upodobnień w zależności od kierunku przebiegu upodobnienia: upodobnienia postępowe, upodobnienia wsteczne II.1.1)

                    wie, na czym polega zjawisko ubezdźwięcznienia w wygłosie II.1.1)

       

                    podaje przykłady upodobnień fonetycznych II.1.1) – rozumie rozbieżności między mową a pismem wynikające z upodobnień fonetycznych II.1.1)

                    rozumie mechanizm uproszczeń grup spółgłoskowych

II.1.1)

                    podaje przykłady uproszczeń grup spółgłoskowych II.1.1)

                    zna wyjątki akcentowe II.1.7)

                    wie, na czym polega zestrój akcentowy II.1.7)

                    podaje przykłady wyrazów bez samodzielnego akcentu

II.1.7)

                    stosuje w praktyce zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu II.1.7)

                    wyjaśnia zjawisko akcentu zdaniowego II.1.7)

II. Kształcenie językowe

2. Zróżnicowanie języka

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

teksty kultury: – utwory poetyckie, prozatorskie, dramatyczne

(w tym lektura obowiązkowa

i uzupełniająca)

– teksty informacyjne, publicystyczne, reklamowe

 

jak w klasie VII, a ponadto – archaizm

                    kolokwializm

                    wyraz rodzimy

                    wyraz zapożyczony – nazwy osobowe

                    nazwy miejscowe

                    treść wyrazu

                    zakres wyrazu

                    styl

                    rodzaje stylów

jak w klasie VII, a ponadto

                    rozpoznaje w tekstach terminy naukowe II.2.1)

                    wie, czym są archaizmy II.2.1)

                    podaje przykłady archaizmów

                    wyjaśnia, na czym polega archaizacja języka

II.2.1)

                    wie, czym jest kolokwializm II.2.1)

                    podaje przykłady kolokwializmów II.2.1)

                    rozumie pojęcia: wyraz rodzimy, wyraz zapożyczony II.2.1)

                    rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone

II.2.1)

                    podaje przykłady wyrazów rodzimych i zapożyczonych II.2.1)

       

                    rozpoznaje nazwy osobowe II.2.2)

                    używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk II.2.2)

                    rozpoznaje nazwy miejscowe II.2.2)

                    odróżnia nazwy osobowe od nazw miejscowych II.2.2)

                    zna rodzaje nazw miejscowych II.2.2)

                    używa poprawnych form gramatycznych nazw miejscowych i nazw mieszkańców II.2.2) – zna i stosuje w praktyce sposoby wzbogacania słownictwa II.2.3)

                    rozumie, czym jest treść i zakres znaczeniowy wyrazu II.2.6)

                    określa treść i zakres znaczeniowy wyrazu II.2.6)

                    rozumie pojęcie stylu II.2.7)

                    rozpoznaje styl: potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny II.2.7)

II. Kształcenie językowe

3. Komunikacja językowa i kultura języka

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:
– teksty kultury – wypowiedzi ustne jak w klasie VII jak w klasie VII
II. Kształcenie językowe 4. Ortografia i interpunkcja

Zagadnienia

ortograficzne i interpunkcyjne

Przewidywane osiągnięcia Uczeń:
jak w klasie VII, a ponadto jak w klasie VII, a ponadto
       

– różnice w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych

                    wykorzystuje przy zapisie wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych II.4.3)

                    wykorzystuje przy zapisie wiedzę o różnicach w pisowni spółgłosek twardych i miękkich II.4.3)

                    wykorzystuje przy zapisie wiedzę o różnicach w pisowni spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych II.4.3)

III. Tworzenie wypowiedzi

1. Elementy retoryki

Materiał nauczania Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:
– teksty pisane – wypowiedzi ustne

jak w klasie VII, a ponadto

– perswazja – manipulacja językowa

 

jak w klasie VII, a ponadto

                    rozróżnia środki perswazji i manipulacji

III.1.8)

                    rozpoznaje środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych III.1.8)

                    określa funkcję środków perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych III.1.8)

                    wie, na czym polega manipulacja językowa

III.1.9)

                    rozpoznaje manipulację językową III.1.9)

                    przeciwstawia manipulacji językowej zasady

etyki wypowiedzi III.1.9)

III. Tworzenie wypowiedzi

2. Mówienie i pisanie

Zagadnienia (pojęcia, terminy) Przewidywane osiągnięcia Uczeń:

jak w klasie VII, a ponadto

  podanie

  życiorys

  CV

  list motywacyjny

jak w klasie VII, a ponadto

                    tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych:

                    podanie III.2.1)

                    życiorys III.2.1)

  wywiad

  przemówienie

  parafraza

 

  CV III.2.1)

  list motywacyjny III.2.1)

  wywiad III.2.1)

  pisze i wygłasza przemówienia III.2.1)

  wie, na czym polega parafraza tekstu III.2.2)

  parafrazuje teksty III.2.2)

IV. Samokształcenie Uczeń:

jak w klasie VII, a ponadto

  szanuje prawa autorskie IV.1)

  przestrzega praw autorskich IV.1)

  uczestniczy w wykładach publicznych IV.5)

  rozwija umiejętność krytycznego myślenia IV.8)

  rozwija umiejętność formułowania opinii IV.8)

       

 

Teksty kultury i propozycje lektur

     W trakcie nauki w klasach IV–VIII uczniowie powinni poznawać różne teksty kultury:

        najstarsze teksty – mitologia, fragmenty Biblii;

        źródła i teksty historyczne, np. fragmenty kronik, pamiętników, listów;

        teksty literackie: baśnie, legendy, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej – polskiej i światowej, utwory dramatyczne;

        teksty użytkowe;

        teksty publicystyczne – wybrane artykuły prasowe; wywiady, reportaże z pism dziecięcych i młodzieżowych;

        teksty popularnonaukowe;

        elementy dziedzictwa kulturowego – dzieła wybitnych malarzy i rzeźbiarzy polskich i światowych reprezentatywne dla danej epoki;

        polskie pieśni patriotyczne;

        audycje i słuchowiska radiowe;

        programy telewizyjne;

        przedstawienia teatralne (także Teatru Telewizji);

        filmy fabularne (przygodowe, podróżniczo-przygodowe, detektywistyczne, obyczajowe, komediowe), a wśród nich adaptacje znanych uczniom utworów literackich;

        prezentacje multimedialne;

        inne przekazy ikoniczne: fotografie, komiksy, plakaty, afisze.

 

Propozycje lektur dla poszczególnych klas

 

Klasa IV

Lektury obowiązkowe:

 • Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa;
 • Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania;
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań) ;
 • Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty: zachód słońca, obłoki);
 • Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego;
 • wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, Piaście, Kraku i Wandzie;
 • wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek; Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce;
 • wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Joanny Kulmowej, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego;
 • pieśni i piosenki patriotyczne.

 

Lektury uzupełniające:

Dwie pozycje książkowe w całości. Do wyboru spośród następujących:

 • Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy;
 • Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy;
 • Selma Lagerlöf, Cudowna podróż;
 • Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo; Ewa Nowak, Pajączek na rowerze.

Inne utwory literackie i teksty kultury przynależne do teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych wybrane przez nauczyciela.

 

Klasa V

Lektury obowiązkowe:

 • Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni;
 • Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty: zwyczaje i obyczaje);
 • Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny;
 • Ignacy Krasicki, wybrane bajki;
 • wybrane mity greckie: o powstaniu świata, o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o

Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce;

 • Biblia (stworzenie świata i człowieka, wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie);
 • wybrane wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Leopolda Staffa;
 • pieśni i piosenki patriotyczne.

 

Lektury uzupełniające:

Dwie pozycje książkowe w całości. Do wyboru spośród następujących: Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera;

 • Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród;
 • Olaf Fritsche, Skarb Troi;
 • Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów;
 • Sat-Okh, Biały Mustang;
 • Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant;
 • Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza;
 • Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść.

Inne utwory literackie i teksty kultury przynależne do teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych wybrane przez nauczyciela.

 

 

 

Klasa VI

Lektury obowiązkowe:

 • Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;
 • John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragmenty: polowanie i koncert Wojskiego) ;
 • Bolesław Prus, Katarynka;
 • wybrane wiersze Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Anny Kamieńskiej;
 • pieśni i piosenki patriotyczne.

 

Lektury uzupełniające:

Dwie pozycje książkowe w całości. Do wyboru spośród następujących:

 • Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów; Stanisław Lem, Cyberiada
 • Kornel Makuszyński, wybrana powieść;
 • Karol May, Winnetou;
 • Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa;
 • Alfred Szklarski, wybrana powieść;
 • Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie;
 • Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli;
 • wybrane pozycje z serii Nazywam się…

Inne utwory literackie i teksty kultury przynależne do teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych wybrane przez nauczyciela.

 

Klasa VII

Lektury obowiązkowe:

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
 • Aleksander Fredro, Zemsta;
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 • Antoine de Saint–Exupéry, Mały Książę;
 • Juliusz Słowacki, Balladyna;
 • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze
 • Sławomir Mrożek, Artysta;
 • Ignacy Krasicki, Żona modna;
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów;
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybór trenów (Tren I, Tren V, Tren VII, Tren VIII);
 • wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI;
 • wybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia.

 

Lektury uzupełniające:

Dwie pozycje książkowe w całości. Do wyboru spośród następujących:

 • Agatha Christie, Tajemniczy przeciwnik
 • Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów;
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei
 • Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy;
 • Melchior Wańkowicz, Monte Cassino
 • Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty).

Inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże.

 

Klasa VIII

Lektury obowiązkowe:

 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis;
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (całość);
 • Henryk Sienkiewicz, Latarnik;
 • Adam Mickiewicz, Sonety krymskie (wybrany sonet);
 • Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż);
 • Jan Kochanowski, wybór pieśni;
 • Jan Sztaudynger, fraszki;
 • Stanisław Jerzy Lec, aforyzmy;
 • wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI;
 • wybrane wiersze Jerzego Lieberta, Jarosława Marka Rymkiewicza, Mariana Hemara,

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka.

 

Lektury uzupełniające:

Dwie pozycje książkowe w całości. Do wyboru spośród następujących:

 • Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
 • Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze;
 • Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża;
 • Arkady Fiedler, Dywizjon 303;
 • Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka.

Inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże.

 

LEKTURY według starej podstawy programowej:

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

 • L. M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”
 • K. Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”
 • I. Jurgielewiczowa „Ten obcy”
 • E. Niziurski „Sposób na Alcybiadesa”
 • S. Lem „Bajki robotów”
 • M. Twain „Przygody Tomka Sawyera”

VII PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Stosowanie różnorodnych metod i technik nauczania, a szczególnie aktywizujących pracę uczniów, np. :

1. Rysowanie rebusów, zgadywanek ry

5. Odgrywanie scenek (przygotowanych sunkowych, komiksów, plakatów podsumowujących określony dział czy semestr.

2. Tworzenie ilustracji do tekstów prozatorskich i poetyckich.

3. Stosowanie schematów graficznych, ilustrujących powiązania zdarzeń w fabule, oraz tabel czy grafów.

4. Sporządzanie map myśli. wcześniej lub improwizowanych; mimicznych albo mówionych; z wykorzystaniem rekwizytów, dekoracji, kostiumów).

6. Układanie pytań do wywiadu, uzupełnianie niepełnego wywiadu – zawierającego jedynie pytania lub tylko odpowiedzi.

7. Poprawianie błędnie napisanych tekstów.

8. Opisywanie rysunków, dzieł malarskich, fotografii.

9. Prowadzenie dyskusji i debat.

VIII SPOSOBY WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ / KOŃCOWEJ

Ocena wystawiana będzie jako średnia ważona.

Stosuje się określoną wagę

 • praca klasowa – 6
 • sprawdzian ( w tym sprawdzian ortograficzny )– 5
 • praca samodzielna (testy z czytania, prace redagowane na lekcji, zadania wykonywane samodzielnie w trakcie lekcji) – 5
 • praca domowa – 3
 • aktywność na lekcji – 3
 • aktywność pozalekcyjna – 3

kartkówka -3

 

IX. EWALUACJA PSO

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają wpływ: nauczyciel, uczniowie, rodzice.

1. Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku.

2. Informacje zbierane będą:

 • na podstawie wyników prac klasowych
 • poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami

Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz pracy zawierająca następujące treści

Imię i nazwisko ucznia: ...............................

Data sprawdzianu/ pracy klasowej: ....................................................................

Dział: ...............................................................................................

Ocena : ........................................

Sprawdzeniu podlegało Uwagi/punkty
wiadomości P

1…………………………………………………..

2………………………………….…………........

3…………………………………………………..

……………………………………………..........

…………………………………………………….

……………………………………………………

umiejętności PP

1………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

1…………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Arkusz obserwacyjny Praca w zespole

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………

Grupa: …………………………………………………………………………..

Kryteria oceny Liczba punktów
Uczeń chętnie podejmuje współpracę z innymi. 2
Uczeń czuje się odpowiedzialny za rezultat pracy zespołu. 2
Uczeń jest zaangażowany w pracę zespołu do końca realizacji ćwiczenia. 1
Uczeń odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. 2
Uczeń życzliwie zachęca innych do pracy. 1
Uczeń ma ciekawe pomysły. 2
Uczeń liczy się ze zdaniem innych. 1
Uczeń grzecznie odnosi się do innych. 1
Uczeń umie słuchać innych. 2
Uczeń pomaga innym w pracy. 1
Uczeń przeszkadza innym w pracy. -2
Uczeń nie chce pomóc innym w pracy. -2
Uczeń nie wykonuje rzetelnie powierzonych zadań. -1
Uczeń w sposób agresywny narzuca innym swoje przekonania i poglądy. -1
Uczeń lekceważy i wyśmiewa innych. -2
Uczeń nie przyjmuje krytyki. -1
Suma punktów

Punktacja

14 p. – celujący

13–10 p. – bardzo dobry

9–6 p. – dobry

5–4 p. – dostateczny

3–1 p. – dopuszczający

poniżej 1 p. – niedostateczny


b) Plakat

Kiedy dzieci przygotowują plakaty lub afisze, poziom ich wykonania bywa bardzo różny. Wcześniejsze wręczenie uczniom tabeli kryteriów oceny takiej pracy uświadomi im, co będzie brane pod uwagę przy ocenie, i wyznaczy pewien poziom realizacji zadania. Jeśli nauczyciel chciałby zastosować taką tabelę do oceny plakatu podsumowującego dane zagadnienie, konkretną lekturę, omówiony dział bądź wiadomości z całego semestru, musiałby uzupełnić ją o kryterium „znajomość treści”.

Tabela kryteriów oceny plakatu

Stopień szkolny Kryteria oceny
przekaz pomysł wykonanie
6

- jasny

- zrozumiały

- jednoznaczny

- właściwie dobrana symbolika

- oryginalny

- niepowtarzalny

- dowcipny

- plakat o przemyślanej kompozycji, robiącej wrażenie na odbiorcy

- praca ciekawa pod względem użytej techniki

- plakat wykonany dużym nakładem pracy

5 - jasny

- ciekawy

- intrygujący

- plakat o ciekawej kompozycji

- starannie wykonane rysunki i litery

4 - budzący wątpliwości

- tradycyjny

- stereotypowy

- schematyczny

- staranna kompozycja pracy

- plakat poprawnie wykonany

3 - trudny do odczytania

- nieciekawy

- mało pomysłowy

- plakat niezbyt starannie wykonany

- praca nierobiąca dobrego wrażenia na odbiorcy

2

- nieczytelny

- niejasny lub o wulgarnej treści

- rażący uczucia odbiorców

- wyraźny brak koncepcji

- pomysł zaczerpnięty np. z mediów

- brak własnej interpretacji pomysłu

- praca niewykończona

- plakat nieestetyczny

- niestaranne wykonanie

1 - niezrozumiały dla odbiorców - brak pomysłu - plakat wyjątkowo niedbale wykonany


c) Dyskusja

Tabela kryteriów oceny udziału w dyskusji klasowej

Stopień szkolny

Kryteria oceny

Uczeń:

6

- aktywnie uczestniczy w dyskusji

- wypowiada się na temat

- jego wiedza wykracza poza obowiązujący zakres treści

- używa rzeczowych argumentów

- nie przerywa innym

- nie obraża nikogo

- nie monopolizuje dyskusji, lecz zachęca do niej innych

- formułuje zdania poprawne pod względem stylistycznym

- używa ze zrozumieniem pojęć i terminów

5

- często zabiera głos

- nie przerywa innym

- mówi na temat

- wykazuje dużą znajomość problematyki

- wypowiada się rzeczowo i jasno

- nie obraża innych

- podaje słuszne argumenty

- formułuje zdania poprawne pod względem stylistycznym

- używa ze zrozumieniem pojęć i terminów

4

- dość często zabiera głos

- raczej nie przerywa innym

- czasami używa mniej przekonujących argumentów

- nie obraża innych

3

- przerywa innym

- nie ma przekonujących argumentów

- jego wypowiedzi świadczą o niepełnej znajomości problematyki

- czasem mówi nie na temat

- niekiedy popełnia błędy językowe

2

- rzadko zabiera głos

- nie zawsze jasno formułuje argumenty

- mówi nie na temat

- jego wypowiedzi świadczą o nieznajomości problematyki

- nie potrafi budować poprawnych stylistycznie zdań

1

- nie bierze udziału w dyskusji

- przeszkadza

- nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytania

d) Głośne czytanie

Tabela kryteriów oceny głośnego czytania

Stopień szkolny

Kryteria oceny

Uczeń:

6

- czyta bardzo płynnie, pewnym głosem, wyraźnie, dbając o poprawną i staranną artykulację głosek, wystarczająco głośno i w tempie pozwalającym słuchaczom
na zrozumienie treści czytanego tekstu

- nie myli się

- dba o intonację, czyli zmienia głos w zależności od form i charakteru czytanych zdań

- potrafi barwą głosu oddać emocje opisane w tekście

- sugestywnie akcentuje ważne wyrazy, zwracając uwagę słuchacza na istotne treści

- stosuje pauzy logiczne pozwalające na lepsze zrozumienie czytanego tekstu

5

- czyta płynnie, pewnym głosem, wyraźnie, dbając o poprawną i staranną artykulację głosek, wystarczająco głośno i w tempie pozwalającym słuchaczom na zrozumienie treści czytanego tekstu

- nie myli się

- dba o intonację, czyli zmienia głos w zależności od form i charakteru czytanych zdań

- potrafi barwą głosu oddać emocje opisane w tekście

- sugestywnie akcentuje ważne wyrazy, zwracając uwagę słuchacza na istotne treści

- stosuje pauzy logiczne pozwalające na lepsze zrozumienie czytanego tekstu

4

- czyta dosyć płynnie, ale w nierównym tempie (zbyt szybko lub zbyt wolno), czasami skupiając uwagę na odczytaniu pojedynczego, zwłaszcza dłuższego wyrazu

- nie dba o modulację głosu, różnicowaniu jego tonu i barwy

- zapomina o oddawaniu głosem ładunku emocjonalnego zawartego w tekście

- nie pamięta o stosowaniu pauz

3

- skupia swoją uwagę na odczytaniu wyrazów, a nie na rozumieniu treści zdań

- czyta wolno lub zbyt szybko, niepewnym głosem, niewyraźnie, czasami „zacina się” i wraca do poprzedniej części tekstu

- myli litery w wyrazach i zmienia końcówki słów

- czyta cicho, monotonnie

- nie moduluje głosu

- nie zwraca uwagi na znaki interpunkcyjne

2

- czyta bardzo wolno, sylabizując

- błędnie odczytuje wyrazy lub je opuszcza

- skupia się na odczytaniu poszczególnych wyrazów, a nie na treści tekstu

1

- czyta bardzo niewyraźnie

- odczytuje poszczególne sylaby, niekiedy łączy je w wyrazy, nie budując z nich zdań

- nie rozumie sensu czytanego tekstu