Ręce, Przyjaźń, Przyjaciele, Dzieci, Zabawa, Szczęście

 

Konkurs plastyczny

DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 8

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KROSNA ODRZAŃSKIEGO


„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

IM. J.KILIŃSKIEGO W KROSNIE ODRZAŃSKIM

TEL. 68 383 52 43, FAX. 68 383 52 43,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Konkurs plastyczny pn.
„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Krośnie Odrzańskim w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Celem konkursu jest:
 4. promowanie pozytywnych zachowań względem rówieśników,
 5. promowanie wartości koleżeństwa i przyjaźni,
 6. kształtowanie świadomości kulturowej młodzieży,
 7. pobudzenie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
 8. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORIA PIERWSZA- klasy I-III szkoły podstawowej

KATEGORIA DRUGA - klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

 1. Technika wykonania pracy - dowolna, format pracy A4, A3, wykluczone są formy przestrzenne,
 2. Konkurs ma charakter indywidualny oraz samodzielny, nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 4. dane osobowe autora oraz wiek (prosimy również dopisać klasę),
 5. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik,
 6. c)prosimy wypełnić metryczkę drukowanymi literami, metryczkę należy przykleić na odwrocie pracy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
 7. d)do każdej pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
 8. Termin i miejsce przekazywania prac wraz z metryczką, kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie     danych osobowych: do 30 listopada 2020 roku, na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 , ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem Konkurs plastyczny „Uroki koleżeństwa i przyjaźni” (prace można dostarczać osobiście).

UWAGA – ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNA MOŻLIWE JEST RÓWNIEŻ PRZESŁANIE ZDJĘCIA LUB SKANU PRACY PLASTYCZNEJ NA ADRES MAILOWY : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACE ZOSTANĄ WYDRUKOWANE I OCENIONE – ORYGINAŁY MOŻNA BĘDZIE DOSTARCZYĆ PO POWROCIE ZE ZDLANEGO NAUCZANIA

 1. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody w postaci publikacji prac na stronach kalendarza na rok 2021 oraz pamiątkowe dyplomy.
 2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim do 14 dni po zakończeniu konkursu. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą do wskazanej placówki lub osoby indywidualnej.
 3. Nadesłanie lub przekazanie prac na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie dostarczonej pracy i jej wizerunku do celów marketingowych, w szczególności do upubliczniania na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 oraz Gminę Krosno Odrzańskie. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dotyczyć będzie autorów i prac nagrodzonych, oraz wyróżnionych w Konkursie.
 4. Uwagi dodatkowe:
 5. prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
 6. prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą uwzględniane,
 7. prace przechodzą na własność organizatora,
 8. decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Metryczka

Imię i nazwisko Wiek Klasa Adres szkoły Telefon kontaktowy, adres mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Konkurs plastyczny 2020

„Uroki koleżeństwa i przyjaźni”

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.

Imię i Nazwisko autora:
Adres szkoły:
Telefon kontaktowy:
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu w szkole:
e-mail do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu w szkole:

 

 

 

 

 

 

                                                           …………………………………

Data i czytelny podpis

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………   

nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………....................................................

imię i nazwisko uczestnika

przez Szkołę Podstawową nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim W na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu „Uroki koleżeństwa i przyjaźni” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.).Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

- Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim oraz Gminy Krosno Odrzańskie Oraz w publikacji w postaci kalendarza na rok 2021. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

- Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy wykonanej przez moje dziecko, do celów marketingowych, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Organizatora, w przypadku, gdy praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona w Konkursie.

- Akceptuję regulamin konkursu.

 

 

…………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego