Online, Spotkanie, Nauka, Klasy

 

Drodzy Uczniowie!
Obecnie realizujemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem Internetu, różnych aplikacji i komunikatorów.

W każdej klasie mamy  wypracowany system, który z pomocą Waszych Rodziców będzie realizowany perzez najbliższe dni.

Abyśmy mogli realizowac zajęcia zdalne bez zakłóceń, ważne jest , abyśmy wszyscy przestrzegali określonych zasad, które ułatwią nam prowadzenie zajęć, a Wam udział w zajęciach i zdobywanie wiedzy .

1. Zapoznaj się z zasadami netykiety, czyli internetowym savoir-vivre, który obowiązuje wszystkich użytkowników cyberprzestrzeni.


2. Sprawdź, czy komputer (kamerka i głośnik) działają- jeśli nie masz mikrofonu, napisz o tym nauczycielowi na czacie w trakcie lekcji – tak możesz się porozumiewać.


3. Poinformuj członków rodziny, że rozpoczynasz naukę online i oczekujesz, że nikt nie będzie Ci przeszkadzał.


4. Uprzątnij miejsce pracy i przygotuj niezbędne środki dydaktyczne (zeszyt, książkę, przybory piśmienne, kartki do robienia notatek). Możesz przygotować kubek z wodą do popijania w trakcie nauki. Dobrze jest pracować w wywietrzonym pomieszczeniu.


5. Ubierz się schludnie, uczesz włosy – potraktuj pracę w domu tak, jakbyś był w szkole. Nauczyciel, koleżanki i koledzy będą Cię przecież widzieli.


6. Pamiętaj, że obraz na komputerze rejestruje to, co znajduje się za Twoimi plecami. Zadbaj, by „podglądane” przez innych środowisko Twojej pracy mogło o Tobie dobrze świadczyć. Posprzątaj, poukładaj, uporządkuj to, co znajduje się za Tobą w pokoju, w którym pracujesz. Zobacz na podglądzie, jaki obszar Twojego pomieszczenia podlega obserwacji innych osób.


7. Jeżeli chcesz coś przekazać domownikom – wyłącz głośnik, jeżeli decydujesz odejść na chwilę od komputera – wyłącz kamerkę. Pamiętaj, aby je ponownie uruchomić, kiedy wznowisz pracę.


8. Pamiętaj też, żeby przywitać się i pożegnać z osobami, z którymi współpracujesz.

9. Pamiętaj, że lekcje prowadzi nauczyciel, to on jest organizatorem i tylko on zarządza lekcją, więc jeżeli chcesz coś powiedzieć – zgłoś to naciskając rączkę na pulpicie lekcji.

10 Zawsze poczekaj do końca lekcji zanim się rozłączysz, aby nauczyciel mógł sprawdzić obecność.

11. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie możesz uczestniczyć w lekcji – zadbaj o to, aby zrobić z lekcji notatkę i uzupełnić wiadomości tak, jak to robisz, kiedy uczymy się w szkole i prosisz kolegów z klasy o lekcje do uzupełnienia. Jeżeli nie masz takiej możliwości, napisz do nauczyciela wiadomość na Librusie.

Dzięki tym prostym zasadom zdalna praca będzie dla nas wszystkich znacznie przyjemniejsza.

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia.

                                                                                                           Izabela Sańko

 

 

 

Ogólna procedura bezpieczeństwa

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2

im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami

- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

- dodatkowych wytycznych dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III

- wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych dla  edukacji wczesnoszkolnej z dnia 15 maja 2020 r.

- wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół  w zakresie konsultacji z nauczycielami w szkole z dnia z dnia 15 maja 2020 r.

W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa:

Uczeń - należy przez to rozumieć wychowanka szkoły,

Pracownik - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych,

Placówka - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim

Lekcja - należy przez to rozumieć zajęcia organizowane w placówce.

CEL PROCEDURY

1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Bezpieczeństwo dzieci i pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami chorymi.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Przedmiotem procedury jest:

a) określenie zasad profilaktyki zarażenia koronawirusem na terenie szkoły

b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów)

2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców i opiekunów prawnych uczniów placówki.

§1.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia

 • Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki – ew. przyłbice, rękawiczki jednorazowe, nieprzemakalne fartuchy)
 • bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym częste mycie rąk – dzieci pod nadzorem pracownika)
 • Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
  • stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 • zachowanie bezpiecznej odległości

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 • Obserwacja objawów – mierzenie temperatury w uzasadnionych przypadkach na wejściu do szkoły termometrem bezdotykowym oraz w przypadku podejrzenia stanu podgorączkowego u dziecka
 • Umieszczenie w salach i toaletach szkolnych instrukcji mycia rąk
 • Systematyczna dezynfekcja powierzchni oraz wietrzenie wszystkich pomieszczeń.
 • Dezynfekcja powierzchni częstego kontaktu (klamek, poręczy, szafek uczniowskich)
 • Umieszczenie pojemnika z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją przy wejściach: głównym do szkoły, do Sali gimnastycznej, świetlicy i na korytarzach..
 • Przygotowanie izolatki na terenie – w gabinecie pielęgniarki.  

§2.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

 1. Zapoznanie się z procedurami pracy szkoły w okresie pandemii koronawirusa.
 2. Przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły.
 3. Nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 4. Zapewnienie dziecku indywidualnej osłony ust i nosa do wykorzystania w szkole.
 5. Przyprowadzenie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 6. Zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
 7. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny:
 • myciu rąk wodą z mydłem,
 • dezynfekcji rąk,
 • nie podawaniu ręki na przywitanie,
 • używaniu tylko własnych przyborów,
 • unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Regularne przypominanie dziecku o procedurach szkolnych i obostrzeniach sanitarnych
 2. Nie pozwalanie dzieciom na przynoszenie do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek, itp. (względy sanitarne)
 3. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 4. Informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
 5. Niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność lub wyznaczenie osób, które mogą odebrać dziecko.
 6. Niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o wystąpieniu niepokojących objawów u dziecka lub członka rodziny oraz o nakazie kwarantanny lub izolacji w związku z kontaktem z osobami zarażonymi.

§3.

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte dla osób postronnych.
 2. Zalecane jest utrzymanie dystansu 1,5 m pomiędzy rodzicami, opiekunami i pracownikami szkoły.
 3. W przypadku zgromadzenia się przy wejściu kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa.
 4. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje w wydzielonej przy wejściu do szkoły strefie). Rodzice nie mogą pozostawać na korytarzu do czasu rozpoczęcia lekcji.
 5. Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do szkoły. Przy odbieraniu dziecka bezpośrednio po zakończonych lekcjach rodzic czeka na dziedzińcu szkoły.
 6. Dzieci do oddziałów 1-3 są przyprowadzane w ustalonych godzinach pracy świetlicy – jeśli są zapisane do świetlicy, jeśli nie – przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem lekcji..
 7. Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły (między pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 1,5 metra z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 8. Podczas przyjęcia dziecka do szkoły pracownik może zmierzyć mu temperaturę w uzasadnionych przypadkach.
 9. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli temperatura dziecka jest wyższa niż 37 ºC zabiera je ze sobą do domu.
 10. Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej oczekuje w wydzielonej strefie a pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy o przybyciu rodzica. Wychowawca organizuje odprowadzenie dziecka do Rodzica.
 11. Uczniowie klas 4-8 opuszczają szkołę samodzielnie po dokonaniu dezynfekcji dłoni z zachowaniem dystansu społecznego.
 12. Podczas pracy w reżimie sanitarnym szkoła nie organizuje wyjazdów dla dzieci oraz uroczystości.
 13. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z terenu przyszkolnego podczas przerw międzylekcyjnych i na lekcjach wychowania fizycznego.
 14. Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci reguluje odpowiednia procedura
 15. Zasady szybkiej ścieżki komunikacji ujęte są w odpowiedniej procedurze
 16. Zasady przebywania na świeżym powietrzu znajdują się w odpowiedniej procedurze
 17. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia zostało ujęte w odpowiedniej procedurze
 18. Wszystkie procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły.
 19. Procedury obowiązują do odwołania.
 20. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.

§4.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z terenu przyszkolnego i po skorzystaniu z toalety.
 2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy obsługi są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
 5. Przedmioty używane przez dzieci (kredki, nożyczki, itp.) dzieci przynoszą ze sobą i nie wymieniają się z kolegami, w razie potrzeby należy je spryskać płynem dezynfekującym.
 6. Każde pomieszczenie należy regularnie wietrzyć, bez względu na pogodę. Wietrzenie powinno trwać co najmniej 10 minut, nie rzadziej niż raz na godzinę. Bezwzględnie wietrzymy salę po każdej lekcji otwierając wszystkie okna.Za wietrzenie odpowiada nauczyciel kończący lekcję w danej Sali.

§5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

 

 

 

PROCEDURY   BEZPIECZEŃSTWA W SP 2

w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem covid – 19

podczas organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami

- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa:

Uczeń - należy przez to rozumieć wychowanka szkoły,

Pracownik - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych,

Placówka - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.

Lekcja - należy przez to rozumieć zajęcia przedszkolne i zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w placówce.

CEL PROCEDURY

1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Bezpieczeństwo dzieci i pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami chorymi.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Przedmiotem procedury jest:

a) określenie zasad profilaktyki zarażenia koronawirusem na terenie szkoły

b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów)

2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców i opiekunów prawnych uczniów placówki.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia

 • Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki – ew. przyłbice, rękawiczki jednorazowe, nieprzemakalne fartuchy)
 • bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym częste mycie rąk – dzieci pod nadzorem pracownika)
 • systematyczna dezynfekcja powierzchni.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

 • stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 • zachowanie bezpiecznej odległości

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 • Obserwacja objawów – mierzenie temperatury na wejściu do szkoły termometrem bezdotykowym oraz w przypadku podejrzenia stanu podgorączkowego u dziecka
 • Umieszczenie w salach i toaletach szkolnych instrukcji mycia rąk
 • Dezynfekcja powierzchni częstego kontaktu (klamek, poręczy, szafek uczniowskich)
 • Umieszczenie pojemnika z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją przy wejściach: głównym do szkoły oraz bocznym dla zerówki.
 • Przygotowanie izolatki na terenie szkoły (gabinet pielęgniarki)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RODZICA

 • Przyprowadzając dziecko zachowuje dystans społeczny minimum 1,5 metra (do pracowników szkoły i innych rodziców z dziećmi) i pozostaje w wyznaczonej strefie przy wejściu,
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, przebywania na kwarantannie lub izolacji Rodzic nie posyła dziecka do szkoły, by nie narażać innych, zdrowych dzieci na zarażenie wirusem.
 • Dba o zdrowie swoje i innych – jedynie zdrowe osoby mogą przyprowadzać i odbierać dzieci
 • Informuje wychowawców o numerze telefonu do szybkiego kontaktu.
 • Zaopatruje dziecko w maseczkę do użytku w szkole oraz maseczkę zapasową ( w tornistrze), gdyby pierwsza uległa zanieczyszczeniu lub zagubieniu.
 • Przypomina codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko.
 • Pilnuje by dziecko nie przynosiło żadnych zabawek do szkoły.

GASTRONOMIA

 • Wyłączenie źródełek wody
 • Procedury wydawania i spożywania posiłków – załączone do pracy świetlicy

 

Procedury zajęć dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych

            

w SP 2  

 1. 1.Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 2. 2.Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. 3.Dyrektor wraz z wychowawcami przygotowuje procedurę oraz zasady zajęć opiekuńczo–wychowawczych i dydaktycznych w SP 2 podane do informacji Rodzicom i uczniom za pomocą Librusa.

Organizacja zajęć

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji zajęć Szkoła będzie rygorystycznie przestrzegać zasad:
 • 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami postronnymi przebywającymi w szkole a pracownikami szkoły i uczniami,
 • w miarę możliwości jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej Sali,
 • w Sali znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce,
 • uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi i podręcznikami między sobą,
 • dzieci każdorazowo zabierają przyniesione przez siebie przybory do domu,
 • rodzice zobowiązani są do ich zdezynfekowania,
 • dzieci korzystają tylko z przyborów przyniesionych z domu, ze względów sanitarnych nie mają dostępu do przyborów szkolnych,
 • nie organizuje się żadnych wyjazdów szkolnych,
 • nauczyciele klas I - III organizują przerwy dla swoich klas, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min., klasa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela,
 • podczas przerw międzylekcyjnych, przy sprzyjających warunkach pogodowych , dzieci wraz z opiekunem powinny wyjść na boisko szkolne, ale z zachowaniem rygorów dystansu społecznego,
 • sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany,
 • zaleca się aby w sali gimnastycznej przebywała jedna grupa uczniów podczas gdy druga grupa uda się na zajęcia na świeżym powietrzu,
 • lekcje w miarę możliwości zostaną połączone w bloki, aby ograniczyć przemieszczanie się uczniów.
 1. Szkoła zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, i zajęć sportowych , w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
 4. Personel i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

ZASADY TE STOSUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

Przychodzenie do szkoły / pobyt w szkole:

 • W celu utrudnienia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów, zaleca się aby każdy uczeń przychodził do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem swoich lekcji,
 • Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek).
 • Podczas pobytu w szkole uczeń nosi maseczkę na korytarzu i w świetlicy szkolnej.
 • Przed wejściem do szkoły Uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma zgłoszone przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, dokładnie myje ręce.
 • W trakcie pobytu w szkole – Uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.
 • Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły
 • Uczeń przynosi do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów (nie można ich pożyczać od innych uczniów)

Zajęcia świetlicowe

 • szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej,
 • w Świetlicy szkolnej przebywają TYLKO DZIECI ZAPISANE DO ŚWIETLICY,
 • we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców – 630 - 1600
 • zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem wszelkich wytycznych,
 • w razie potrzeby na zajęcia świetlicowe mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne,
 • z racji wytycznych, iż należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach, Rodzic nie wchodzi do świetlicy - zgłasza fakt odbioru dziecka dyżurującemu pracownikowi szkoły, pozostając w wyznaczonej strefie,
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m oraz bezwzględnie założyć maseczkę osłaniającą usta i nos,
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły gdzie został wyznaczony obszar, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 • uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły i świetlicy, ani na zajęcia pozalekcyjne,
 • w szkole funkcjonuje procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami ucznia, jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby - należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły,
 • w przypadku niepokojących objawów u dziecka – Wychowawca może poprosić o sprawdzenie temperatury dziecku,
 • dezynfekcja termometru bezdotykowego musi nastąpić po użyciu w danej grupie, w przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu,
 • zaleca się aby zajęcia świetlicowe, w miarę możliwości prowadzone były na szkolnym podwórku, na boisku lub na placu zabaw,
 • należy pamiętać o regularnym wietrzeniu świetlicy.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły,
 • wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji dłoni lub posiadania (założenia) rękawiczek ochronnych, a także do bezwzględnego zakrycia ust i nosa maseczką lub przyłbicą,
 • zaleca się aby osoby postronne nie przekraczały obowiązujących stref przebywania,
 • należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
 • monitorowane są codzienne prace porządkowe oraz wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników,
 • przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 • dezynfekcję pomieszczeń należy każdorazowo dokumentować na kartach monitorowania,
 • w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje,
 • monitorowana jest bieżąca dezynfekcja toalet, sprzętu i korytarzy,
 • wszystkie komputery należy dokładnie zdezynfekować po każdym użyciu,
 • nauczyciel przed użyciem komputera powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce,
 • przed zajęciami szachowymi dzieci dezynfekują ręce,
 • bierki szachowe oraz szachownice są dezynfekowane po każdym dniu.

Organizacja żywienia w szkole

 • w szkole zamknięte zostały źródełka z wodą pitną,
 • uczniowie spożywają tylko wodę przyniesioną z domu,
 • posiłki wydawane są w stołówce szkolnej na dotychczasowych zasadach – pierwsza przerwa przeznaczona jest dla uczniów z klas I – III, druga dla uczniów klas IV - VIII,
 • uczniowie czekający na odebranie posiłku stoją zachowując dystans co najmniej 1,5 m,
 • zaleca się aby podczas spożywania posiłku przy stoliku siedziały dwie osoby,
 • podczas zwrotu naczyń należy zachować dystans 1,5 m,
 • w stołówce podczas posiłku przebywają tylko uczniowie zapisani na obiady.

         Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 • przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce,
 • zaleca się aby w bibliotece jednorazowo przebywało maksymalnie 3 uczniów i 2 nauczycieli,
 • po wejściu do Biblioteki, przy zwrocie i po wyborze lektury należy stanąć przed ladą w wyznaczonym taśmą miejscu,
 • Wybrane wcześniej książki lub wskazane na miejscu w bibliotece będą podawane przez nauczyciela bibliotekarza,
 • wszystkie książki po powrocie do Biblioteki zostaną poddane 48 godzinnej kwarantannie  - 3 dnia po zwrocie zbiory trafiają na półkę do ponownego wypożyczenia.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia

zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika

Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie:

-  Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 27 lutego 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi

 1. 1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną- dotyczy to zarówno pracowników jak i uczniów.
 2. 2.Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną.
 3. 3.Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:
 • w przypadku chorego ucznia,

- zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób

- natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły

 • niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną i postępować zgodnie z jej zaleceniami
 • przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy
 • zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki ochrony)
 • środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych
 • maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do oddzielnego kosza
 • dezynfekcja izolatki, pomieszczeń oraz powierzchni, z którymi chory miał kontakt

 1. 4.Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 683835370, 601273908

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski tel. 95 722 60 57, Zielona Góra tel. 68 325 46 71

 1. 5.Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. 6.W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. 7.W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. 8.Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.
 5. 9.Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

v ZIELONA GÓRA Zielona Góra, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego Sp. z o.o.,  ul. Zyty 26, (68) 329 64 78, (68) 329 64 81

v Gorzów Wielkopolski, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z o.o., ul. Walczaka 42

 1. 10.Jeśli u pracownika szkoły, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, nagłą utratę smaku lub węchu to dyrektor szkoły postępuje zgodnie z pkt 2 i pkt 3 Procedury.
 2. 11.W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 3. 12. W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci.
 4. 13. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego inspektora sanitarnego.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania:

(1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub

(2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne :

                                                            

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

- nagła utrata smaku lub węchu

 

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 1. Korzystanie z terenów zielonych i boisk znajdujących się na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
 2. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw na świeżym powietrzu.
 3. W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy systematycznie je dezynfekować.
 4. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie z  instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą być pod opieką nauczyciela.
 5. Przy wejściu do sali dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

 

Koronawirusy Grafik, Wirus, Umyć Ręce

 

PROCEDURY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU, POMIESZCZEŃ SZKOŁY I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o sposobie jego użycia z obowiązkiem użycia przez wszystkie osoby wchodzące do budynku.
 2. Każda osoba wchodząca do budynku dezynfekuje dłonie lub zakłada rękawiczki ochronne - konieczne jest również zakrycie ust i nosa.
 3. Osoby postronne i rodzice przyprowadzający lub odbierający dzieci – nie przekraczają obowiązującej strefy bezpieczeństwa.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki regularnie myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują dłonie po przyjściu do szkoły, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety a także przed jedzeniem .
 5. Pracownicy obsługi regularnie dezynfekują sale i pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz ciągi komunikacyjne – w ustalonych odstępach czasu, zgodnie z potrzebami bieżącymi - odnotowując ten fakt w grafiku dezynfekcji pomieszczenia.
 6. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie w tym blaty ławek i stołów, klawiatury komputerów i włączniki oraz podłogi.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 8. Należy ściśle przestrzegać czasu wietrzenia pomieszczeń po użyciu środka dezynfekującego aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków dezynfekujących.
 9. Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony.
 10. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje dezynfekowania dłoni przy pojemnikach z płynem dezynfekującym.
 11. Wszystkie toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 12. Każdy pracownik jest zobowiązany odpowiednio przechowywać środki dezynfekujące i zabezpieczyć je przed dostępem dla innych osób, a zwłaszcza dzieci. NIEDOPUSZCZALNE JEST POZOSTAWIENIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH BEZ DOZORU.

 

Koronawirusy, Kwarantanna, Maska

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 1. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia dziecku zaopatrzenia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki .
 2. Korzystanie z terenów zielonych i boisk znajdujących się na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
 3. Wyłącza się z użytkowania placE zabaw znajdujące się na terenie szkoły ze względu na brak możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń i sprzętów.
 4. Teren placu zabaw jest oznaczony taśmą uniemożliwiającą wejście.
 5. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw na świeżym powietrzu.
 6. W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy systematycznie je dezynfekować.
 7. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie z  instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą być pod opieką nauczyciela.
 8. Przy wejściu do sali dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

Koronawirusy, Covid, Corona, Wirus

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia

zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika

Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie:

-  Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 27 lutego 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dzieći w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.

 1. 1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.- dotyczy to zarówno pracowników jak i uczniów.
 2. 2.Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną.
 3. 3.Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:
 • w przypadku chorego ucznia,

- zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób

- natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły

 • niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną i postępować zgodnie z jej zaleceniami
 • przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy
 • zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki ochrony)
 • środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych
 • maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do worka przeznaczonego na „odpady medyczne zakaźne”
 • dezynfekcja izolatki oraz powierzchni, z którymi chory miał kontakt

 1. 4.Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 683835370, 601273908

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski tel. 95 722 60 57, Zielona Góra tel. 68 325 46 71

 1. 5.Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. 6.W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. 7.W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. 8.Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.
 5. 9.Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

v ZIELONA GÓRA Zielona Góra, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego Sp. z o.o.,  ul. Zyty 26, (68) 329 64 78, (68) 329 64 81

v Gorzów Wielkopolski, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z o.o., ul. Walczaka 42

 1. 10.Jeśli u pracownika szkoły, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to dyrektor szkoły postępuje zgodnie z pkt 2 i pkt 3 Procedury.
 2. 11.W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 3. 12. W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci.
 4. 13. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego inspektora sanitarnego.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania:

(1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub

(2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. a)kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

 1. b)kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

- miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

 


[1] Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2] Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

[3] Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

[4] Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

[5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.