Drukuj

Drodzy uczniowie i rodzice w tak trudnym momencie naszego życia, nie jest naszym celem robienie uczniom ciężkiego do przejścia procesu nauczania i dokończenia roku szkolnego.

Dlatego dołożymy wszelkich starań żeby pozytywnie ocenić wszystkich uczniów którzy będą chętnie współpracować w realizacji tego co nas teraz czeka.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA – NAUCZANIE ZDALNE

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w NaCoBeZu w formatkach przesyłanych uczniom z każdego przedmiotu.
 5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do formatek, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowie potrzebnych materiałów.
 6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
 7. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 8. Oceny z aktywności na czas zajęć poza szkołą przydziela się między innymi za udział w zajęciach zdalnych, przesyłane zadania domowe oraz wszelkie inne przejawy aktywności ucznia- według ustaleń nauczyciela z uczniami.
 9. Wstawiamy oceny zasłużone. Osoby, które w terminie nie odesłały zadania otrzymują bz, do czasu kiedy zadanie zostanie dosłane. Jest to forma kontroli- kto zadania nie wykonał. Uczeń również wtedy widzi co musi dosłać. Po odesłaniu przez ucznia zadania zmieniamy z bz na ocenę lub plusa – w zależności od tego, co ustalił nauczyciel przesyłając zadanie do wykonania . Jedynek proponuję nie wstawiać, liczę, że nawet z opóźnieniem ale każdy uczeń zadanie wykona.
 10. Możliwość umówienia się na konsultacje z nauczycielem w razie większych trudności w wykonaniu jakiegokolwiek zadania. SPOSÓB KONSULTACJI KAŻDY NAUCZYCIEL USTALA Z UCZNIAMI I RODZICAMI.
 11. Możliwe jest zatwierdzanie zadania przez nauczyciela w skali trzystopniowej: podjęte, wykonane częściowo dobrze i całkowicie dobrze. Na tym etapie ocena dla uczniów jedynie za zaangażowanie w pracę i ilość podjętych zadań.
 12. O zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem z powodu braku ocen (uczeń nie przejawia żadnych form aktywności zdalnej) nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 13. Sposób wystawienia ocen końcoworocznych ze wszystkich przedmiotów nie zmienia się.

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – ZACHOWANIE –               NAUCZANIE ZDALNE

 1. Ocenę z zachowania podczas zdalnego nauczania wystawia się na podstawie

aktywności i systematycznej pracy ucznia.

 1. Ocena klasyfikacyjna z zachowania zostanie wystawiona zgodnie z WSO, z uwzględnieniem opisanej w p.1 pracy zdalnej ucznia.

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – MATEMATYKA –               NAUCZANIE ZDALNE

 1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
 2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

Aneks do kryteriów oceniania – języki obce – nauka zdalna:

 1. Uczniowie są oceniani za: zadanie domowe, zdalną pracę na lekcji, aktywność, sprawdzian. Wagi ocen nie zmieniają się.
 2. Osoby, które w terminie nie odesłały zadania domowego otrzymują bz. Po odesłaniu przez ucznia zadania domowego, bz zmienia się w ocenę.
 3. Jeżeli uczeń odrobi zadanie domowe w sposób niespełniający oczekiwań nauczyciela, ma możliwość poprawienia zadania domowego. Nauczyciel sprawdzając dobrze wykonane zadanie domowe po raz drugi, obniża ocenę o jeden stopień.
 4. Sprawdzian poprzedzony jest powtórzeniem wiadomości. Nauczyciel ustala z uczniami termin sprawdzianu, a po sprawdzianie uczniowie otrzymują ocenę, poprawiony sprawdzian i zestaw prawidłowych odpowiedzi z pisemną informacją zwrotną. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela terminie; waga poprawy nie zmienia się.
 5. Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela terminie otrzymuje - (bz), nauczyciel wyznacza dodatkowy termin.

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE – NAUCZANIE ZDALNE

 1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA - JĘZYK POLSKI –               NAUCZANIE ZDALNE

 1. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.
 2. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły.
 3. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Prace niesamodzielne nie będą oceniane.
 4. Nauczyciel może przygotować test na platformie e-nauczanie i będzie on wtedy na ocenę.
 5. Nie tworzymy dodatkowych kryteriów. Mamy wiele, które łatwo dopasować do e-nauczania (m.in. wypowiedzi pisemne, zadanie, inne). Każda ocena jest zawsze opisana w komentarzu.
 6. Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – NAUCZANIE ZDALNE

 1. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia prace ucznia z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
 2. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców i uczniów o wybranej metodzie pracy. W okresie tym nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę programową.
 3. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel wystawia min jedną ocenę w tygodniu .

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – WYCHOWANIE FIZYCZNE – NAUCZANIE ZDALNE

Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej, zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie plakatów, prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą oceniani za zadane referaty, mini – prezentacje lub odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – RELIGIA – NAUCZANIE ZDALNE

 1. Zadania (w rozsądnej ilości) będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych,
 2. Oceny zachowują swoją pierwotną wagę,
 3. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.
 4. Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły (albo do wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby kwarantanna się znacznie przedłużyła)
 5. Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem.
 6. Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania tej pracy.
 7. Opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła.

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – HISTORIA I WOS –           NAUCZANIE ZDALNE

 1. Oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 2. Odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online, rozmowy telefoniczne, itp.
 3. Testy na platformie e-nauczanie udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie,
 4. Dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 5. Wszystkie prace muszą mieć bibliografię, prace niesamodzielne nie będą oceniane,
 6. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami.
 7. Czytanie treści tematów przez uczniów (praca z podręcznikiem przedmiotowym, e-podręcznikiem - analiza tekstów źródłowych, praca z mapą lub zadanie opisowe), oglądanie filmików i prezentacji na platformach dotyczących danego tematu (materiały niezbędne do tematu) - podane przez nauczyciela .
 8. Sprawdzanie na bieżąco sukcesywnie dodawanych przez uczniów rozwiązań do zadań, dodawanie komentarzy do prac zarówno przez uczniów jak i nauczyciela - bieżąca wymiana informacji e-mailowo.

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – MUZYKA, TECHNIKA, PLASTYKA – NAUCZANIE ZDALNE

Muzyka

 1. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron internetowych, sporządzają krótkie notatki w zeszycie wg pytań zadanych w formatkach lekcji, które zostaną ocenione po powrocie do szkoły.
 2. Wykonanie piosenek przesłanych za pomocą linków do melodii i tekstów uczniowie będą mogli zaliczyć po powrocie do szkoły . Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron internetowych, sporządzają krótkie notatki w zeszycie wg pytań zadanych w formatkach lekcji, które zostaną ocenione po powrocie do szkoły.
 3. Wykonanie piosenek przesłanych za pomocą linków do melodii i tekstów uczniowie będą mogli zaliczyć po powrocie do szkoły .
 4. Chętni uczniowie przesyłają nauczycielowi nagranie video lub audio:

- piosenek śpiewanych a’capella lub do podkładu muzycznego z dowolnego źródła;

- gry własnej na dowolnym instrumencie muzycznym

Przesyłają plik w dowolnej – dopuszczalnej formie: załącznik e-mail, komunikator Messenger lub załącznik w wiadomości w Librus-ie.

 1. Uczniowie wykonują prezentacje multimedialne dotyczące twórczości swoich idoli muzycznych, kompozytorów – przedstawicieli różnych epok. Przesyłają je w sposób wymieniony w pkt. 3.

Technika

 1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione na podstawie przesłanych zdjęć danej pracy.
 2. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie przesłanych przez nauczyciela materiałów, linków do stron internetowych, własnych materiałów. Oceny za odpowiedź pisemną, uczniowie otrzymują po dostarczeniu zdjęcia notatki.
 3. Jeśli w formatkach lekcji zamieszczone są linki do filmów edukacyjnych, a nie jest zaznaczone, że film jest dla chętnych uczeń ma obowiązek obejrzeć film.

Plastyka

Uczeń ma do wykonania pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania zostanie podany w formatce na dzienniku elektronicznym szkoły. Termin wykonania – 2 tygodnie. Pracę należy podpisać na pierwszej stronie, wyraźnie, drukowanymi literami: imię, nazwisko, klasa, zrobić zdjęcie i wysłać na adresy wskazane przez nauczycieli,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OCENIANIA

WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
 2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. za pomocą sms, mms lub w wersji papierowej,
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma za zadanie umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms, mms lub w wersji papierowej,
 5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania,
 7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy, w terminie lub zawiera błędy.
 10. Nauczyciel w razie potrzeby zgłoszonej przez ucznia lub rodzica – organizuje konsultacje za pośrednictwem dostępnych narzędzi TIK.