Flaga, Polska, Naród, Darmowe ZdjęcieBiało Czerwone, 11 Listopada, Dekoracja

 

 Ręce, Przyjaźń, Przyjaciele, Dzieci, Zabawa, Szczęście

 

Konkurs plastyczny

DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 8

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KROSNA ODRZAŃSKIEGO


„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

IM. J.KILIŃSKIEGO W KROSNIE ODRZAŃSKIM

TEL. 68 383 52 43, FAX. 68 383 52 43,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Konkurs plastyczny pn.
„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Celem konkursu jest:
 4. promowanie pozytywnych zachowań względem rówieśników,
 5. promowanie wartości koleżeństwa i przyjaźni,
 6. kształtowanie świadomości kulturowej młodzieży,
 7. pobudzenie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
 8. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORIA PIERWSZA- klasy I-III szkoły podstawowej

KATEGORIA DRUGA - klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

 1. Technika wykonania pracy - dowolna, format pracy A4, A3, wykluczone są formy przestrzenne,
 2. Konkurs ma charakter indywidualny oraz samodzielny, nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 4. dane osobowe autora oraz wiek (prosimy również dopisać klasę),
 5. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik,
 6. c)prosimy wypełnić metryczkę drukowanymi literami, metryczkę należy przykleić na odwrocie pracy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
 7. d)do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
 8. Termin i miejsce przekazywania prac wraz z metryczką, kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie     danych osobowych: do 30 listopada 2020 roku, na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 , ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem Konkurs plastyczny „Uroki koleżeństwa i przyjaźni” (prace można dostarczać osobiście).

UWAGA – ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNA MOŻLIWE JEST RÓWNIEŻ PRZESŁANIE ZDJĘCIA LUB SKANU PRACY PLASTYCZNEJ NA ADRES MAILOWY : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACE ZOSTANĄ WYDRUKOWANE I OCENIONE – ORYGINAŁY MOŻNA BĘDZIE DOSTARCZYĆ PO POWROCIE ZE ZDLANEGO NAUCZANIA

 1. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody w postaci publikacji prac na stronach kalendarza na rok 2021 oraz pamiątkowe dyplomy.
 2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim do 14 dni po zakończeniu konkursu. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą do wskazanej placówki lub osoby indywidualnej.
 3. Nadesłanie lub przekazanie prac na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie dostarczonej pracy i jej wizerunku do celów marketingowych, w szczególności do upubliczniania na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 oraz Gminę Krosno Odrzańskie. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dotyczyć będzie autorów i prac nagrodzonych, oraz wyróżnionych w Konkursie.
 4. Uwagi dodatkowe:
 5. prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
 6. prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą uwzględniane,
 7. prace przechodzą na własność organizatora,
 8. decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Metryczka

Imię i nazwisko Wiek Klasa Adres szkoły Telefon kontaktowy, adres mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Konkurs plastyczny 2020

„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.

Imię i Nazwisko autora:
Adres szkoły:
Telefon kontaktowy:
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu w szkole:
e-mail do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu w szkole:

 

 

 

 

 

 

                                                           …………………………………

Data i czytelny podpis

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………   

nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………....................................................

imię i nazwisko uczestnika

przez Szkołę Podstawową nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim W na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „Uroki koleżeństwa i przyjaźni” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.).Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

- Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim oraz Gminy Krosno Odrzańskie Oraz w publikacji w postaci kalendarza na rok 2021. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

- Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy wykonanej przez moje dziecko, do celów marketingowych, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Organizatora, w przypadku, gdy praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona w Konkursie.

- Akceptuję regulamin konkursu.

 

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Drodzy Uczniowie.
Jutro wracacie do szkoły po kilku dniach zdalnego nauczania. Wszystkim nam zależy, abyśmy mogli nadal mimo trudnej sytuacji uczyć się tradycyjnie, w szkole.
Dlatego apeluję do Was o zachowanie wszystkich zasad, które obowiązują w żółtej strefie:
- nosimy maseczki w przestrzeniach wspólnych szkoły - szatnia, toaleta, korytarz ,świetlica
- przy wejściu i wyjściu ze szkoły korzystamy z wyznaczonych dotąd wejść,
- do szkoły przychodzimy bezpośrednio przed samymi lekcjami aby nie przebywać tu zbyt długo,
- nosimy maseczki na powietrzu, na boisku szkolnym,
- dezynfekujemy ręce i często myjemy je ciepłą wodą z mydłem,
- obowiązkowo zachowujemy minimum 1,5 metrowy dystans między sobą,
- korzystamy tylko z własnych przyborów, podręczników i ćwiczeń,
- na lekcjach, jeśli to tylko możliwe siadamy w osobnych ławkach,
- ubieramy się ciepło, ponieważ w sale lekcyjne są wietrzone,
- w kolejce na obiad ustawiamy się klasami - według kolejności i zachowujemy dystans
- w świetlicy zdejmujemy maseczkę tylko na czas posiłku, zaraz po posiłku zakładamy maseczkę.


PAMIĘTAJMY - TYLKO RYGORYSTYCZNE STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA MOŻE NAS UCHRONIĆ PRZED ZAKAŻENIEM I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ EPIDEMII - LICZĘ NA WAS.

Izabela Sańko

Online, Spotkanie, Nauka, Klasy

 

Drodzy Uczniowie!
Obecnie realizujemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem Internetu, różnych aplikacji i komunikatorów.

W każdej klasie mamy  wypracowany system, który z pomocą Waszych Rodziców będzie realizowany perzez najbliższe dni.

Abyśmy mogli realizowac zajęcia zdalne bez zakłóceń, ważne jest , abyśmy wszyscy przestrzegali określonych zasad, które ułatwią nam prowadzenie zajęć, a Wam udział w zajęciach i zdobywanie wiedzy .

1. Zapoznaj się z zasadami netykiety, czyli internetowym savoir-vivre, który obowiązuje wszystkich użytkowników cyberprzestrzeni.


2. Sprawdź, czy komputer (kamerka i głośnik) działają- jeśli nie masz mikrofonu, napisz o tym nauczycielowi na czacie w trakcie lekcji – tak możesz się porozumiewać.


3. Poinformuj członków rodziny, że rozpoczynasz naukę online i oczekujesz, że nikt nie będzie Ci przeszkadzał.


4. Uprzątnij miejsce pracy i przygotuj niezbędne środki dydaktyczne (zeszyt, książkę, przybory piśmienne, kartki do robienia notatek). Możesz przygotować kubek z wodą do popijania w trakcie nauki. Dobrze jest pracować w wywietrzonym pomieszczeniu.


5. Ubierz się schludnie, uczesz włosy – potraktuj pracę w domu tak, jakbyś był w szkole. Nauczyciel, koleżanki i koledzy będą Cię przecież widzieli.


6. Pamiętaj, że obraz na komputerze rejestruje to, co znajduje się za Twoimi plecami. Zadbaj, by „podglądane” przez innych środowisko Twojej pracy mogło o Tobie dobrze świadczyć. Posprzątaj, poukładaj, uporządkuj to, co znajduje się za Tobą w pokoju, w którym pracujesz. Zobacz na podglądzie, jaki obszar Twojego pomieszczenia podlega obserwacji innych osób.


7. Jeżeli chcesz coś przekazać domownikom – wyłącz głośnik, jeżeli decydujesz odejść na chwilę od komputera – wyłącz kamerkę. Pamiętaj, aby je ponownie uruchomić, kiedy wznowisz pracę.


8. Pamiętaj też, żeby przywitać się i pożegnać z osobami, z którymi współpracujesz.

9. Pamiętaj, że lekcje prowadzi nauczyciel, to on jest organizatorem i tylko on zarządza lekcją, więc jeżeli chcesz coś powiedzieć – zgłoś to naciskając rączkę na pulpicie lekcji.

10 Zawsze poczekaj do końca lekcji zanim się rozłączysz, aby nauczyciel mógł sprawdzić obecność.

11. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie możesz uczestniczyć w lekcji – zadbaj o to, aby zrobić z lekcji notatkę i uzupełnić wiadomości tak, jak to robisz, kiedy uczymy się w szkole i prosisz kolegów z klasy o lekcje do uzupełnienia. Jeżeli nie masz takiej możliwości, napisz do nauczyciela wiadomość na Librusie.

Dzięki tym prostym zasadom zdalna praca będzie dla nas wszystkich znacznie przyjemniejsza.

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia.

                                                                                                           Izabela Sańko

 

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA POTWIERDZONE ZAKAŻENIE COVID – 19

 

U JEDNEGO Z NAUCZYCIELI.

ZAJĘCIA STACJONARNE  W SZKOLE DLA  UCZNIÓW KLAS IV – VII 

                                      ZOSTAŁY ZAWIESZONE

OD DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2020r.

DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020r.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W TRYBIE ZDALNYM ZGODNIE Z DOTYCHCZASOWYM PLANEM LEKCJI .

Uczniowie klas I – III odbywają zajęcia w trybie stacjonarnym.  

                                                                                           DYREKTOR SZKOŁY.

Szanowni Państwo.

Jak każdego roku, planujemy zebrania z rodzicami, tyle że tym razem trudno jest nam przewidzieć jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w naszym regionie.

Dlatego na razie zorganizujemy zebrania wrześniowe, według załączonego poniżej harmonogramu. Zebrania odbędą się w różnych godzinach, rozłożymy je na dwa dni, aby zapewnić Państwu i nauczycielom bezpieczeństwo sanitarne. Ponieważ nasze sale lekcyjne są niewielkie, celem zapewnienia dystansu społecznego - zebrania zorganizujemy na głównych korytarzach na parterze , drugim piętrze, w świetlicy i na sali gimnastycznej. Tylko niektóre, mniej liczne klasy będą mogły spotkać się w salach lekcyjnych.

Bardzo proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higienicznego - dezynfekcję rąk przy wejściu oraz zasłanianie ust i nosa w przestrzeni wspólnej a także o zachowanie dystansu. Proszę również o wchodzenie i wychodzenie ze szkoły wyznaczonymi w harmonogramie wejściami.

PROSZĘ TEŻ O PRZYBYCIE NA ZEBRANIA MAKSYMALNIE 5 - 10 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa obawia się wizyty w szkole - proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub ustalonych komunikatorów.

Ja również jestem do Państwa dyspozycji. Mój służbowy numer telefonu: 510375844.

OTO HARMONOGRAM:

10 WRZEŚNIA - CZWARTEK

GODZINA 16.00

KLASA 2A - korytarz na parterze - wejście do szkoły od strony sali nr 6

 

KLASA 2B - świetlica - wejście główne do szkoły

 

KLASA 3A - sala gimnastyczna - wejście do szkoły przy sali gimnastycznej od strony Orlika

 

KLASA 3B - korytarz na II piętrze - wejście do szkoły wejściem przy placu zabaw i schodami w górę

 

10 WRZEŚNIA - CZWARTEK

GODZINA 17.30

KLASA 8a - korytarz na II piętrze - wejście do szkoły od strony placu zabaw i schodami w górę

 

KLASA 8B - korytarz na parterze - wejście do szkoły od strony sali nr 6

 

KLASA 8 C - sala nr 15 - wejście do szkoły od strony sali nr 6

 

KLASA 7A - świetlica - wejście do szkoły wejściem głównym

 

KLASA 7B - sala gimnastyczna - wejście przy sali gimnastycznej od strony boiska

 

11 WRZEŚNIA - PIĄTEK

GODZINA 16.00

KLASA 4A- sala gimnastyczna - wejście do szkoły przy sali gimnastycznej od strony boiska

 

KLASA 4B - korytarz na parterze - wejście do szkoły przy sali nr 6

 

KLASA 7C - sala nr 18 - wejście główne do szkoły

 

KLASA 6A - korytarz na II piętrze - wejście do szkoły wejściem od strony placu zabaw i schodami na górę

 

KLASA 7D - świetlica - wejście do szkoły wejściem głównym

 

11 WRZEŚNIA - PIĄTEK

GODZINA 17.30

KLASA 6C - sala gimnastyczna - wejście do szkoły od strony boiska

 

KLASA 6D - korytarz na II piętrze - wejście do szkoły od strony placu zabaw i schodami w górę

 

KLASA 6B - świetlica - wejście do szkoły wejściem głównym

 

KLASA 5A - korytarz na parterze - wejście do szkoły od strony sali nr 6