Drukuj

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Składanie wniosków wraz z załącznikami - od 17 lutego 2020r. do 13 marca 2020r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów) zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 marca 2020r.
 3. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - od 19 marca 2020r. do 25 marca 2020r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 marca 2020r.
 5. Składnie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 9. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

Terminy postępowania uzupełniającego:

 1. Składanie wniosków wraz z załącznikami - od 10 sierpnia 2020r. do 14 sierpnia 2020r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów) zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 sierpnia 2020r.
 3. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane - Od 19 sierpnia 2020r. do 21 sierpnia 2020r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 sierpnia 2020r.
 5. Składnie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 9. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 68 383 52 43, szczegółowy Regulamin rekrutacji do wglądu na BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim w zakładce SZKOŁY – Rekrutacja

 

 

WNIOSEK/ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
UL. MONIUSZKI 30

 

 1. DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię……………………………   Drugie imię…………………………… Nazwisko dziecka…………………………………………..

Data urodzenia………………………………………………………….. Miejsce urodzenia…………………………………………..

Adres zameldowania…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Pesel…………………………………………………………………………………………………………………………………...................

Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. SYTUACJA RODZINNA DZIECKA

RODZINA: pełna, niepełna, zastępcza (właściwe podkreślić)

INFORMACJA O OGRANICZENIU PRAW RODZICIELSKICH …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECKA:

 

  Matka Ojciec
Imię i nazwisko

 

 

 

Adres zamieszkania

 

   
Miejsce pracy

 

 

 
Tel. dom

 

 

 
Tel. komórkowy

 

 

 
Tel. do pracy

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….

(data i podpis)

 

 

INFORMACJE O DZIECKU:

 1. Czy dziecko ma problemy zdrowotne?   Tak / Nie   Jakie? (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, diety itp.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej? Jeśli tak, jakiej?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię o wczesnym wspomaganiu?(jeżeli tak, proszę dołączyć kopię ww. dokumentów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Numer przedszkola, do którego uczęszczało dziecko/ adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwisko i imię kolegi/ koleżanki z którym dziecko chciałoby być w jednej klasie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Inne ważne informacje o dziecku …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczamy, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrekcję szkoły – w celach związanych z przyjęciem i pobytem w szkole mojego dziecka – danych osobowych naszych i dziecka (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych)

…………………………………………………………………………….

(data i podpis)