INFORMACJA DLA RODZICÓW.

Szanowni Państwo, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję co następuje:

 • od dnia 25 marca 2020r. rozpoczynamy zdalne nauczanie realizując podstawę programową – dotąd opieraliśmy się na powtórkach i utrwalaniu zdobytych dotąd wiadomości i umiejętności – obecnie rozpoczniemy realizację nowych treści, po uprzednim zmodyfikowaniu naszych dotychczasowych programów nauczania i planu lekcji,
 • na chwilę obecną zdalne nauczanie potrwa do 10 kwietnia 2020r.,
 • dzieci będą się nadal uczyć w domu pod kierunkiem nauczycieli , korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy i różnych materiałów nauczycieli, oraz innych dostępnych na platformach edukacyjnych,
 • dołożymy starań, aby dzieci miały czas na efektywną naukę i na odpoczynek,
 • uczniowie będą mieli ustalony nowy plan zajęć, który zapewni równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, postaramy się również, aby zajęcia planowe były zróżnicowane,
 • razem z nauczycielami ustaliłam sposoby monitorowania postępów uczniów, rodzice będą mieli do tego wgląd – oceny w LIBRUSIE,
 • ustalone zostaną warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego, a także sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej z zachowania – takie informacje przekażę w innym terminie,
 • sposobem dokumentowania lekcji prowadzonych zdalnie przez nauczycieli, będzie planowanie lekcji w PLANERZE w dzienniku elektronicznym, do którego rodzice mają również dostęp: w górnym menu proszę wybrać „organizacja” i „zaplanowane lekcje”
 • nauczyciele są dla Państwa i dla uczniów dostępni również w formie konsultacji – za pośrednictwem wiadomości na dzienniku elektronicznym,
 • ustaliłam już dla nauczycieli zasoby i źródła materiałów, niezbędnych do realizacji zajęć, w tym również materiały w formie elektronicznej, które będą przesyłane dzieciom podczas zdalnego nauczania,
 • zdalne nauczanie wymaga ogromnego zaangażowania również ze strony rodziców, na co bardzo liczymy i prosimy Państwa o współpracę w tym zakresie, aby aktywność dzieci dała nam podstawę do oceniania ich pracy,
 • nauczyciele będą z Państwem w stałym kontakcie,
 • jeżeli Państwa dziecko dotąd korzystało z Państwa konta – należy ustawić dziecku nowe hasło – taką możliwość ma każdy rodzic, w razie problemów pomożemy w ustawieniu hasła, wówczas dziecko będzie samodzielnie korzystało ze swojego konta – instrukcję jak to zrobić, wyśle w osobnej wiadomości,
 • w zaplanowanych lekcjach pojawiać się będą wszystkie elementy lekcji, odpowiednie ilustracje, linki do filmów i zadań a także zadania domowe – każdy nauczyciel, który zaplanował lekcję, ma wgląd w poziom realizacji przez dziecko danej lekcji – czy została ona zrealizowana w całości,
 • zadanie domowe uczeń wykonuje i odsyła nauczycielowi do sprawdzenia, wówczas otrzyma ocenę widoczną jak zwykle w ocenach ucznia,
 • proszę Państwa o czuwanie nad ilością czasu, który dziecko spędza przy komputerze w ciągu dnia – skoro większość pracy szkolnej dziecko wykonuje na komputerze, należy zadbać o inne aktywności dziecka w ciągu dnia,
 • w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz na zajęcia rewalidacyjne – nauczyciele również będą przesyłać dzieciom zadania z tego zakresu, tutaj niezbędna będzie dla nas Państwa pomoc dla dziecka przy wykonaniu zadań,
 • nauczyciele świetlicy i biblioteki będą dzieciom przesyłać linki i zadania – jako sposoby na nudę, i samorozwój, proszę więc traktować je jako zadania dowolne- dzieci mogą, ale nie muszą ich wykonywać,
 • liczymy na to, że Państwo ustalą z dziećmi dokładny plan systematycznej pracy nad zdalnymi lekcjami, aby ich praca była systematyczna i wykonywana na bieżąco,
 • jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nadal będziemy doskonalić nasze zdalne nauczanie,

RODZICU!

Zachęcaj swoje dziecko systematycznej i do samodzielnej pracy.

Staraj się być w stałym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, udostępnij im swój numer telefonu i adres mailowy i regularnie korzystaj z dziennika elektronicznego.

W miarę możliwości wspieraj- a nie wyręczaj dzieci w wykonywaniu prac.