Drukuj

 

 

Ogólna procedura bezpieczeństwa

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2

im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami

- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

- dodatkowych wytycznych dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III

- wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych dla  edukacji wczesnoszkolnej z dnia 15 maja 2020 r.

- wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół  w zakresie konsultacji z nauczycielami w szkole z dnia z dnia 15 maja 2020 r.

W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa:

Uczeń - należy przez to rozumieć wychowanka szkoły,

Pracownik - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych,

Placówka - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim

Lekcja - należy przez to rozumieć zajęcia organizowane w placówce.

CEL PROCEDURY

1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Bezpieczeństwo dzieci i pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami chorymi.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Przedmiotem procedury jest:

a) określenie zasad profilaktyki zarażenia koronawirusem na terenie szkoły

b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów)

2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców i opiekunów prawnych uczniów placówki.

§1.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

§2.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

 1. Zapoznanie się z procedurami pracy szkoły w okresie pandemii koronawirusa.
 2. Przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły.
 3. Nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 4. Zapewnienie dziecku indywidualnej osłony ust i nosa do wykorzystania w szkole.
 5. Przyprowadzenie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 6. Zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
 7. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny:
 1. Regularne przypominanie dziecku o procedurach szkolnych i obostrzeniach sanitarnych
 2. Nie pozwalanie dzieciom na przynoszenie do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek, itp. (względy sanitarne)
 3. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 4. Informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
 5. Niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność lub wyznaczenie osób, które mogą odebrać dziecko.
 6. Niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o wystąpieniu niepokojących objawów u dziecka lub członka rodziny oraz o nakazie kwarantanny lub izolacji w związku z kontaktem z osobami zarażonymi.

§3.

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte dla osób postronnych.
 2. Zalecane jest utrzymanie dystansu 1,5 m pomiędzy rodzicami, opiekunami i pracownikami szkoły.
 3. W przypadku zgromadzenia się przy wejściu kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa.
 4. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje w wydzielonej przy wejściu do szkoły strefie). Rodzice nie mogą pozostawać na korytarzu do czasu rozpoczęcia lekcji.
 5. Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do szkoły. Przy odbieraniu dziecka bezpośrednio po zakończonych lekcjach rodzic czeka na dziedzińcu szkoły.
 6. Dzieci do oddziałów 1-3 są przyprowadzane w ustalonych godzinach pracy świetlicy – jeśli są zapisane do świetlicy, jeśli nie – przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem lekcji..
 7. Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły (między pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 1,5 metra z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 8. Podczas przyjęcia dziecka do szkoły pracownik może zmierzyć mu temperaturę w uzasadnionych przypadkach.
 9. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli temperatura dziecka jest wyższa niż 37 ºC zabiera je ze sobą do domu.
 10. Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej oczekuje w wydzielonej strefie a pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy o przybyciu rodzica. Wychowawca organizuje odprowadzenie dziecka do Rodzica.
 11. Uczniowie klas 4-8 opuszczają szkołę samodzielnie po dokonaniu dezynfekcji dłoni z zachowaniem dystansu społecznego.
 12. Podczas pracy w reżimie sanitarnym szkoła nie organizuje wyjazdów dla dzieci oraz uroczystości.
 13. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z terenu przyszkolnego podczas przerw międzylekcyjnych i na lekcjach wychowania fizycznego.
 14. Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci reguluje odpowiednia procedura
 15. Zasady szybkiej ścieżki komunikacji ujęte są w odpowiedniej procedurze
 16. Zasady przebywania na świeżym powietrzu znajdują się w odpowiedniej procedurze
 17. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia zostało ujęte w odpowiedniej procedurze
 18. Wszystkie procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły.
 19. Procedury obowiązują do odwołania.
 20. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.

§4.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z terenu przyszkolnego i po skorzystaniu z toalety.
 2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy obsługi są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
 5. Przedmioty używane przez dzieci (kredki, nożyczki, itp.) dzieci przynoszą ze sobą i nie wymieniają się z kolegami, w razie potrzeby należy je spryskać płynem dezynfekującym.
 6. Każde pomieszczenie należy regularnie wietrzyć, bez względu na pogodę. Wietrzenie powinno trwać co najmniej 10 minut, nie rzadziej niż raz na godzinę. Bezwzględnie wietrzymy salę po każdej lekcji otwierając wszystkie okna.Za wietrzenie odpowiada nauczyciel kończący lekcję w danej Sali.

§5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

 

 

 

PROCEDURY   BEZPIECZEŃSTWA W SP 2

w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem covid – 19

podczas organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami

- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa:

Uczeń - należy przez to rozumieć wychowanka szkoły,

Pracownik - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych,

Placówka - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.

Lekcja - należy przez to rozumieć zajęcia przedszkolne i zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w placówce.

CEL PROCEDURY

1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Bezpieczeństwo dzieci i pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami chorymi.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Przedmiotem procedury jest:

a) określenie zasad profilaktyki zarażenia koronawirusem na terenie szkoły

b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów)

2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców i opiekunów prawnych uczniów placówki.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RODZICA

GASTRONOMIA

 

Procedury zajęć dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych

            

w SP 2  

 1. 1.Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 2. 2.Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. 3.Dyrektor wraz z wychowawcami przygotowuje procedurę oraz zasady zajęć opiekuńczo–wychowawczych i dydaktycznych w SP 2 podane do informacji Rodzicom i uczniom za pomocą Librusa.

Organizacja zajęć

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji zajęć Szkoła będzie rygorystycznie przestrzegać zasad:
 1. Szkoła zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, i zajęć sportowych , w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
 4. Personel i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

ZASADY TE STOSUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

Przychodzenie do szkoły / pobyt w szkole:

Zajęcia świetlicowe

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Organizacja żywienia w szkole

         Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia

zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika

Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie:

-  Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 27 lutego 2020 r.

- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi

 1. 1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną- dotyczy to zarówno pracowników jak i uczniów.
 2. 2.Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną.
 3. 3.Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:

- zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób

- natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły

 1. 4.Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, tel. 683835370, 601273908

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Gorzów Wielkopolski tel. 95 722 60 57, Zielona Góra tel. 68 325 46 71

 1. 5.Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. 6.W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. 7.W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. 8.Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.
 5. 9.Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

v ZIELONA GÓRA Zielona Góra, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego Sp. z o.o.,  ul. Zyty 26, (68) 329 64 78, (68) 329 64 81

v Gorzów Wielkopolski, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp.z o.o., ul. Walczaka 42

 1. 10.Jeśli u pracownika szkoły, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, nagłą utratę smaku lub węchu to dyrektor szkoły postępuje zgodnie z pkt 2 i pkt 3 Procedury.
 2. 11.W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 3. 12. W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu przez organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci.
 4. 13. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego inspektora sanitarnego.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania:

(1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub

(2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne :

                                                            

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

- nagła utrata smaku lub węchu

 

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 1. Korzystanie z terenów zielonych i boisk znajdujących się na terenie szkoły może odbywać się wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
 2. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na utrzymywanie dystansu między dziećmi podczas zabaw na świeżym powietrzu.
 3. W przypadku, gdy podczas zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, należy systematycznie je dezynfekować.
 4. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu należy niezwłocznie umyć ręce zgodnie z  instrukcją. W trakcie tej czynności dzieci muszą być pod opieką nauczyciela.
 5. Przy wejściu do sali dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.