Drukuj

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Opis przedmiotu ewaluacji: UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI.

Wprowadzenie:

Przeprowadzona w roku szkolnym 2017/2018 ewaluacja wewnętrzna ma na celu zebranie informacji na temat aktywności uczniów podczas prowadzonych w szkole zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także ich zaangażowania w inicjowanie różnorodnych działań                    na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej.

Opis ewaluacji

Zgodnie z przedmiotem ewaluacji pytania ankietowe, które zostały skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców, a także wywiad z dyrektorem szkoły, miały wyjaśnić kwestie dotyczące:

 • W jaki sposób nauczyciele zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności?
 • Jakie działania nauczycieli uwzględniają w procesie edukacyjnym potrzebę aktywności uczniów?
 • W jaki sposób szkoła zapewnia warunki do rozwijania aktywności uczniów?
 • Jakie formy aktywności mogą rozwijać uczniowie w szkole?
 • Jakie działania nauczycieli stwarzają sytuacje , które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności?
 • Jak wielu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole?

Opis danych i sposób ich zbierania:

W  badaniach posłużono się następującymi metodami:

 • ilościową – metoda sondażu z użyciem anonimowej ankiety dla rodziców, uczniów    i nauczycieli oraz
 • jakościową – rozmowa z nauczycielami, obserwacja zajęć

Dobór próby badawczej miał charakter losowy.

Zbieranie danych odbywało się podczas:

 • zebrania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami,
 • spotkań z nauczycielami,
 • zajęć z uczniami.


Prezentacja wyników ewaluacji

Szkoła dysponuje dość bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Organizowane są różne typy zajęć: mające przygotować uczniów do konkursów, sprawdzianów, zajęcia mające umożliwić zdobywanie dodatkowej wiedzy, naukę języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze, sportowe oraz artystyczne. Oferta szkoły w tym zakresie jest prezentowana na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej w budynku szkoły. Celem tych zajęć jest ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Analizując frekwencję uczniów na zajęciach pozalekcyjnych oraz przeprowadzając rozmowy z wychowawcami klas, można stwierdzić, że uczniowie aktywnie uczestniczą                                      w takich zajęciach . Frekwencja jest analizowana i na bieżąco monitorowana.

Zajęcia dodatkowe cieszą się powodzeniem, co ma odzwierciedlenie w wysokiej frekwencji uczniów. Wysokiej frekwencji w czasie różnorodnych zajęć sprzyja również ich zadowalająca, pobudzająca aktywność uczniów atmosfera. Zajęcia osiągają zamierzony cel, tj. stwarzają uczniom możliwość rozwoju własnych zainteresowań, pobudzają do własnej inicjatywy, która wyraża się w organizowaniu przez nich różnorodnych przedsięwzięć na terenie szkoły i poza nią. Sprawiają, że uczniowie aktywnie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole spełniają trzy podstawowe funkcje: kształcącą, integrującą i rekreacyjno – rozrywkową. Duża ilość zajęć odbywa się w tym samym czasie, przez co uczniowie nie zawsze mają możliwość wzięcia udziału we wszystkich zajęciach, którymi są zainteresowani.

Analiza wyników badań zawartych w ankiecie dla nauczycieli

Ankietowanych nauczycieli - 30

Ankieta dla nauczycieli składała się z 17 pytań.

 1. Czy zdaniem Pana/Pani szkoła zapewnia uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych?

100% badanych nauczycieli uważa, że szkoła zapewnia uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

      2. Kiedy i w jakiej formie uczniowie oraz ich rodzice zostali poinformowani o ofercie zajęć pozalekcyjnych?

100% nauczycieli informuje rodziców i uczniów o ofercie zajęć pozalekcyjnych drogą elektroniczną ( LIBRUS) na bieżąco i comiesięcznych zebraniach?

     3.Czy Pana/Pani zdaniem oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana?

100% nauczycieli twierdzi, że oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana?

    4.Czy zdaniem Pana/Pani oferta zajęć pozalekcyjnych wynika z potrzeb uczniów?

100% nauczycieli twierdzi, że oferta zajęć pozalekcyjnych wynika z potrzeb uczniów.

    5. Czy aktywność uczniów jest przez Pana/Panią analizowana o oceniana?

100% nauczycieli potwierdza, że analizuje i ocenia aktywność uczniów.

   6. W jaki sposób aktywność uczniów jest przez Pana/Panią analizowana?

Nauczyciele odpowiedzieli:

 • na forum klasy - 50%
 • na posiedzeniach Rad Pedagogicznych - 3%
 • w indywidualnych rozmowach z innymi nauczycielami - 96%
 • na zebraniach z rodzicami - 90%

   7.W jaki sposób aktywność uczniów jest przez Pana/Panią oceniana?

Nauczyciele odpowiedzieli:

 • pochwała na forum klasy – 100%
 • pochwała na forum szkoły – 1%
 • pochwała na zebraniu z rodzicami – 100%

    8. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole?

Zdaniem 89% nauczycieli, uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

11 % nauczycieli jest przeciwnego zdania.

  9. W jakich formach aktywności uczniowie najchętniej uczestniczą?

Nauczyciele wskazali na:

 • zajęcia sportowe – 98%
 • koła przedmiotowe – 30%
 • uroczystości szkolne – 70%
 • uroczystości klasowe - 100%
 • konkursy przedmiotowe – 30%
 • projekty dydaktyczne – 0%
 • zajęcia artystyczne – 50%
 • zajęcia wyrównawcze – 46%
 • konkursy artystyczne – 7%
 • dyskoteki – 1%
 • wycieczki – 60%

 10. Na jakim etapie odbywają się różne formy aktywności?

Nauczyciele wskazali na:

 • etap szkolny – 100%
 • etap rejonowy100%
 • etap powiatowy – 89%
 • etap ogólnopolski – 1%
 • przeglądy artystyczne – 30%
 • inne (wojewódzki) – 1%

 11. Jakie zajęcia pozalekcyjne Pan/Pani prowadzi?

Nauczyciele naszej szkoły prowadzą następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia indywidualne,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia rozwijające,
 • zajęcia dla dzieci uzdolnionych,
 • gimnastykę korekcyjna,
 • koła przedmiotowe,
 • konsultacje z języka polskiego,
 • konsultacje,
 • kółko teatralne

12. W czym przejawia się aktywność uczniów na zajęciach?

Zdaniem nauczycieli największa aktywność uczniów przejawia się poprzez udział w:

 • konkursach przedmiotowych – 82%
 • udział w organizacji imprez szkolnych – 49%.

13. Czy uczniowie samodzielnie podejmują formy aktywności, które przyczyniają się do ich rozwoju?

91% nauczycieli uważa, że uczniowie samodzielnie podejmują formy aktywności, które przyczyniają się do ich rozwoju.

Nauczyciele wymieniają następujące formy aktywności;

 • poza szkolne (szachy, sport, taniec, muzyka),
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • wykonanie ozdób świątecznych i okolicznościowych.

14.Czy pomysły uczniów są brane pod uwagę i przeznaczane do realizacji?

100% nauczycieli uważa, że pomysły uczniów są brane pod uwagę i przeznaczone do realizacji.

 15.Czy Pana/Pani zdaniem działania pozalekcyjne podejmowane w szkole maja wpływ na rozwój uczniów?

100% nauczycieli jest zdania, że działania pozalekcyjne mają wpływ na rozwój uczniów.

16. Czy Pana/Pani zdaniem aktywność uczniów ma wpływ na podniesienie jakości życia w szkole?

Wszyscy nauczyciele są zgodni co do tego, że aktywność uczniów wpływa na podnoszenie jakości szkoły.

 17. Czy uczniowie angażują w swoją aktywność inne osoby?

100% nauczycieli zauważa, że uczniowie angażują w swoją aktywność również inne osoby, np. : innych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Powyższe badania ankietowe wykazują, że nauczyciele stwarzają różne sytuacje,

dzięki którym zachęcają uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, co wpływa na ich aktywność w szkole i poza nią.

Wszystkie działania prowadzące do aktywności uczniów wpływają na podnoszenie jakości szkoły.

 

Analiza wyników badań zawartych w ankiecie dla uczniów klas IV-VII.

Ankietę wypełnili uczniowie klas: III, IV, V, VII.

Wypełniło ją 70 uczniów. Składała się z dziesięciu pytań :

 1. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?

Na to pytanie 68 % uczniów odpowiedziało tak, 32 % uczniów udzieliło odpowiedzi nie.

 1. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?

  

63 % uczniów twierdzi, że chętnie uczestniczy w zajęciach, 23 % osób udzieliło odpowiedzi nie. 14 % uczniów odpowiedziało nie zawsze.

 1. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz (w szkole lub poza nią)?

Najwięcej uczniów naszej szkoły uczęszcza na zajęcia gry w piłkę nożną 16 % oraz zajęcia języka angielskiego 16 %.

Inne zajęcia pozalekcyjne, jakie wskazali uczniowie to : zajęcia akrobatyczne 15 %, zajęcia taneczne 15 %, zajęcia teatralne 8 %, zajęcia matematyczne 8 %, inne zajęcia sportowe 6 %, język niemiecki 6%, Szkoła Muzyczna 6%, modelarstwo 6%, korepetycje 6% , basen 6%, SKS 6% , lekkoatletyka 6% , kółko muzyczne 6%, gra na gitarze, perkusji 3%.

 1. Czy uczestniczyłeś w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych?

36,5 % ankietowanych osób na pytanie odpowiedziało tak. Uczniowie wymieniali :

 • konkursy matematyczne, Kangur - 18,5 % osób,
 • konkursy plastyczne - 11 % osób,
 • konkurs recytatorski – 10% osób,
 • zawody sportowe – 24% osób,
 • konkurs pięknego czytania – 1,4%
 • konkursy ortograficzne – 1,4 %
 • konkurs przyrodniczy – 6%
 • język angielski – 6%
 • język polski – 4 %
 • konkurs historyczny – 1,4 %
 • konkursy taneczne – 4%
 • turnieje szachowe – 1,4 %
 • teatralne – 1,4%
 1. Dlaczego uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne ?
 • Chcę rozwijać swoje zainteresowania – 64 %
 • Chcę podnieść swoją ocenę z przedmiotu – 20 %
 • Chcę poprawić ocenę ze sprawdzianu, testu, kartkówki? – 20%
 • Chcę przygotować się do konkursu? – 11 %
 • Zajęcia pozalekcyjne są dla mnie formą aktywnego spędzania wolnego czasu. – 36%
 1. Czy odpowiada Ci oferta zajęć pozalekcyjnych w Twojej szkole?

33% osób udzieliło odpowiedzi tak, 23 %– nie, natomiast 44% osób ankietowanych udzieliło odpowiedzi częściowo.

 1. Czy byłeś pomysłodawcą działań na terenie szkoły związanych z organizacją imprez szkolnych, uroczystości, wycieczek, itp.?

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 16 % osób, reszta ankietowanych, czyli 84% odpowiedziała nie.

 1. Jeśli nie uczęszczasz na dodatkowe zajęcia napisz dlaczego.

Na powyższe pytanie uczniowie odpowiadali :

 • Nie mam czasu - 18,5 %
 • Nie odpowiada mi godzina – 16 %
 • Zajęcia nie są dla mnie ciekawe – 6%
 • Nie chcę uczęszczać na zajęcia - 8,5 %
 • Nie ma zajęć, które by mnie interesowały – 1,4 %

 1. Jakie zajęcia chciałbyś, aby były organizowane w Twojej szkole?

Uczniowie chcieliby zajęcia :

 • Taneczne – 6%
 • Śpiew – 4 %
 • Plastyczne – 13 %
 • z języka polskiego – 3%
 • Akrobatyczne – 7%
 • Szachowe – 6%
 • Z chemii – 1,4 %
 • Z języka niemieckiego –1,4%
 • Z piłki nożnej – 3%
 • Pływanie ( basen ) – 6%
 • Fotografia – 6%

 1. Czy zajęcia pozalekcyjne, w których uczestniczysz są dla Ciebie atrakcyjne? Oceń w skali 1-5.
 • 1 – 6%
 • 2 – 6%
 • 3 – 8,5%
 • 4 – 27 %
 • 5 – 41,5 %

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia języka angielskiego oraz zajęcia sportowe. Należy zwrócić większą uwagę na potrzeby uczniów i zwiększyć ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele powinni bardziej motywować uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie w większości samodzielnie dokonują wyboru zajęć dodatkowych. Nie wykazują jednak większej inicjatywy, by zaproponować zorganizowanie jakiegoś dodatkowego zadania. Uważają natomiast, że szkoła realizuje zaproponowane przez nich działania.

Analiza wyników badań zawartych w ankietach dla rodziców

Ankietowani rodzice – 100

 1. Czy uważa Pani/Pan, że w szkole jest organizowana wystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych?

67% ankietowanych rodziców uważa, że w szkole organizowana jest wystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych. 20% - twierdzi, że liczba zajęć jest niewystarczająca i 23% nie ma wiedzy na ten temat.

 1. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy Państwa dziecko?

Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi:

 • zajęcia z języka polskiego: 23%
 • zajęcia z matematyki: 17%
 • zajęcia z języka angielskiego: 13%
 • zajęcia z przyrody: 10%
 • inne: 30% (teatralne, szachowe, sportowe, logopedyczne).
 1. Czy chcieliby Państwo inny rodzaj zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka? Jeśli tak proszę napisać jakiego typu miałyby być to zajęcia?

Badania ankietowe wykazały, że 73% rodziców nie chce innych rodzajów zajęć pozalekcyjnych. 27% rodziców chce innych rodzajów zajęć pozalekcyjnych. Ankietowani wymienili:

 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia szachowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • fotograficzne,
 • malarskie,
 • zajęcia kształtujące umiejętności konstrukcyjne.

 1. Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych?

100% twierdzi, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Czy Państwa zdaniem uczniowie podejmują działania wpływające na rozwój szkoły?

93% rodziców jest zdania, ze uczniowie podejmują działania wpływające na rozwój szkoły. 7% - nie wie.

 1. Jakie działania zainicjowane przez uczniów zostały wprowadzone w życie?

Badania ankietowe wykazały, że rodzice nie potrafią wymienić działań zainicjowanych przez uczniów.

 1. Czy uczniowie podejmują w szkole jakieś działania na rzecz własnego rozwoju lub rozwoju szkoły?

93% badanych rodziców nie ma wiedzy na ten temat, tylko 3% ankietowanych wymieniło jako działania na rzecz rozwoju uczniów lub szkoły zajęcia pozalekcyjne.

 1. Czy Samorząd Szkolny chętnie włącza się w przygotowywanie imprez szkolnych?

Wszyscy ankietowani nie potrafili udzielić odpowiedzi na to pytanie.

 1. W jakie akcje w bieżącym roku szkolnym włączał się Samorząd Szkolny?

Badanie ankietowe pokazuje, że rodzice nie mają wiedzy na ten temat.

 1. Oceń w skali jak oceniasz samorządność uczniowską w naszej szkole, gdzie 6 oznacz wynik najlepszy, a 1 najgorszy.

Ocena samorządności uczniowskiej dokonana przez ankietowanych rodziców:

1 – 3%

2 – 0%

3 – 0%

4 – 20%

5 – 23%

6 – 17%

Większość ankietowanych rodziców uważa, że w szkole odbywa się wystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych. Aż 73% rodziców twierdzi także, że organizowane zajęcia są wystarczające dla ich dzieci.

Wnioski i rekomendacje:

MOCNE STRONY

 1. Nauczyciele naszej szkoły prowadzą różne zajęcia pozalekcyjne.
 2. Pomysły uczniów są brane pod uwagę i realizowane przez nauczycieli.
 3. Działania pozalekcyjne podejmowane w szkole mają wpływ na rozwój uczniów.
 4. Nauczyciele zapewniają uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
 5. Rodzice i uczniowie otrzymują informację o ofercie zajęć pozalekcyjnych drogą elektroniczną (LIBRUS) i na comiesięcznych zebraniach.
 6. Nauczyciele uważają, że oferta zajęć pozalekcyjnych jest zróżnicowana oraz wynika z potrzeb uczniów.
 7. Aktywność uczniów jest analizowana i oceniana przez wszystkich nauczycieli.
 8. Uczniowie dość chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności pozalekcyjnej.
 9. Aktywność uczniów odbywa się na różnych szczeblach.
 10. Największa aktywność uczniów przejawia się poprzez udział w uroczystościach klasowych i szkolnych, zajęciach sportowych, wycieczkach i zajęciach artystycznych.
 11. Uczniowie samodzielnie podejmują różne formy aktywności, które przyczyniają się do ich rozwoju. Nauczyciele wymieniają następujące formy aktywności;
 • poza szkolne (szachy, sport, taniec, muzyka),
 • udział w akcjach charytatywnych, wykonanie ozdób świątecznych             i okolicznościowych.
 1. Aktywność uczniów ma wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.
 2. Uczniowie angażują w swoją aktywność również inne osoby, np. : innych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
 3. Wielu uczniów jest pomysłodawcą działań związanych z organizacją imprez szkolnych, uroczystości itp.
 4. Większość rodziców uważa, że w szkole jest organizowana wystarczająca liczba zajęć pozalekcyjnych.
 5. Duża część rodziców nie chce innych rodzajów zajęć pozalekcyjnych.

SŁABE STRONY

Nie wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach. Brak możliwości uczestnictwa w różnych zajęciach - brak jest zajęć, które uczniów interesują, uczniowie twierdzą, że nie mają czasu uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, bądź nie pasuje im godzina.

REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY:

 1. Kontynuowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnianiem propozycji uczniów i rodziców - w miarę możliwości, zajęcia powinny odbywać się po lekcjach.       Uaktualnianie oferty zajęć pozalekcyjnych - dalsze, skuteczne informowanie uczniów i rodziców o odbywających się zajęciach.
 1. Oceniać i analizować aktywność uczniów.
 2. Utrzymać działania wspierające uczniów w różnorodnych formach aktywności.
 3. Podjąć działania wskazujące rodzicom pozytywny wpływ zajęć pozalekcyjnych
 4. Mobilizowanie uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły, konkursach, akcjach samorządowych, wycieczkach i wyjściach.
 5. Uczenie samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności poprzez realizację projektów uczniów - kontynuowanie prac i akcji Samorządu Uczniowskiego.
 6. Uaktywnienie grupy uczniów, która sporadycznie włącza się w działania podejmowane przez Szkołę i Samorząd Uczniowski.
 7. Zamieszczanie sukcesów uczniów na stronie internetowej, tablicy, dalsze wyróżnienia
  na akademii kończącej rok szkolny.

Sposób prezentacji wyników:

 • na stronie internetowej szkoły,
 • na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

ZESPÓŁ EWALUACYJNY:

Monika Świokło

Izabela Timoszyk

Anna Wachowiak